જાહેરાત અને સમાચાર
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૬૦/૨૦૧૮૧૯- મિકેનીક અને ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯- ઇકોનોમિક ઇન્વેસ્ટીગેટર વર્ગ-૩ સંવર્ગોની તા. ૦૫/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર તથા જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૯/૨૦૧૮૧૯- લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૯/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા મોકુફ રાખવા અંગે અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૬૫/ર૦૧૮૧૯ - સબ ઓવરશીયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૯/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૬૩/ર૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૬૨/ર૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ - સહાયક તકનીકી (ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર પરીક્ષા મોકુફ રાખવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યુત) (૨) જા.ક્ર. ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની તા. ૨૨/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર પરીક્ષા મોકુફ રાખવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૫૬/ર૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ ફાર્માસીસ્ટ (આયુર્વેદ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૫૯/૨૦૧૮૧૯ - લેબોરેટરી - આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી યોજવા માટેના કાર્યક્રમની જાહેરાત
સચિવાલયના ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા કમિશનરશ્રી ભૂસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનીજ, ગાંધીનગર હસ્તકના સર્વેયર સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૬૧/૨૦૧૮૧૯ - રીઓપન કરવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
તારીખ ૦૨/૦૩/૨૦૨૦ થી તારીખ ૦૭/૦૩/૨૦૨૦ દરમ્યાન ગુજરાત ગૌણ સેવા મંડળ દ્વારા પી.કે.ચૌધરી મહિલા કોલેજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડા બ્યુરો ની કચેરીની ઉચ્ચ શ્રેણી, નર્મદા અને જળસંપત્તિ વિભાગ હસ્તકની વર્તુળ કચેરીઓ ના વર્ક આસિસ્ટંટ સંવર્ગ માટેની, અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક ની કચેરીના હિસાબનીશ અને કચેરી અધિક્ષક સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી......
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૮૩/ર૦૧૯૨૦ - પ્રોબેશન ઓફિસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિ-રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૮૨/ર૦૧૯૨૦ - ચીફ ઓફિસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિ-રિવાઇઝ - (૨) ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યુત) (૨) જા.ક્ર. ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ) (૩) જા.ક્ર. ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ ફાર્માસીસ્ટ (આયુર્વેદ) (૪) જા.ક્ર. ૧૬૦/૨૦૧૮૧૯ - મિકેનીક (૫) જા.ક્ર. ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર (૬) જા.ક્ર. ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન (૭) જા.ક્ર. ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯ - ઇકોનોમિક ઇન્વેસ્ટીગેટર (૮) જા.ક્ર. ૧૬૫/૨૦૧૮૧૯ - સબ ઓવરશીયર (પેટા સર્વેક્ષક), (૯) જા.ક્ર. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ - સહાયક તકનીકી (ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનોલડ કરવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યુત) (૨) જા.ક્ર. ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ) (૩) જા.ક્ર. ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ ફાર્માસીસ્ટ (આયુર્વેદ) (૪) જા.ક્ર. ૧૬૦/૨૦૧૮૧૯ - મિકેનીક (૫) જા.ક્ર. ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર (૬) જા.ક્ર. ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન (૭) જા.ક્ર. ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯ - ઇકોનોમિક ઇન્વેસ્ટીગેટર (૮) જા.ક્ર. ૧૬૫/૨૦૧૮૧૯ - સબ ઓવરશીયર (પેટા સર્વેક્ષક), (૯) જા.ક્ર. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ - સહાયક તકનીકી (ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૩/ર૦૧૭૧૮ - કચેરી અધિક્ષક/ કાર્યાલય અધિક્ષક/ અધિક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિ-રિવાઈઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યુત) (૨) જા.ક્ર. ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯ - અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ) (૩) જા.ક્ર. ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ ફાર્માસીસ્ટ (આયુર્વેદ) (૪) જા.ક્ર. ૧૬૦/૨૦૧૮૧૯ - મિકેનીક (૫) જા.ક્ર. ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર (૬) જા.ક્ર. ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન (૭) જા.ક્ર. ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯ - ઇકોનોમિક ઇન્વેસ્ટીગેટર (૮) જા.ક્ર. ૧૬૫/૨૦૧૮૧૯ - સબ ઓવરશીયર (પેટા સર્વેક્ષક), (૯) જા.ક્ર. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ - સહાયક તકનીકી (ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી યોજવા માટેના કાર્યક્રમની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૨/ર૦૧૭૧૮ - કાર્યાલય અધિક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૮૨/ર૦૧૯૨૦ - ચીફ ઓફિસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિ-રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૮૩/ર૦૧૯૨૦ - પ્રોબેશન ઓફિસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
