જાહેરાત અને સમાચાર
#
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૨/૨૦૧૬૧૭, “મ્યુનિસીપલ ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ” વર્ગ-૩ સંવર્ગના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસ
#
 
#