જાહેરાત અને સમાચાર
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા “પ્રોબેશન ઓફિસર અને તેની સમકક્ષ વર્ગ-૩” સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક : ૮ર/ર૦૧૬-૧૭ અન્વયે તા. ૦૪-૦૯-ર૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ થી ૧૪-૦૦ કલાક દરમિયાન લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ તા.૨૪-૦૮-ર૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી તા.૪-૦૯-ર૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ કલાક દરમ્યાન પોતાનો પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૮/૦૭/૨૦૧૬ થી તારીખ ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ દરમ્યાન જુદા જુદા ખાતાના વડાની કચેરીઓ જેવાકે અન્ન અને નાગરીક પૂરવઠા નિયામકશ્રી, ઉધ્યોગ કમિશ્ર્નરશ્રી, ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ હોમગાર્ડ્સ, વહાન વ્યવહાર કમિશ્શ્રર શ્રી,અને કમિશ્શ્રર શ્રી ટેકનીકલ શિક્ષણનિ કચેરી ની ખાતાકીય પરીક્ષા સા.વ.વિ. ના તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ના ઠરાવમા દર્શવ્યા મુજબ યોજવામા આવેલ હતી ઉક્ત પરીક્ષા ના કોમન પેપર તથા સબંધીત પેપર નંબર – ૫ ની પ્રોવિજનલ આંન્સરકી.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/ર૦૧પ૧૬ ના ઉમેદવારો પૈકી મેરીટના ધોરણે પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે બોલાવવાના થતાં ઉમેદવારોની યાદી.
જાહેરાત ક્રમાંક 60/201516 રેવન્યુ તલાટી સંવર્ગની જિલ્લા પસંદગીની છેલ્લી પરિસ્થિતિ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
રેવન્યુ તલાટી, વર્ગ-૩ ની જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/ર૦૧પ૧૬ સંબંધમાં, તા.ર૮/૦ર/ર૦૧૬ ના રોજ આયોજીત લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા. ૧૪-૦૬-ર૦૧૬ થી તા.૧૮-૦૬-ર૦૧૬ દરમિયાન આયોજીત કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ ભાગ-ર ના સંયુકત ગુણના આધારે ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારો માટે કલેક્ટર કચેરીની પસંદગી માટેના પત્રકનો નમુનો.
નિયામકશ્રી, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ, ગાંધીનગરની કચેરીની જાહેરાત ક્રમાંકઃ DSCW/2012/1, કચેરી અધિક્ષક સંવર્ગની તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની ફાઇનલ આન્‍સર કી.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની કચેરી દ્વારા સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકના પ્રોબેશન ઓફિસર અને તેને સમકક્ષ વર્ગ-૩ની કુલ-૩૨ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા તા.૧૯/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક:૮૨/૨૦૧૬૧૭ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ. સદર જાહેરાતના ફકરા ક્રમાંક:૯ (ક) નીચે મુજબ વાંચવુ.
મંડળની જા.ક્ર. ૬૪/ર૦૧પ૧૬, ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની ભરતી પ્રક્રિયામાં પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રો ની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ ઉમેદવારો માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૫૨/૨૦૧૫૧૬, એકાઉન્ટન્ટ /ઓડિટર/ પેટા તિજોરી અધિકારી સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના જવાબોની REVISED ફાયનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૫૩/૨૦૧૫૧૬, સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ ખાતેની ‘‘સીનીયર કલાર્ક” સંવર્ગની તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના જવાબોની FINAL આન્સર કી.
ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ(બિન સચિવાલય સેવા) માટે કારકુન, વર્ગ-૩ અને સચિવાલયના વિભાગો માટે "ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ" વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા જાહેરાત ક્રમાંક:૮૩/૨૦૧૬૧૭ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. સંબધિત ઉમેદવારોની લેખિત સ્પર્ધાત્મક કસોટી ભાગ-૧ નું આયોજન સંભવત: તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ મંડળ ધ્વારા કરવામાં આવનાર છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ની કચેરી દ્વારા સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ ખાતેની ‘‘સીનીયર કલાર્ક” સંવર્ગ વર્ગ-૩ ની ૧૫૨ જગ્યાઓ સીધી ભરતી થી ભરવા તા: ૩૦-૧૦-૨૦૧૫ ના રોજ ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક ૫૩/૨૦૧૫૧૬ પ્રસિધ્ધ કરવા માં આવેલ ખાલી જગ્યાઓમા થયેલ ફેરફાર અંગેની અગત્યની જાહેરાત
નિયામકશ્રી, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણની કચેરી, ગાંધીનગરની જા.ક્ર. DSCW/2012/1, કચેરી અધીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની મંડળ દ્વારા તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાનાર સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા તેમજ ઉમેદવારો માટેની પરીક્ષા સંબંધિત સૂચનાઓ અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક : ૫૩/૨૦૧૫૧૬ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્રારા રાજય સરકારની વિવિધ કચેરી/ખાતાના વડાની કચેરીઓના સિનિયર કલાર્ક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૫૩/ર૦૧૫૧૬ અન્વયે તા.૨૬-૦૬-૧૬ના રોજ લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ તા.૧૫/૦૬/૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી તા.૨૬/૦૬/૧૬ના રોજ સવારના ૧૨.૦૦ કલાક દરમ્યાન પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) https://ojas.gujarat .gov.in વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાનાં રહેશે. ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ મંડળની વેબસાઇટ http://gsssb.gujarat.gov.in/ ઉપરથી મેળવી શકાશે.
સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગાંધીનગરની કચેરી હસ્તકની ‘‘કચેરી અધિક્ષક‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા તા.૦૩-૦૭-ર૦૧૬ના રોજ યોજાનાર છે. જેની સૂચનાઓ.