તારીખ ૩/૧૨/૨૦૧૯ થી તારીખ ૭/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગુજરાત ગૌણ સેવા મંડળ દ્વારા પી.કે.ચૌધરી મહિલા કોલેજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વન અને પર્યાવરણ વિભાગ હેઠળ ના ફોરેસ્ટર ની આર.એફ.ઓ. માટેની ખાતાકીય પરીક્ષા ની MCQ – OMR વાળા પેપર મા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૫૪/ર૦૧૮૧૯ - એગ્રીકલ્ચર ઓવરશીયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૫૫/ર૦૧૮૧૯ - સિનીયર ફાર્માસીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૭/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (કોમ્પ્યુટર ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિ-રિવાઇઝડ- (૩) ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કોમ્પ્યુટર ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે કવોલીફાય ઉમેદવારોની યાદી રદ કરી નવેસરથી તૈયાર કરેલ રિવાઇઝ યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૫૭/ર૦૧૮૧૯ - ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૫૮/ર૦૧૮૧૯ - ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ / ટ્યુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૬/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૯/ર૦૧૮૧૯ - ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઈનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૮/ર૦૧૮૧૯ - માઇન્સ સુપરવાઇઝર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઈનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮, ઈન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ MCQ-OMR પદ્ધતિની મેઇન પરીક્ષાની ફાયનલ આન્સરકી.
મંડળની જા.ક્ર. ૧૭૪/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઓટોમોબાઇલ ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨3/૦૯/૨૦૧૯ થી તારીખ 30/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગુજરાત ગૌણ સેવા મંડળ દ્વારા પી.કે.ચૌધરી મહિલા કોલેજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ ખાતાની હાયર લેવલ ની ખાતાકીય પરીક્ષા ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી.
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૮૨/ર૦૧૮૧૯ – ચીફ ઓફિસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૭૦/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇલેકટ્રીકલ ગ્રુપ), (2) ૧૬૮/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ફેબ્રીકેશન ગ્રુપ), (3) ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મિકેનીકલ ગ્રુપ), (4) ૧૬૯/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (રેફ્રિજરેશન એન્ડ એર કંડીશનીંગ ગ્રુપ), અને (5) ૧૭૨/૨૦૧૮૧૯ સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર. ૧૭૪/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઓટોમોબાઇલ ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા અભ્યાસક્રમ અને અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૭/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( કોમ્પ્યુટર ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી અન્વયે અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૪૭/૨૦૧૮૧૯- આસીસ્ટન્ટ ક્યુરેટર, (2) જા.ક્ર. ૧૭૧/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇન્ફોરમેશન ટેકનોલોજી ગ્રુપ), (3) જા.ક્ર. ૧૭૩/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (સીવીલ કન્સ્ટ્રકશન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ગ્રુપ), (4) જા.ક્ર. ૧૭૫/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કેમિકલ ગ્રુપ), (5) જા.ક્ર. ૧૭૬/૨૦૧૮૧૯ સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (પ્લાસ્ટીક ગ્રુપ) (6) જા.ક્ર. ૧૭૯/૨૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ગારમેન્ટસ ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૯ થી તા. ૨૩/૧૧/૨૦૧૯ દરમ્યાન યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૬૯/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર ( રેફ્રિજરેશન એન્ડ એર કંડીશનીંગ ગ્રુપ) (2) જા.ક્ર. ૧૭૨/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ગ્રુપ), (3) જા.ક્ર. ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કોમ્પ્યુટર ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની અનુક્રમે તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૯, તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ અને તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા અભ્યાસક્રમ અને અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૬/ર૦૧૮૧૯ - લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મિકેનીકલ ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા અભ્યાસક્રમ અને અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૫૪/૨૦૧૮૧૯ - એગ્રીકલ્ચર ઓવરશીયર (૨) જા.ક્ર. ૧૫૫/૨૦૧૮૧૯ - સિનીયર ફાર્માસીસ્ટ (૩) જા.ક્ર. ૧૫૭/૨૦૧૮૧૯ - ગ્રંથપાલ (૪) જા.ક્ર. ૧૫૮/૨૦૧૮૧૯ - ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ/ ટ્યુટર કમ ફિઝિયો થેરાપીસ્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનોલડ કરવા માટેની અગત્યની સુચના
