જાહેરાત અને સમાચાર
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની પેટા સેવા અને ઉચ્ચ લાયકાત સંવર્ગ તથા અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી ની કચેરી ના હિસાબનીશ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૫/ર૦૧૬૧૭ “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી અન્વયે લેખિત પરીક્ષા તા.૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ બપોરના ૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ કલાક દરમિયાન યોજાનાર છે. પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) માટેની સુચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૬/ર૦૧૬૧૭“મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની અન્વયે લેખિત પરીક્ષા તા. ૦૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ બપોરના ૧૦-૦૦ થી ૧૨-૦૦ કલાક દરમિયાન યોજાનાર છે. પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) માટેની સુચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/ર૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રશ્નપત્ર- ૧ અને પ્રશ્નપત્ર- ૨ ની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક ૮૩/૨૦૧૬૧૭ બિનસચિવાલય કલાર્કની પ્રતિક્ષાયાદી બાબતે દિવ્ય ભાસ્કર/ગુજરાત સમાચાર માં પ્રસિધ્ધ થયેલ સમાચાર/જાહેરાત બાબતે ખુલાસો
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ્યુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પરીક્ષા ફી ભરવાની મુદત તા. ૨૫/૦૮/૨૦૧૮ સુધી લંબાવવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની “જમાદાર” વર્ગ-3 સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક:૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ની OMR Sheet ની ઇમેજ તથા ગુણપત્રક બાબત.
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ્યુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની જાહેરાત અન્વયે સરકારી સેવામાં હોય તેવા ઉમેદવારોના ઓન-લાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશન અંગેની સુધારા જાહેરાત તેમજ આ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની તારીખ અંગેની અગત્યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩અને જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૬/ર૦૧૬૧૭‘‘ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા. ૦૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ યોજાનાર છે જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
મંડળની જા.ક્ર - ૧૨૧/ર૦૧૬૧૭ ફુડ સેફટી ઓફિસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ ના સમયમાં થયેલ ફેરફાર અંગેની અગત્યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંકઃ (૧) ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭, મ્યુનિસિપલ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર, (૨) ૧૦૫/૨૦૧૬૧૭, ફિલ્ડ ઓફિસર (૩) ૧૨૩/૨૦૧૬૧૭, સ્ટાફ નર્સ, (૪) ૧૧૩/૨૦૧૬૧૭, હિસાબનીશ/ નિરીક્ષક, (૫) ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭, નર્સ, (૬) ૧૧૪/૨૦૧૬૧૭, હિસાબનીશ, (૭) ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮, રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર, (૮) ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮, પશુધન નિરીક્ષક, (૯) ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭, ફુડ સેફટી ઓફિસર, (૧૦) ૧૨૭/૨૦૧૬૧૭, ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર, (૧૧) ૧૩૯/૨૦૧૭૧૮, હોમિયોપથી મેડીકલ ઓફિસર, (૧૨) ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ, (૧૩) ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર ઇન્સ્પેકટર, (૧૪) ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭, વિદ્યુત પેટા નિરીક્ષક, (૧૫) ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮, વાયરમેન, વર્ગ-૩ ના સંવર્ગોની તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૮ થી ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ તથા તા. ૧૧, ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મંડળ ના બિલ્ડીંગમા રોજગાર અને તાલીમની કચેરી ના કર્મચારીઓની હાયર લેવલ સંવર્ગ પેપર નંબર – ૫ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષા યોજવામા આવેલ હતી તેમા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭- જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ (2) જા.ક્ર. ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭ - ફુડ સફટી ઓફિસર (3) જા.ક્ર. ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭- જુનીયર ઇન્સ્પેકટર (4) જા.ક્ર. ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭- વિદ્યુત પેટા નિરીક્ષક (5) જા.ક્ર. ૧૨૭/૨૦૧૬૧૭ - ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર (6) જા.ક્ર. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮- વાયરમેન, (7) જા.ક્ર. ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮ - પશુધન નિરીક્ષક (8) જા.ક્ર. ૧૩૯/૨૦૧૭૧૮ - હોમિયોપથી મેડીકલ ઓફીસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ઓગસ્ટ - ૨૦૧૮ માં બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ યોજવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૯૯/૨૦૧૬૧૭ સિવણ સંચાલિકા (2) જા.ક્ર. ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર (3) જા.ક્ર. ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ સાઉન્ડ સિસ્ટમ પેનલ ઓપરેટર (4) જા.ક્ર. ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮ સ્ટાફ નર્સ (આયુર્વેદ સેવા), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ (1) ૯૯/૨૦૧૬૧૭ - સિવણ સંચાલિકા (2) ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭ - મ્યુનિસિપલ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર (3) ૧૦૫/૨૦૧૬૧૭ - ફિલ્ડ ઓફિસર, (4) ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭, સાઉન્ડ સિસ્ટમ પેનલ ઓપરેટર, (5) ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ - નર્સ (6) ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ - જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ (7) ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭ ફુડ સેટી ઓફિસર (8) ૧૨૩/૨૦૧૬૧૭- સ્ટાફ નર્સ (9) ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭- જુનીયર નિરીક્ષક (10) ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭- વિદ્યુત પેટા નિરીક્ષક (11) ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭- સર્વેયર, (12) ૧૨૭/૨૦૧૬૧૭- ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર, (1૩) ૧૩3/૨૦૧૭૧૮ - વાયરમેન, (14) ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮ - પશુધન નિરીક્ષક, (15) ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮, સ્ટાફ નર્સ (આયુર્વેદ સેવા), (16) ૧૩૯/૨૦૧૭૧૮, હોમિયોપથી મેડીકલ ઓફિસર, (17) ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮, રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની -૨૦૧૮ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની OMR Sheet ની નકલ મેળવવા અંગેની સુચના
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૭/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની રિવાઈઝડ ફાયનલ આન્સર કી.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૭/૦૬/૨૦૧૮ નારોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની, MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષા ના ત્રીજા પેપર મા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની સુધારીલી પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/૨૦૧૫૧૬ અન્વયે મહેસુલી તલાટી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ થયેલા ઉમેદવારોને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમ તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૮ માટેની સુચનાઓ.