મંડળની (૧) જા.ક્ર. ૫૪/ર૦૧પ૧૬, ડેસ્કટોપ પબ્લીસીંગ (ડી.ટી.પી.) ઓપરેટર (૨) જા.ક્ર. ૫૬/૨૦૧૫૧૬ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ (૩) જા.ક્ર. ૫૮/૨૦૧૫૧૬ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ (૪) જા.ક્ર. ૬૨/૨૦૧૫૧૬ ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ (૫) જા.ક્ર. ૬૩/૨૦૧૫૧૬ સ્પીચ થેરાપીસ્ટ (૬) જા.ક્ર. ૬૪/૨૦૧૫૧૬ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, સંવર્ગોની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો કાર્યક્રમ તથા સૂચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્રારા “રેવન્યુ તલાટી” સંવર્ગ વર્ગ-૩ જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૦/૨૦૧૫૧૬ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ માટે કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની સૂચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંક: ૬૧/૨૦૧૫૧૬ પો. સ. ઇ. (બિન હથિયારી શાખા) વર્ગ-૩ ની ૨ ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની સુધારાયાદી
મંડળની જા.ક્ર. ૫૭/૨૦૧૫૧૬, અધિક મદદનીશ ઇજનેર વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અને તા. ૦૩/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે (૧) પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ (૨) ગેરહાજર રહેલ ઉમેદવારો તેમજ (૩) પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Selected) તેમજ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માં Qualified ન થયેલ ઉમેદવારોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૫ર/ર૦૧૫૧૬, ‘‘ હિસાબનીશ / ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી અન્વયે તા. ૧ર-૦૬-ર૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ થી ૧૪-૦૦ કલાક દરમિયાન લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની સૂચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંક:૫૩/૨૦૧૫૧૬“સીનીયર કલાર્ક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સંબંધમાં અગત્યની સૂચના
મંડળની જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭, ૬૭/૨૦૧૬૧૭, ૬૮/૨૦૧૬૭, ૭૧/૨૦૧૬૭, ૭૩/૨૦૧૬૭, ૭૪/૨૦૧૬૭, ૭૭/૨૦૧૬૭, ૭૮ /૨૦૧૬૧૭ ના સંવર્ગોમાં બિન અનામત વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો -UEWS માટે ઓન-લાઇન અરજીપત્રકો રજીસ્ટર્ડ કરવા માટેની સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૮૨/૨૦૧૬૧૭ ના સંવર્ગ માં બિન અનામત વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો -UEWS માટે ઓન-લાઇન અરજીપત્રકો રજીસ્ટર્ડ કરવા માટેની સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૮૩/૨૦૧૬૧૭ ના સંવર્ગ માં બિન અનામત વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો -UEWS માટે ઓન-લાઇન અરજીપત્રકો રજીસ્ટર્ડ કરવા માટેની સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૪૮/ર૦૧પ૧૬ અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨) (૨) જા.ક્ર.- ૪૯/ર૦૧પ૧૬ અંગત મદદનીશ (અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨), (૩) જા.ક્ર.- ૫૦/ર૦૧પ૧૬ ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, (૪) જા.ક્ર.- ૫૧/ર૦૧પ૧૬ અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ ના સંવર્ગોની પ્રશ્નપત્ર- ૨ શોર્ટહેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગ અને પ્રશ્નપત્ર-૩ ગુજરાતી વર્ણનાત્મક કસોટી માટેનો કાર્યક્રમ અને કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળની ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ૬૦/૨૦૧૫૧૬ અન્વયે, કલેક્ટર કચેરી હસ્તકનારેવન્યુ તલાટી વર્ગ-૩ ની જગ્યાઓની સીધી ભરતી માટે તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૬ થી તા:૧૮-૦૬-૨૦૧૬ દરમિયાન યોજાનાર કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) કસોટી સંબંધમાં ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંક : ૫ર/ર૦૧૫૧૬ સરકારશ્રીના નાણાં વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા હિસાબ અને તિજોરી નિયામકશ્રીની કચેરી હસ્તકની ‘‘હિસાબનીશ/ ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક : ૫ર/ર૦૧૫૧૬ અન્વયે તા. ૧ર-૦૬-ર૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ થી ૧૪-૦૦ કલાક દરમિયાન લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઓનલાઇન પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) “On Line” મેળવવા (ડાઉનલોડ કરવા) માટે તથા ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ હવે પછી મંડળની વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવશે. જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૦/ર૦૧૫૧૬ રેવન્યુ તલાટી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી.
મંડળની જા.ક્ર. ૬૪/ર૦૧પ૧૬, ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર. ૬૨/ર૦૧પ૧૬, ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
મંડળની જા. ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર અને જા. ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ સીનીયર સર્વેયર સંવર્ગની ઓન-લાઇન અરજીપત્રકો રજીસ્ટ્રેશન કરવાની મુદત તા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ સુધી લંબાવવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૬૩/ર૦૧પ૧૬, સ્પીચ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૫૫/ર૦૧૫૧૬ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર (૨) ૫૭/૨૦૧૫૧૬, અધિક મદદનીશ ઇજનેર (૩) ૫૯/૨૦૧૫૧૬ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગોના તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૬ થી તા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૬ દરમ્યાન થનાર પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેના વિગતવાર કાર્યક્રમની વિગતો
સચિવાલયના શિક્ષણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા કમિશ્નરશ્રી ટેકનીકલ શિક્ષણની કચેરી હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જા.ક્ર. ૭૧/૨૦૧૬૧૭ થી ૮૧/૨૦૧૬૧૭ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા. ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર સંવર્ગની શૈક્ષણિક લાયકાતમાં I.T.I. નો એક વર્ષના સર્વેયર કોર્ષનો સમાવેશ કરવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા. ક્ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ સીનીયર સર્વેયર સંવર્ગની શૈક્ષણિક લાયકાતમાં (1) Degree in Engineering with Computer Science (2) Degree in Engineering with Computer Science and Engineering (3) Degree in Electronics Engineering નો સમાવેશ કરવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ની સમજ સુરક્ષા ખાતાના પ્રોબેશન ઓફિસર અને તેને સમકક્ષ વર્ગ-૩ ની ૩૨ જગ્યાઓ સીધી ભરતી થી ભરવા માટે ની સુધારા જાહેરાત.
મંડળની જા.ક્ર. ૫૫/૨૦૧૫૧૬, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૦૩/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર. ૫૭/૨૦૧૫૧૬, અધિક મદદનીશ ઇજનેર સંવર્ગની તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૦૩/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર. ૫૯/૨૦૧૫૧૬, લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૦૩/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
જાહેરાતક્રમાંકઃ૩૮/૨૦૧૪૧૫ બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૪ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા તથા તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૫ દરમિયાન લેવાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) કસોટીના અંતે પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવિષ્ઠ ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી તેમજ ખાતા પસંદગી અંગેના કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૩/ર૦૧૬-૧૭ મહેસૂલ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની કલેકટર કચેરીઓ તેમજ ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ (બિન સચિવાલય સેવા) માટે કારકુન, વર્ગ-૩, સંવર્ગ અને સચિવાલયના વિભાગો માટે "ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ" વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૨/ર૦૧૬-૧૭ સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકના પ્રોબેશન ઓફિસર અને તેની સમકક્ષ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના વિવિધ ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૩/ર૦૧૫૧૬ સ્પીચ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૨/ર૦૧૫૧૬ ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
અગ્ર મુખ્ય વન સરક્ષકશ્રી હસ્તક ની વિવિધ કચેરીઓ ના બીટ ગાર્ડ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા તારીખ ૦૬/૦૪/૨૦૧૬ થી તારીખ ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ હતી. આ લેખિત પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી અન્વયે આ પરીક્ષામા ઉપસ્થિત રહેલ પરીક્ષાર્થીઓ તરફથી કોઇ રજુઆત હોય તો તે તારીખ ૨૬/૦૪/૨૦૧૬ સુધીમા કચેરી સમય દરમ્યાન મંડળ ને જરુરી અધાર - પૂરાવા સાથે રજુ કરવા જણાવવામા આવે છે.