જા. ક્ર: ૧૪૨/ર૦૧૭૧૮ કાર્યાલય અધિક્ષક અને જા.ક્ર: ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮ કચેરી અધિક્ષક /કાર્યાલય અધિક્ષક / અધિક્ષક ના ઉમેદવારોએ, - હાજરીપત્રક - કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની સુચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૧/૨૦૧૮૧૯ “બિન હથીયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની (મોડ-૨) ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અન્વયે SCA : 19220/2018 ના પીટીશનરો એ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૦૮:૩૦ કલાકે શારીરીક શિક્ષણ રમત અને વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, સાદરા, તા. જી. ગાંધીનગર ખાતે Physical Test માટે હાજર રહેવા બાબત.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૫૧/ર૦૧૮-૧૯ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની કચેરી દ્વારાં પો.સ.ઇ.(બિન હથિયારી શાખા) વર્ગ-૩ની જગાઓ મા કેટેગરી વાઈઝ જગાઓનો સુધારો.
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (૨) જા.ક્ર. ૧૪૮/૨૦૧૮૧૯ - માઇન્સ સુપરવાઇઝર (૩) જા.ક્ર. ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ - ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૬૭/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( મિકેનીકલ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિ-રિવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૦/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( ઇલેકટ્રીકલ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિ-રિવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૧/૨૦૧૮૧૯ પોલીસ મહાનિદેશકની કચેરી હસ્તકના બિન હથિયારી “પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર” વર્ગ-3 સંવર્ગની (મોડ-૨) ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની ભાગ-૧ શારિરીક કસોટી ( Physical Test ) ની સુચના અને ભાગ-૨ની લેખિત કસોટી નો અભ્યાસક્રમ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ બિન સચિવાલય સેવાના કારકુન અને સચિવાલય સેવાના ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની સ્પંર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તા. ૧૭/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવેલ, સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી.
સુધારા જાહેરાત (જાહેરાત ક્રમાંક:૧૫૦/૨૦૧૮૧૯) ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ તેમજ મહેસૂલ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની કલેકટર કચેરીઓ માટે કારકુન, વર્ગ-૩ સંવર્ગ અને સચિવાલયના વિભાગો માટે “ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ હતી, જેમાં કેટેગરીવાઈઝ જગાઓની સંખ્યામાં થયેલ ફેરફાર બાબત.
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૮/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (બ્યુટી કલ્ચર એન્ડ હેર ડ્રેસીસ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૬૯/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (રેફ્રિજરેશન એન્ડ એર કંડીશનીંગ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ “જમાદાર” વર્ગ ૩ પ્રમાણપત્ર ચકાસણી કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સુચનાનો સુધારો
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૪/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( ઓટોમોબાઇલ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક વર્ગ-૩ અને સચિવાલય સેવાના "ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ" વર્ગ-૩ ની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧, તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર છે.
મંડળની જાહેરાત ક્ર્માંક:-૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ “જમાદાર” વર્ગ-3 ના પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૦૯.૦૦ કલાકે પ્રમણપત્ર ચકાસણી કાર્યક્રમ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮, નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના “જમાદાર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ લેવાયેલ ભાગ-૩ની મુખ્ય પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના આધારે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે, તેવા ઉમેદવારોની યાદી.
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૨/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૮૧/૨૦૧૯૨૦ આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની ખાતાના વડા, કમિશ્નરશ્રી આદિજાતી વિકાસ, ગાંધીનગરની કચેરી હસ્તકની “મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની પોસ્ટ ઓફિસમાં પરીક્ષા ફી ભરવાની તારીખ લંબાવીને અંતિમ તારીખ: ૧૦/૦૮/૨૦૧૯ રાખેલ છે.