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૬/ર૦૧૬૧૭ સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની તા. ૦૨/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ ફાઇનલ આન્સર કી માં B - સિરીઝમાં પ્રશ્ન ક્રમાંક - ૭૯ ના સાચા જવાબનો વિકલ્પ લખવામાં થયેલ ક્ષતિ સંદર્ભે કરવામાં આવેલ સુધારેલ ફાઇનલ આન્સર -કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની, શ્રમ આયુક્તાશ્રી ની કચેરીની, નોંધણી સર નિરીક્ષકશ્રી ની કચેરી, નર્મદા જળ સંપતી અને પાણી પૂરવઠા વિભાગ તથા મત્સ્યોધ્યોગ કમિ. ની કચેરી ના કર્મચારીઓની વિવિધ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૧૭/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક ૬૦/૨૦૧૫૧૬ અન્વયે મહેસુલી તલાટી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ થયેલા ઉમેદવારોને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમ માટેની સુચનાઓ.
વધારે »
banner
parinam

મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ - ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ- ૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૨, ૨૩/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર- હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ ( Disqualified / Absent ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select ) તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટમાં કવોલીફાય ન થયેલ ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭-વર્ક આસીસ્ટન્ટ, સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજતા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગીયાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોતેમજ પસંદગીયાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Disqualified / Absent / Not Qualified)ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળ ધ્વા્રા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની, શ્રમ આયુક્તાશ્રી ની કચેરીની, નોંધણી સર નિરીક્ષકશ્રી ની કચેરીતથા મત્સ્યોધ્યોગ કમિ. ની કચેરી ના કર્મચારીઓની વિવિધ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદીમંડળ ધ્વારા તારીખ ૦૧/૦૫/૨૦૧૮ થી તારીખ ૦૪/૦૫/૨૦૧૮ દરમ્યાન તથા તારીખ ૨૦/૭/૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ રોજગાર અને તાલીમની કચેરી ના કર્મચારીઓની હાયર લેવલ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૭/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે તારીખઃ-૨૭-૦૫-ર૦૧૮ ના લેવાયેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવેલ, આ અંગે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે તેવા ઉમેદવારોની યાદી. મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની, શ્રમ આયુક્તાશ્રી ની કચેરીની, નોંધણી સર નિરીક્ષકશ્રી ની કચેરી, નર્મદા જળ સંપતી અને પાણી પૂરવઠા વિભાગ તથા મત્સ્યોધ્યોગ કમિ. ની કચેરી ના કર્મચારીઓની વિવિધ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો નીફાઇનલઆન્સર કી (FINAL ANSWER KEY)મંડળની જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ - આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર, વર્ગ- ૩સંવર્ગોનીપ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર-હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ (Absent / Disqualified ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Select)ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના “જમાદાર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધીભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ની બીજા તબક્કાની ફીઝીકલ સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ગણવામાં આવેલ છે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭, આસિસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મંડળ ના બિલ્ડીંગમા રોજગાર અને તાલીમની કચેરી ના કર્મચારીઓની હાયર લેવલ સંવર્ગ પેપર નંબર – ૫ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષા યોજવામા આવેલ હતી તેમા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કીમંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૨/૨૦૧૬૧૭ - એક્ષ-રે ટેકનીશીયન, અને જા.ક્ર. ૧૩૧/૨૦૧૬૧૭ મત્સ્ય અધિકારી વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ અનુક્રમે તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ અને તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Disqualified / Absent / Not Select / ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળનીજા.ક્ર. ૧૩૧/૨૦૧૬૧૭, મત્સ્ય અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગનીપ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજતા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેબીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારની યાદી અને સુચનાઓમંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૧/૦૫/૨૦૧૮ થી તારીખ ૦૫/૦૫/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ ચેરીટી કમિ, ઉદ્યોગ કમિ, સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી, મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષક, મત્સ્યધ્યોગ કમિ, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા, ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડ, નાગરીક સંરક્ષણ, જેલોના ઇન્સપેક્ટર જનરલ, ભારતીય તબીબી અને હોમીયોપેથી ની કચેરી, ભૂસ્તર વિજ્ઞાનની કચેરી, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણની કચેરી, વાહન વ્યવહાર કમિ.ની કચેરી તથા રોજગાર અને તાલીમની કચેરી ના કર્મચારીઓની હાયર લેવલ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામજાહેરાત ક્રમાંકઃ (1) ૧૧૩/૨૦૧૬૧૭ – ચેરીટી કમિશ્નરશ્રીની કચેરી હસ્તકની “હિસાબનીશ / નિરીક્ષક” (2) ૧૧૪/૨૦૧૬૧૭ – અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સની કચેરી હસ્તકની “હિસાબનીશ”, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ગણવામાં આવેલ છે, તેવા ઉમેદવારોની સંવર્ગ વાર યાદી મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭- જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ (2) જા.ક્ર. ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭ - ફુડ સફટી ઓફિસર (3) જા.ક્ર. ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭- જુનીયર નિરીક્ષક (4) જા.ક્ર. ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭- વિદ્યુત પેટા નિરીક્ષક (5) જા.ક્ર. ૧૨૭/૨૦૧૭૧૮ - ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર (6) જા.ક્ર. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮- વાયરમેન, (7) જા.ક્ર. ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮ - પશુધન નિરીક્ષક (8) જા.ક્ર. ૧૩૯/૨૦૧૭૧૮ - હોમિયોપથી મેડીકલ ઓફીસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-એપ્રિલ- ૨૦૧૮ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેનો અભ્યાસક્રમ અને તે અંગેની અગત્યની સુચનામંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭- મ્યુનિસિપલ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર (2) જા.ક્ર. ૧૦૫/૨૦૧૬૧૭ ફિલ્ડ ઓફિસર (3) જા.ક્ર. ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭- નર્સ (4) જા.ક્ર. ૧૨૩/૨૦૧૬૧૭- સ્ટાફ નર્સ (5) જા.ક્ર. ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮ - રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-એપ્રિલ- ૨૦૧૮ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા અભ્યાસક્રમ અને અગત્યની સુચનામંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ - સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની તા. ૨૭/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ યાદી રદ કરી નવેસરથી તૈયાર કરેલ રિવાઇઝ યાદી તથા કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટનો અભ્યાસક્રમ અને તે અંગેની અગત્યની સુચનામંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ (1) ૯૯/૨૦૧૬૧૭ - સિવણ સંચાલિકા, (2) ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ - સાઉન્ડ સિસટમ પેનલ ઓપરેટર, (3) ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ - સર્વેયર, (4) ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮, સ્ટાફ નર્સ (આયુર્વેદ સેવા), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ફેબ્રુઆરી-માર્ચ-એપ્રિલ- ૨૦૧૮ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા અભ્યાસક્રમ અને અગત્યની સુચના મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર, વર્ગ- ૩ સંવર્ગની તા. ૧૯/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર-હાજર અને ગેર-લાયક ઠરેલ (Absent / Disqualified ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Selected ) ઉમેદવારોની સુધારેલ રિવાઇઝ સંયુક્ત યાદીમંડળની જા.ક્ર. ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ - મ્યુનિસિપલ ઇજનેર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Absent / Disqualified/ Not Select ) ઉમેદવારોની યાદીમંડળની જા.ક્ર. ૧૦૬/૨૦૧૬૧૭ - ખેતી મદદનીશ, વર્ગ- ૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર- હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ ( Disqualified / Absent ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select ) ઉમેદવારોની જાહેરાત- સંવર્ગવાર સંયુકત યાદી


પરીણામ જાણો

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળની ફરજો
બિન સચિવાલય સંવર્ગની વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતીથી ભરાતી જગ્‍યાઓ, રાજય સરકાર હેઠળના વિભાગો/ખાતાના વડાઓની કચેરીઓની વર્ગ-૩ ની બિનતાંત્રિક તથા તાંત્રિક સંવર્ગોની જગ્‍યાઓ ભરવાની, સ્‍વ. કર્મચારીઓના આશ્રિતને રહેમરાહે નોકરી આ૫વાની, રાજય સરકાર હેઠળના તમામ વિભાગો/ખાતાના વડાઓની કચેરીઓના વર્ગ-૩ ના તમામ સંવર્ગોની ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓ યોજવી વગેરે.

read more