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૪/ર૦૧૫૧૬ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ /ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા વિકાસ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા કમિશ્નરશ્રી, આદિજાતિ વિકાસની કચેરી હસ્‍તકની ‘‘મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી’ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્‍યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૫/ર૦૧૬૧૭
મંડળની જા.ક્ર. ૬૪/ર૦૧પ૧૬, ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર હવે મૂળ કાર્યક્રમ મુજબ ડાઉનલોડ કરી શકાશે તે અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૮/ર૦૧૫૧૬ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ સંવર્ગની તા. ૧૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૪/ર૦૧૫૧૬ ડેસ્ક્ટોપ પબ્લીસીંગ (ડી.ટી.પી.) ઓપરેટર સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
સરકારશ્રીના નાણાં વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા હિસાબ અને તિજોરી નિયામકશ્રીની કચેરી હસ્તકની ‘‘હિસાબનીશ/ ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક : ૫ર/ર૦૧૫૧૬ અન્વયે તા. ર૪-૦૪-ર૦૧૬ના રોજ ગુજરાત ગૈાણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું,
મંડળની જા.ક્ર. ૬૪/ર૦૧પ૧૬, ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર તા. ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ સુધીમાં ડાઉનલોડ કરી લેવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૯/૦૩/૨૦૧૬ થી તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ દરમ્યાન નર્મદા જળ સંપતિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ હસ્તક ની વિવિધ કચેરીઓ ના વર્ક આસીસ્ટંટ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની ફાઇનલ આન્‍સર કી તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૬/ર૦૧૫૧૬ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ સંવર્ગની તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૬૨/ર૦૧પ૧૬, ઓક્યુપેશનલ થેરાપીસ્ટ, (૨) જા.ક્ર. ૬૩/ર૦૧પ૧૬, સ્પીચ થેરાપીસ્ટ, (૩) જા.ક્ર. ૫૫/ર૦૧પ૧૬, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, (૪) જા.ક્ર. ૫૭/ર૦૧પ૧૬, અધિક મદદનીશ ઇજનેર, (૫) જા.ક્ર. ૫૯/ર૦૧પ૧૬, લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, (૬) જા.ક્ર. ૬૪/ર૦૧પ૧૬, ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ ના સંવર્ગોની સંવર્ગવાઇઝ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી/ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૪/ર૦૧૫૧૬ ડેસ્ક્ટોપ પબ્લીસીંગ(ડી.ટી.પી.) ઓપરેટર સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૬૨/૨૦૧૫૧૬, ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ (૨) જા.ક્ર. ૬૩/૨૦૧૫૧૬, સ્પીચ થેરાપીસ્ટ (૩) જા.ક્ર. ૬૪/૨૦૧૫૧૬,ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ ના સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની(૧) જા.ક્ર. ૬૨/૨૦૧૫૧૬ ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ(૨) જા.ક્ર. ૬૩/૨૦૧૫૧૬ સ્પીચ થેરાપીસ્ટ (૩) જા.ક્ર. ૬૪/૨૦૧૫૧૬ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ,સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની ઓનલાઇન/ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા અને (૪) જા.ક્ર. ૫૫/ર૦૧પ૧૬, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર (૫)જા.ક્ર. ૫૭/૨૦૧૫૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેર (૬) જા.ક્ર. ૫૯/૨૦૧૫૧૬ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગોની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટની પરીક્ષા માટેનો કાર્યક્રમ
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૦/ર૦૧૫૧૬ રેવન્યુ તલાટી સંવર્ગની તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
માર્ચ-૨૦૧૬ દરમ્યાન યોજાનાર બીટગાર્ડ તથા વર્કઆસીસ્ટંટ ની ખાતાકીય પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર બાબત.
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૮/ર૦૧૫૧૬ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ સંવર્ગની તા. ૧૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૬/ર૦૧૫૧૬ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ સંવર્ગની તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર. ૪૫/૨૦૧૪૧૫, ખેતી મદદનીશ સંવર્ગની તા. ૦૬/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે (૧) પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ (૨) ગેરહાજર/ગેરલાયક ઠરેલ ઉમેદવારો તેમજ (૩) પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Selected) ઉમેદવારોની યાદી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૯/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકશ્રી ની કચેરી ના ઉચ્ચ્શ્રેણી સં-વર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની આખરી આન્‍સર કી તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૦/ર૦૧૫૧૬ રેવન્યુ તલાટી સંવર્ગની તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૫૬/ર૦૧પ૧૬, જુનીયર આસીસ્ટન્ટ, (૨) જા.ક્ર.- ૫૮/ર૦૧પ૧૬, જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ, (૩) જા.ક્ર.- ૫૪/ર૦૧પ૧૬, ડેસ્કટોપ પબ્લીસીંગ (ડી.ટી.પી.) ઓપરેટર, વર્ગ-૩ ના સંવર્ગોની સંવર્ગવાઇઝ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
રેવન્યુ તલાટી વર્ગ-૩ ની પરીક્ષા માટે કોલ લેટર માટેની અગત્યની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા રેવન્યુ તલાટી વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/ર૦૧પ૧૬ અન્વયે તારીખઃ ર૮-ર-ર૦૧૬ ને રવિવારના રોજ લેવાનાર પરીક્ષા માટે ભાવનગરના બેઠક ક્રમાંક ૬૦૨૨૪૮૨૭ થી ૬૦૨૨૫૧૨૬ સુધીનાં ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના.
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૯/ર૦૧૫૧૬ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
મંડળની જા. ક્ર. ૬૪/૨૦૧૫૧૬ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ / ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ સંવર્ગમાં ઓન-લાઇન અરજીપત્રકો રજીસ્ટ્રેશન વગર પણ ભરી શકાય તે અંગેની સુધારા જાહેરાતની વિગતો તેમજ ઓન-લાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશનની તારીખ લંબાવવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૭/ર૦૧૫૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેર સંવર્ગની તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/૨૦૧૫-૧૬ રેવન્યુ તલાટી ના ઉમેદવારો પૈકી જેમણે ફી નથી ભરી કે એક કરતા વધારે અરજી કરેલ છે તેવા ઉમેદવારની છેલ્લી અરજી મંડળ દ્વારા માન્ય ગણેલ છે અને અગાઉની અરજીઓ રદ કરેલ છે આવી રદ કરેલ અરજીઓ ની વિગત. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્રારા રેવન્યુ તલાટી વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૦/ર૦૧૫૧૬ અન્વયે તા. ૨૮-૦૨-ર૦૧૬ના રોજ લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ તા. ૧૨/૦૨/૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી તા.૨૮/૦૨/૧૬ના રોજ સવારના ૧૨.૦૦ કલાક દરમ્યાન પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાનાં રહેશે. ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ મંડળની વેબસાઇટ http://gsssb.gujarat.gov.in/ ઉપરથી મેળવી શકાશે
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૫૬/ર૦૧૫૧૬ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ (૨) ૫૮/૨૦૧૫૧૬, જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ (૩) ૫૪/૨૦૧૫૧૬ ડી.ટી.પી. ઓપરેટર સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૫/ર૦૧૫૧૬ આસીસ્‍ટન્‍ટ બાઇન્‍ડર સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૯/ર૦૧૫૧૬ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૭/ર૦૧૫૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેર સંવર્ગની તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જા.ક્ર. ૬૨/૨૦૧૫૧૬ થી ૬૪/૨૦૧૫૧૬ ની વિગતવાર જાહેરાત
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની આવનાર જા.ક્ર. ૬૨/૨૦૧૫૧૬ થી ૬૪/૨૦૧૫૧૬ ની જગ્યાની વિગતો
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારાં રેવન્યુ તલાટી વર્ગ-૩ ની ર૪૮૦ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા સારૂં પ્રસિધ્ધ કરાયેલ જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/ર૦૧પ૧૬ સંબંધમાં રાજયના ૩૩ જિલ્લાઓ ખાતે તા. ર૧-૦ર-ર૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૧ર.૦૦ થી ૧૩.૦૦ કલાક દરમિયાન લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ નું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. પરંતુનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીઓ અને આ પરીક્ષાની તારીખ એક જ દિવસે હોવાથી હવે સદર પરીક્ષાનું તા. ર૮-૦ર-ર૦૧૬ ને રવિવારના રોજ આયોજન કરવા મંડળ દ્વારાં નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.પરીક્ષા સમય તથા અન્ય તમામ સૂચનાઓ યથાવત રહે છે. કોલ-લેટર (પ્રવેશપત્ર) ડાઉન-લોડ કરવા અંગેની સુચનાઓ હવે પછી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે. જેની સંબંધિત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
મંડળ દ્વારા સામાન્ય વહીવટ વિભાગ હસ્તકના ખાતાના વડા, નિયામકશ્રી અર્થશાત્ર અને આંકડાબ્યુરો કચેરી ના ઉચ્ચ શ્રેણી સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા તારીખ ૨૧/૦૧/૨૦૧૫ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ફરીથી યોજવામા આવેલ હતી. આ લેખિત પરીક્ષા MCQ-OMR પધ્ધતિથી લેવામા આવેલ હતી. આ પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી આથી નીચે પ્રમાણે મુકવામા આવે છે. જે અન્વયે આ પરીક્ષા મા ઉપસ્થિત રહેલ ઉમેદવારો તરફથી કોઇ રજુઆત હોય તો તે તારીખ ૨૮/૦૧/૨૦૧૬ સુધીમા કચેરી સમય દરમ્યાન મંડળ ને જરુરી અધાર - પૂરાવા સાથે રજુ કરવા જણાવવામા આવે છે.
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૫૫/ર૦૧પ૧૬, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર (૨) જા.ક્ર.- ૫૭/ર૦૧પ૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેર, (૩) જા.ક્ર.- ૫૯/ર૦૧પ૧૬,લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, વર્ગ-૩ ના સંવર્ગોની સંવર્ગવાઇઝ સ્પaર્ધાત્મ/ક લેખિત કસોટી માટેનાકોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્ય્ની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક: ૬૦/૨૦૧૫૧૬ મહેસૂલી તલાટી સંવર્ગ વર્ગ-૩ લેખિત પરીક્ષા(ભાગ-૧) સંબંધ માંઅગત્ય ની સૂચના
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ (૧) ૫૫/૨૦૧૫૧૬, આસીસ્‍ટન્‍ટ બાઇન્‍ડર, (૨) જા.ક્ર. ૫૭/૨૦૧૫૧૬, અધિક મદદનીશ ઇજનેર, (૩) જા.ક્ર. ૫૯/૨૦૧૫૧૬, લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગોમાં ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી (જનરલ કેટેગરી) તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર (તમામ કેટેગરી) જે અરજીપત્રકો રદ કરવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૯/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકશ્રી ની કચેરી ના ઉચ્ચ્શ્રેણી અને નિમ્નશ્રેણી સં-વર્ગો ની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૯/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર નિયામકશ્રી ની કચેરી ના ઉચ્ચ્શ્રેણી અને નિમ્નશ્રેણી સં-વર્ગો ની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૯/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન વાણિજ્ય વેરા કમિશનશ્રી ની કચેરી ના વાણિજ્યવેરા નિરીક્ષક અને સિનિયર ક્લાર્ક સં-વર્ગો ની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૯/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન વાણિજ્ય વેરા કમિશનશ્રી ની કચેરી ના વાણિજ્યવેરા નિરીક્ષક અને સિનિયર ક્લાર્ક સં-વર્ગો ની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૮/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન નોંધણી સર નિરીક્ષક ની કચેરી ના સબ રજીસ્ટાર તથા કારકૂન સં-વર્ગો ની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૮/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન નોંધણી સર નિરીક્ષક ની કચેરી ના સબ રજીસ્ટાર તથા કારકૂન સં-વર્ગો ની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૮/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન જીલ્લા કલેકટરશ્રીઓ ની કચેરી ના કર્મચારીઓ ની નિમ્ન મહેસુલ લાયકાત ( L.R.Q. ) સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૫/ર૦૧૫૧૬ આસીસ્‍ટન્‍ટ બાઇન્‍ડર સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેની તારીખ માં ફેરફાર અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર સર્ક્યુલર જાહેરાત ક્રમાંક: ૬૧/૨૦૧૫૧૬ નીસુધારાયાદી તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૫
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર સર્ક્યુલર જાહેરાત ક્રમાંક: ૬૧/૨૦૧૫૧૬ નીસુધારાયાદી
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૭/ર૦૧૫૧૬, અધિક મદદનીશ ઇજનેર અને જા.ક્ર. ૫૯/૨૦૧૫૧૬, લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગોની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/૨૦૧૫૧૬ રેવન્યુ તલાટી વર્ગ-૩ સુધારા જાહેરાત
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૦/ર૦૧૫-૧૬ મહેસૂલી તલાટી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૫૫/ર૦૧૫૧૬ આસીસ્‍ટન્‍ટ બાઇન્‍ડર સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૫/૨૦૧૪૧૫, ખેતી મદદનીશ સંવર્ગની તા. ૦૬/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્‍સર કી
સર્કયુલર જાહેરાત ક્રમાંક: ૬૧/૨૦૧૫૧૬: રાજ્ય પોલીસદળમાં પો. સ. ઇ. (બિન- હથિયારી શાખા) વર્ગ-૩ ની જગ્યાઓ માટેની ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા(હાલમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ તથા એ.એસ.આઇ. તરીકે ફરજ બજાવતાં કર્મચારીઓ માટે જ)કચેરીના વડા મારફતે જ અરજી કરવાની રહેશે.
મંડળની જા.ક્ર.- ૪૫/ર૦૧૪૧પ, ખેતી મદદનીશ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે ઉમેદવારો તરફથી રજીસ્‍ટર્ડ-કન્‍ફર્મ થયેલ અરજીપત્રકો પૈકી પરીક્ષા ફી ન ભરવાના કારણસર તેમજ એક કરતાં વધારે અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ-કન્‍ફર્મ કરવાના કારણસર કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોની વિગતો -યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- ૪૫/ર૦૧૪૧પ, ખેતી મદદનીશ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેના કાર્યક્રમ સંબંધિત ઉમેદવારોને અગત્‍યની સૂચના
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૫૪/૨૦૧૫૧૬ થી ૫૯/૨૦૧૫૧૬ ની વિગતવાર જાહેરાત
જાહેરાતક્રમાંકઃ૪૭/૨૦૧૫૧૬, કાર્યાલય અધિક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા કસોટીના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ માટે સીનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્‍યાઓ ઉપ્‍ર ઉમેદવારો પસંદ કરવા મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા આ જાહેરાતમાં ફકરા નંબર - ૪ માં ઉલ્‍લેખ કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનામાં ઓજસ વેબસાઇટ ઉપર ઓન લાઇન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા નાણા વિભાગના ખાતાના વડા હિસાબ અને તિજોરી કચેરીની હિસાબનીશ / ઓડિટર / પેટા તિજોર અધિકારી / અધિક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્‍યાઓ પર ઉમેદવાર પસંદ કરવા મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા આ જાહેરાત ફકરા નંબર - ૪ માં ઉલ્‍લેખ કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનામાં ઓજસ વેબસાઇટ ઉપર ઓન લાઇન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે.
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૫૪/૨૦૧૫૧૬ થી ૫૯/૨૦૧૫૧૬ ની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ઘ્વારા નાણાં વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની ખાતાના વડાની કચેરી, હિસાબ અને તિજોરી નિયામકશ્રીની કચેરી હસ્તકની ‘‘હિસાબનીશ / ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / કચેરી અધિક્ષક‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની ૧૦૦ જગ્યાઓ તથા સચિવાલયના વહીવટી વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓના સીનીયર કારકુન વર્ગ-૩ની ૧૫ર જગ્યાઓ ૫ર ઉમેદવાર ૫સંદ કરવા માટે ઓન લાઈન અરજી૫ત્રકો મંગાવવામાં આવે છે.
મંડળની જા. ક્ર. ૪૭/૨૦૧૫૧૬ કચેરી અધિક્ષક સંવર્ગની તા. ૦૪/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આનસર-કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૬/૨૦૧૫૧૬, સબ એકાઉન્ટન્ટ/ સબ ઓડિટર વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા કસોટીના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર. જાહેરાત ક્રમાંક : ૪૭/ર૦૧૫૧૬ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા ‘‘કાર્યાલય અધિક્ષક સંવર્ગ, વર્ગ-૩‘‘ ની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક : ૪૭/ર૦૧૫૧૬ અન્વયે તા. ૦૪-૧૦-ર૦૧૫ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ થી ૧૪-૦૦ કલાક દરમિયાન લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ તા.ર૩-૦૯-૧૫ ના રોજ બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી તા.૦૪-૧૦-૧૫ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ કલાક દરમ્યાન પોતાનો ઓનલાઇન પ્રવેશપત્ર – હાજરી પત્રક (કોલ લેટર) http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે. ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ મંડળની વેબસાઇટ http://gsssb.gujarat.gov.in/ ઉપરથી મેળવી શકાશે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૬/૨૦૧૪૧૫, પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડિટરની તા. ૧૩-૦૯-૨૦૧૫ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્‍નોના જવાબોની ફાઇનલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૫૦/૨૦૧૫૧૬, ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રશ્નપત્ર-૧ (ગુજરાતી વર્ણનાત્‍મક) ની તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાનાર સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષા માટે પરીક્ષા કેન્દ્રમાં ફેરફાર અંગેની અગત્‍યની સુચના
જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૮/૨૦૧૪૧૫, બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા સંબંધે તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ પ્રસિધ્ધ થયેલ પસંદગી યાદીના ક્રમ નં. 2386 પરના ઉમેદવારની કેટેગરી PH (Ortho.) ને બદલે PH (Blind) વાંચવી. તેમજ cut-off marks માં PH (Ortho.) કેટેગરીમાં 160.666 ને બદલે 185.775 તેમજ PH (Blind) કેટેગરીમાં 160.926 ને બદલે 160.666 વાંચવું.
મંડળે હિસાબ અને તિજોરી નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્‍તકની સબ એકાઉન્‍ટન્ટ / સબ ઓડિટર સંવર્ગ, વર્ગ-૩ની જગ્‍યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૪૮/ર૦૧પ૧૬ અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨) (૨) જા.ક્ર.- ૪૯/ર૦૧પ૧૬ અંગત મદદનીશ (અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨), (૩) જા.ક્ર.- ૫૦/ર૦૧પ૧૬ ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, (૪) જા.ક્ર.- ૫૧/ર૦૧પ૧૬ અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ ના સંવર્ગોની સંવર્ગવાઇઝ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
જા.ક્ર .૩૮/ર૦૧૪૧પ, બિનસચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ સંબંધે પસંદગી યાદી તથા પ્રતિક્ષાયાદી અંગેની અગત્યની જાહેરાતઃ-
જાહેરાત ક્રમાંક ૪૬-૨૦૧૫૧૬ તા. ૧૩-૦૯-૨૦૧૫ અન્વયે સબ એકાઉન્ટન્ટ - સબ ઓડીટર સંવર્ગ વર્ગ​-૩ ની સીધી ભરતી માટે ઓનલાઇન કોલલેટર ડાઉનલોડ કર​વાની સુચના​
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧/૨૦૧૫૧૬ ના સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર જે અરજીપત્રકો રદ કરવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૪૮/ર૦૧પ૧૬ અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨) (૨) જા.ક્ર.- ૪૯/ર૦૧પ૧૬ અંગત મદદનીશ (અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨), (૩) જા.ક્ર.- ૫૦/ર૦૧પ૧૬ ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, (૪) જા.ક્ર.- ૫૧/ર૦૧પ૧૬ અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ ના સંવર્ગોની વર્ણનાત્‍મક સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક : ૪૭/ર૦૧૫૧૬ તા.૧ર-૦૫-ર૦૧૫ ના રોજ વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિધ્ધ કરી ઉમેદવારો પાસેથી N.I.C. સંચાલિત OJAS મારફતે ઓનલાઇન અરજીઓ તા.૧ર-૦૫-ર૦૧૫ થી તા.૩૦-૦૫-ર૦૧૫ સુધી મંગાવવામાં આવેલ હતી. આ સંબંધમાં ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે, ઉમેદવારોની લેખિત સ્પર્ધાત્મક કસોટી સંભવત: તા.૦૪-૧૦-ર૦૧૫ના રોજ લેવામાં આવશે.
મંડળ ધ્‍વારા વન અને પર્યવારણ વિભાગ હસ્‍તકના ખાતાના વડા અગ્ર મુખ્‍ય વન સંરક્ષકશ્રીના નિયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓની બીટગાર્ડ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૫ અને તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૫ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષાની આખરી આન્‍સર કી તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ હતી. જેમાં નીચે મુજબનો સુધારો ધ્‍યાને લેવા વિનંતી છે.
પ્રશ્નપત્ર-૧ માં સીરીઝ-A ના પ્રશ્ન નંબર-૨૫, સીરીઝ-B ના પ્રશ્ન નંબર-૭૫, સીરીઝ-C ના પ્રશ્ન નંબર-૫૫, સીરીઝ-D ના પ્રશ્ન નંબર-૯૫ માં સાચો જવાબ “B” ને બદલે “D” વાંચવો.
જાહેરાત ક્રમાંક : ૪૬/ર૦૧૫૧૬ તા.૦૭-૦૪-ર૦૧૫ ના રોજ વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિધ્ધ કરી ઉમેદવારો પાસેથી N.I.C. સંચાલિત OJAS મારફતે ઓનલાઇન અરજીઓ તા.૦૭-૦૪-ર૦૧૫ થી તા.ર૭-૦૪-ર૦૧૫ સુધી મંગાવવામાં આવેલ હતી. આ સંબંધમાં ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે, ઉમેદવારોની લેખિત સ્પર્ધાત્મક કસોટી સંભવત: પરીક્ષાની તા.૧૩-૦૯-ર૦૧૫ના રોજ લેવામાં આવશે. જે અંગેની નોંધ લેવા સંબંધિત તમામને જણાવવામાં આવે છે.
જાહેરાત ક્રમાંક - ૩૮/૧૪-૧૫ ૦૬-૦૭-૧૫ ના એલોટમેન્‍ટ જીલ્‍લા વાઇઝ / વિભાગ વાઇઝ
બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની જા.ક્ર.૩૮/૨૦૧૪૧૫ અન્વયે તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૪ના રોજ લેવાયેલ લેખિત કસોટી તથા તા.૧૭/૪/૨૦૧૫ થી તા.૨૫/૪/૨૦૧૫ દરમિયાન લેવાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી(કાર્યક્ષમતા) કસોટીના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તે ઉપરાંત અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમ તા.૨૨/૬/૨૦૧૫ થી તા.૨૬/૬/૨૦૧૫ દરમિયાન ગેરહાજર રહેલ ઉમેદવારોની અવેજીમાં તેમજ નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના ચુકાદાના અમલના કારણે જે ઉમેદવારોને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેની યાદીમાં સમાવેશ કરવાનો થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી.
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૨/૨૦૧૪૧૫, પ્રોસેસ આસીસ્‍ટન્‍ટ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્‍સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૩/૨૦૧૪૧૫, આસીસ્‍ટન્‍ટ બાઇન્‍ડર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્‍સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૪/૨૦૧૪૧૫, કોપી હોલ્‍ડર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્‍સર-કી
સચિવાલય અને ખાતાના વડાઓ હસ્‍તકની અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી/અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨, વર્ગ-૩) અને ગુજરાતી/અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૮/૨૦૧૫૧૬ થી ૫૧/૨૦૧૫૧૬ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૨/૨૦૧૪૧૫, પ્રોસેસ આસીસ્‍ટન્‍ટ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૩/૨૦૧૪૧૫, આસીસ્‍ટન્‍ટ બાઇન્‍ડર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૪/૨૦૧૪૧૫, કોપી હોલ્‍ડર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી
જાહેરાતક્રમાંકઃ૩૮/૨૦૧૪૧૫ બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૪ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા તથા તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૫ દરમિયાન લેવાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) કસોટીના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી તેમજ ખાતા પસંદગી અંગેના કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની જાહેરાતક્રમાંકઃ૩૮/૨૦૧૪૧૫ અન્વયે તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૪ના રોજ લેવાયેલ લેખિત કસોટી તથા તા.૧૭/૪/૨૦૧૫ થી તા.૨૫/૪/૨૦૧૫ દરમિયાન લેવાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી(કાર્યક્ષમતા) કસોટીના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા માજી સૈનિક/શારિરીક ખોડખાપણ/રમત-ગમત/વિધવા ઉમેદવાર/ફિડર કેડરના ઉમેદવાર જેણે ઉંમરમાં છુટછાટનો લાભ લીધેલ છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની પૂર્વ ચકાસણી માટે તેમની નામ સામે દર્શાવેલ સમય અને તારીખે રૂબરૂ હાજર રહેવાનું સમયપત્રક
જાહેરાત ક્રમાંક:૪૭/૨૦૧૫૧૬ કૃષિ અને સહકાર વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની ખાતાના વડાની કચેરી, મત્સ્યોદ્યોગ કમિશનરની કચેરી, ગાંધીનગરની કચેરીના કાર્યાલય અધિક્ષક સંવર્ગ વર્ગ-૩ની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.-૪૨/ર૦૧૪૧પ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટહ, જા.ક્ર. ૪૩/૨૦૧૪૧૫ આસીસ્ટ ન્ટ બાઇન્ડ ર તથા જા.ક્ર. ૪૪/ર૦૧૪૧૫ કોપી હોલ્ડસર સંવર્ગોની સ્પલર્ધાત્મ/ક લેખિત કસોટી માટેની અગત્યાની જાહેરાત
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૪૧/૨૦૧૪૧૫, સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ મંડળ ધ્‍વારા યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૪૦/૨૦૧૪૧૫, આંકડા મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ મંડળ ધ્‍વારા યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જા.ક્ર.-૪૦/ર૦૧૪૧પ આંકડા મદદનીશ તથા જા.ક્ર. ૪૧/ર૦૧૪૧૫ સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગોની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૬/૨૦૧૫૧૬ અંગેની વિગતવાર સુચનાઑ
મંડળની જા.ક્ર.-૪૦/ર૦૧૪૧પ થી ૪પ/ર૦૧૪૧૫ ના તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટે સંબંધિત ઉમેદવારોને અગત્‍યની સૂચના
ખાતાના વડાઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૦/૨૦૧૪૧૫ થી ૪૫/૨૦૧૪૧૫ ની વિગતવાર જાહેરાત
બિનસચિવાલય કારકુનની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૩૮ ની તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૪ ની વિગતો
વધારે »
banner
parinam

નિયામકશ્રી, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગાંધીનગર ધ્વારા પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ ‘‘કચેરી અધિક્ષક‘‘ વર્ગ-૩ની સીધી ભરતી માટેની ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ DSCW/૨૦૧ર/૧, માટે તા.૦૩/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષાના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ. New નિયામકશ્રી, હિસાબ અને તિજોરીઓ, ગાંધીનગરની કચેરી માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૫ર/ ૨૦૧૫૧૬, માટે તા.૧ર/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષાના અંતે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ માટે પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોની યાદી. New મંડળની જા.ક્ર. ૬૪/૨૦૧૫૧૬, ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર. ૫૭/૨૦૧૫૧૬, અધિક મદદનીશ ઇજનેર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની ભરતી પ્રક્રિયાને અંતે મંડળ દ્વારા તા. ૦૨/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી અને પરિણામ તેમજ તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ સુધારા પ્રતિક્ષા યાદી રદ કરી નવેસરથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી તેમજ પરિણામની વિગતો New મંડળની જા.ક્ર. ૫૮/૨૦૧૫૧૬, જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર. ૫૪/૨૦૧૫૧૬, ડેસ્કટોપ પબ્લીસીંગ (ડી.ટી.પી.) ઓપરેટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર. ૫૬/૨૦૧૫૧૬, જુનીયર આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર. ૬૩/૨૦૧૫૧૬, સ્પીચ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે (૧) પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ (૨) કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક ન ઠરેલ Not Qualified ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર. ૬૨/૨૦૧૫૧૬, ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે (૧) પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ (૨) પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ Not Select તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક ન ઠરેલ Not Qualified ઉમેદવારોની યાદી New રેવન્યુ તલાટી, વર્ગ-૩ ની જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/ર૦૧પ૧૬ સંબંધમાં, તા.ર૮/૦ર/ર૦૧૬ ના રોજ આયોજીત લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા. ૧૪-૦૬-ર૦૧૬ થી તા.૧૮-૦૬-ર૦૧૬ દરમિયાન આયોજીત કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ ભાગ-ર ના સંયુકત ગુણના આધારે ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ New રેવન્યુ તલાટી, વર્ગ-૩ ની જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/ર૦૧પ૧૬ સંબંધમાં, તા.ર૮/૦ર/ર૦૧૬ ના રોજ આયોજીત લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા. ૧૪-૦૬-ર૦૧૬ થી તા.૧૮-૦૬-ર૦૧૬ દરમિયાન આયોજીત કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ ભાગ-ર ના સંયુકત ગુણના આધારે ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી New રેવન્યુ તલાટી, વર્ગ-૩ ની જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/ર૦૧પ૧૬ સંબંધમાં, .ર૮/૦ર/ર૦૧૬ ના રોજ આયોજીત લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા. ૧૪-૦૬-ર૦૧૬ થી તા. ૧૮-૦૬-ર૦૧૬ દરમિયાન આયોજીત કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ ભાગ-ર ના સંયુકતગુણનાઆધારે ધુત્તમ લાયકી ગુણ ધરાવતાં પરંતુ ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટે નહી બોલાવેલ ઉમેદવારોની યાદી New રેવન્યુ તલાટી, વર્ગ-૩ ની જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/ર૦૧પ૧૬ સંબંધમાં, તા.ર૮/૦ર/ર૦૧૬ ના રોજ આયોજીત લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા. ૧૪-૦૬-ર૦૧૬ થી તા.૧૮-૦૬-ર૦૧૬ દરમિયાન આયોજીત કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ ભાગ-ર ના સંયુકત ગુણના આધારે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ ભાગ-ર માં લધુત્તમ લાયકી ગુણ નહિં ધરાવતા (અનુત્તીર્ણ) ઉમેદવારોની યાદી.( New મંડળની જા.ક્ર. ૫૫/૨૦૧૫૧૬, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી અને તા. ૦૩/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે (૧) પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ (૨) ગેરહાજર રહેલ/ગેરલાયક ઠરેલ ઉમેદવારો તેમજ (૩) પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ Not Selected / Not Qualified ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર. ૬૨/૨૦૧૫૧૬, ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ અને જા.ક્ર. ૬૩/૨૦૧૫૧૬ સ્પીચ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર. ૬૪/૨૦૧૫૧૬, ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટયુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર. ૫૭/૨૦૧૫૧૬, અધિક મદદનીશ ઇજનેર4 વર્ગ-૩ સંવર્ગનું જાહેર કરેલ પરિણામ અન્વયે પ્રતિક્ષા યાદીમાં સુધારો કરવા અંગે New મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૬/૦૪/૨૦૧૬ થી તારીખ ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ દરમ્યાન અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી હસ્તક ની વિવિધ કચેરીઓ ના બીટ ગાર્ડ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષા નુ આખરી પરીણામ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે New મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૯/૦૩/૨૦૧૬ થી તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ દરમ્યાન નર્મદા જળ સંપતિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ હસ્તકની વિવિધ કચેરીઓ ના વર્ક આસીસ્ટં સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ હતી. તથા તેની પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા અમદાવાદા તથા વડોદરા મુકામે યોજવામા આવેલ હતી, ઉકત પરીક્ષા નુ આખરી પરીણામ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે. New મંડળની જા.ક્ર.- ૬૨/ર૦૧૫૧૬ ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ તથા જા.ક્ર.- ૬૩/ર૦૧૫૧૬ સ્પીચ થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની તા. ૦૨/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક(કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર.- ૬૪/ર૦૧૫૧૬ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ / ટ્યુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક(કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર.- ૬૦/ર૦૧૫૧૬ રેવન્યુ તલાટી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી. New મંડળની જા.ક્ર.- ૫૮/ર૦૧૫૧૬ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૩/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર.- ૫૬/ર૦૧૫૧૬ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી New મંડળની જા.ક્ર.- ૫૪/ર૦૧૫૧૬ ડેસ્કટોપ પબ્લીસીંગ (ડી.ટી.પી.) ઓપરેટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી New ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકની સબ એકાઉન્ટન્ટ/ સબ ઓડીટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૬/ર૦૧પ૧૬ અન્વયે તારીખઃ ૧૩-૦૯-ર૦૧પ ના રોજ લેવાયેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તા.૧૯-૧૦-ર૦૧૫ના રોજના આખરી પરિણામ અન્વયે સ્પેશીયલ સીવીલ એપ્લીકેશન નંબર : ૧૯૩ર૭ / ર૦૧૫ શ્રી ભગવાનભાઇ તેજાભાઇ જોગરાણા વિ. ગુજરાત રાજય અને અન્યોના કેસમાં નામદાર હાઇકોર્ટે આપેલ તા.ર૫-૦૧-ર૦૧૬ના ચુકાદાને ધ્યાને લઇ, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે તા.૧૫-૦૩-ર૦૧૬ના રોજ સુધારેલ પરિણામ/ પસંદગી યાદી જાહેર કરેલ છે. સુધારેલ પરિણામ / પસંદગી અન્વયે ; (૧) સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારો (પૂરૂષ / સામાન્ય) માટેનું REVISED ANNEXURE – H (લીંક) (ર) ઉમેદવારોની દરેક કેટેગરીવાઇઝ સંયુકત પસંદગી યાદી માટેનું REVISED ANNEXURE–Q (લીંક) તથા (૩) પ્રતિક્ષાયાદી માટેનું REVISED ANNEXURE – R (લીંક) આ સાથે સામેલ રાખી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે. જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી. Newમંડળનીજા.ક્ર. ૪૫/૨૦૧૪૧૫,ખેતી મદદનીશ સંવર્ગનું તા. ૦૫/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ જાહેર કરેલ પરિણામમાં જનરલ કેટેગરી (મેઇલ) ની પ્રતિક્ષા યાદીમાં થયેલ સુધારા બાબત Newઅર્થશાસ્‍ત્ર અને આંકડા બ્‍યુરોની કચેરી ના ઉચ્‍ચ શ્રેણી સંવર્ગની ડીસેમ્બર,૨૦૧૫ મા યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરિણામ Newમંડળ ધ્‍વારા વાણિજયક વેરા કમિશ્નરની કચેરીના વાણિજયક વેરા નિરીક્ષક સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તારીખ ૧૯/૧૨/૨૦૧૫ દરમ્યાન યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ Newમંડળની જા.ક્ર.- ૫૯/ર૦૧૫૧૬ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક(કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર.- ૫૫/ર૦૧પ૧૬, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક-(કવોલફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી Newજા.ક્ર.- ૫૭/ર૦૧પ૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક-(કવોલફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૮/૨૦૧૫૧૬, અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી સ્ટેનો ગ્રેડ-૨) વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી- વર્ણનાત્મકની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પ્રશ્નપત્ર-૨ શોર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગની પરીક્ષા માટે લાયક - કવોલફાય ન થઇ શકેલ (NOT QUALIFIED) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૯/૨૦૧૫૧૬, અંગત મદદનીશ (અંગ્રેજી સ્ટેનો ગ્રેડ-૨) વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રશ્નપત્ર-૧ અંગ્રેજી- વર્ણનાત્મકની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પ્રશ્નપત્ર-૨ શોર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગ અને પ્રશ્નપત્ર-૩ ગુજરાતી - વર્ણનાત્મકની પરીક્ષા માટે લાયક - કવોલફાય ન થઇ શકેલ (NOT QUALIFIED) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૫૦/૨૦૧૫૧૬, ગુજરાતી સ્ટેનો ગ્રેડ-૩ વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી- વર્ણનાત્મકની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પ્રશ્નપત્ર-૨ શોર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગની પરીક્ષા માટે લાયક - કવોલફાય ન થઇ શકેલ (NOT QUALIFIED) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૫૧/૨૦૧૫૧૬, અંગ્રેજી સ્ટેનો ગ્રેડ-૩ વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રશ્નપત્ર-૧ અંગ્રેજી - વર્ણનાત્મકની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પ્રશ્નપત્ર-૨ શોર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગ અને પ્રશ્નપત્ર-૩ ગુજરાતી - વર્ણનાત્મકની પરીક્ષા માટે લાયક - કવોલફાય ન થઇ શકેલ (NOT QUALIFIED) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૮/૨૦૧૫૧૬, અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી સ્ટેનો ગ્રેડ-૨) વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી- વર્ણનાત્મકની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પ્રશ્નપત્ર-૨ શોર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગની પરીક્ષા માટે લાયક-(કવોલફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૯/૨૦૧૫૧૬, અંગત મદદનીશ (અંગ્રેજી સ્ટેનો ગ્રેડ-૨) વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રશ્નપત્ર-૧ અંગ્રેજી- વર્ણનાત્મકની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પ્રશ્નપત્ર-૨ શોર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગ અને પ્રશ્નપત્ર-૩ ગુજરાતી - વર્ણનાત્મકની પરીક્ષા માટે લાયક-(કવોલફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૫૦/૨૦૧૫૧૬, ગુજરાતી સ્ટેનો ગ્રેડ-૩ વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી- વર્ણનાત્મકની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પ્રશ્નપત્ર-૨ શોર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગની પરીક્ષા માટે લાયક-(કવોલફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૫૧/૨૦૧૫૧૬, અંગ્રેજી સ્ટેનો ગ્રેડ-૩ વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રશ્નપત્ર-૧ અંગ્રેજી - વર્ણનાત્મકની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પ્રશ્નપત્ર-૨ શોર્ટ હેન્ડ એન્ડ ટાઇપીંગ અને પ્રશ્નપત્ર-૩ ગુજરાતી - વર્ણનાત્મકની પરીક્ષા માટે લાયક-(કવોલફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી Newવાણિજયકવેરા કચેરીના સીનીયર કારકુન સંવર્ગની તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ New- કલેકટર કચેરીઓના ગુજરાત નિમ્ન મહેસુલ લાયકાત (LRQ) સંવર્ગની તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ Newનોંધણી સર નિરીક્ષક કચેરીના સબ રજીસ્ટ્રાર સંવર્ગની તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ..... નોંધણી સર નિરીક્ષક કચેરીના કારકુન સંવર્ગની તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ..... અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડા બ્યુરોની કચેરીના નિમ્નશ્રેણી સંવર્ગની તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ થી તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ New મંડળની જા.ક્ર. ૪૦/૨૦૧૪૧૫, આંકડા મદદનીશ અને જા.ક્ર. ૪૧/૨૦૧૪૧૫ સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગની તા. ૦૩/૦૫/૨૦૧૫ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને બીજા તબક્કામાં અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૮/૨૦૧૪૧૫ના દ્વારા બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ ના ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણની માહિતી Newગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૧ અને ગ્રેડ-૨ સંવર્ગની તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ. Newજા.ક્ર .૩૮/ર૦૧૪૧પ, બિનસચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ સંબંધે પસંદગી યાદી તથા પ્રતિક્ષાયાદી અંગેની અગત્યની જાહેરાતઃ- Newઅગ્ર મુખ્‍ય વન સંરક્ષકની કચેરીના બીટગાર્ડ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ Newમંડળની જા.ક્ર.: ૪૨/૨૦૧૪૧૫, પ્રોસેસ આસીસ્ટરન્ટદ સંવર્ગની ઓન-લાઇન સ્પ ર્ધાત્મનક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન મેળવેલ તેમજ સ્થા‍ન ન મેળવેલ (Non Selected) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર.: ૪૩/૨૦૧૪૧૫, આસીસ્ટસન્ટિ બાઇન્ડથર સંવર્ગની ઓન-લાઇન સ્પ ર્ધાત્મનક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન મેળવેલ તેમજ સ્થા‍ન ન મેળવેલ (Non Selected) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર.: ૪૪/૨૦૧૪૧૫, કોપી હોલ્ડ્ર સંવર્ગની ઓન-લાઇન સ્પળર્ધાત્મ‍ક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન મેળવેલ તેમજ સ્થાાન ન મેળવેલ (Non Selected) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૨૮/૨૦૧૩૧૪, આંકડા મદદનીશ સંવર્ગની તા. ૨૧/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પાર્ધાત્મ.ક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ થયેલ નથી તેવા (Non Selected) ઉમેદવારોનું પરિણામ Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૨/૨૦૧૪૧૫, પ્રોસેસ આસીસ્ટપન્ટ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્પરર્ધાત્મ૧ક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૪/૨૦૧૪૧૫, કોપી હોલ્ડગર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્પ્ર્ધાત્મ/ક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૦/૨૦૧૪૧૫, આંકડા મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પ ર્ધાત્માક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવા આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૦/૨૦૧૪૧૫, આંકડા મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પ ર્ધાત્માક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવા આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૧/૨૦૧૪૧૫, સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગની તા. ૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પ ર્ધાત્માક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવા આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newજાહેરાત ક્રમાંક ૩૯/૨૦૧૪૧૫, સચિવાલય ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ ની પોસ્ટ માટેની પસંદગી યાદી New


પરીણામ જાણો
ઓનલાઇન અરજી માટે અહીં કલીક કરો
Search your name in the voter’s lists

જાહેરાત ક્રમાંક 60/201516 રેવન્યુ તલાટી સંવર્ગની જિલ્લા પસંદગીની છેલ્લી પરિસ્થિતિ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
read more
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે..
read more