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૯/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( ગારમેન્ટસ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૬૭/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( મિકેનીકલ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૬૮/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (ફેબ્રીકેશન ગૃપ ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૫/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કેમિકલ ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૭૦/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઈઝર ઈન્સ્ટ્રકટર (ઇલેકટ્રીકલ ગૃપ) અને (૨) જા.ક્ર. ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઈઝર ઈન્સ્ટ્રકટર (કોમ્પ્યુટર ગૃપ)ની તા. ૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર અંગેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૬/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (પ્લાસ્ટીક ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૮૫/૨૦૧૯૨૦ સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ માટેના સિનિયર ક્લાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૮૪/૨૦૧૯૨૦ “હીસાબનીશ/ ઓડીટર/ પેટા તિજોરી અધિકારી (હીસાબનીશ) / અધિક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મિકેનિકલ ગ્રુપ) ની તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવનાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના અમદાવાદ ખાતેના પરીક્ષા કેન્દ્રમાં થયેલ ફેરફાર અંગેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ - નશાબંધી અને આબાકારી ખાતાના જમાદાર વર્ગ-૩ સંવર્ગની રિવાઈઝડ ફાઇનલ આન્સર કી.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૬/૨૦૧૯ થી તારીખ ૨૭/૦૬/૨૦૧૯ દરમ્યાન સરકારી માધ્યમિક શાળા સેકટર – ૧૨, ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેંન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી, ઉધ્યોગ કમિશ્ર્નરશ્રી અને સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી ની તથા રોજગાર અને તાલીમ ની કચેરીઓ ના વિવિધ સંવર્ગો ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૭/ર૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ ક્યુરેટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મીકેનિકલ ગ્રુપ) અને (2) ૧૬૮/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ફેબ્રિકેશન ગ્રુપ) ની તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવનાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રમાં થયેલ ફેરફાર અંગેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ થી તારીખ ૨૬/૦૭/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગુજરાત ગૌણ સેવા મંડળ ની કચેરી કર્મયોગી ભવન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ સુપ્રિટેંડંટ ઓફ સ્ટેમ્પસ, કમિશ્ર્નર શ્રી આદિજાતી વિકાસ તથા માહિતી ખાતાની વહીવટી ઉચ્ચ શ્રેણી અને સંપાદન ઉચ્ચ શ્રેણી ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ - નશાબંધી અને આબાકારી ખાતાના નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૨૮/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝિનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૨/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ - જમાદાર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૧/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (ઇન્ફોરમેશન ટેકનોલોજી ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક: ૮૩/૨૦૧૬૧૭ અન્વયે આખરી પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદી મંડળ ધ્વારા તા. ૧૯/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. આ પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવિષ્ઠ બે ઉમેદવારોને ઉપલબ્ધ ખાલી જગાઓ ધ્યાને લઇ, અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે. તેવા ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમ માટેની સુચનાઓ.
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મીકેનિકલ ગ્રુપ) (2) જા.ક્ર. ૧૬૮/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ફેબ્રિકેશન ગ્રુપ) (3) જા.ક્ર. ૧૭૦/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇલેક્ટ્રિકલ ગ્રુપ) (4) જા.ક્ર. ૧૭૬/૨૦૧૮૧૯ સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (પ્લાસ્ટીક ગ્રુપ) તથા (5) જા.ક્ર. ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯ સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કોમ્પ્યુટર ગ્રુપ) વર્ગ- ૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનોલડ કરવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૬૭/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મિકેનીકલ ગ્રુપ), (2) જા.ક્ર. ૧૬૮/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ફેબ્રીકેશન ગ્રુપ), (3) જા.ક્ર. ૧૭૦/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇલેકટ્રીકલ ગ્રુપ), (4) જા.ક્ર. ૧૭૬/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (પ્લાસ્ટીક ગ્રુપ) (5) જા.ક્ર. ૧૭૭/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કોમ્પ્યુટર ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૮૩ /૨૦૧૯૨૦“પ્રોબેશન ઓફિસર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૮૨/૨૦૧૯૨૦“ચીફ ઓફિસર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૫/ર૦૧૭૧૮નશાબંધી અને આબાકારી ખાતાના “નિરીક્ષક’’ વર્ગ-૩ની પ્રીલીમનરી એકઝામીનેશન ઉમેદવારો માટેની સુચના
સચિવાલયના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમની કચેરી હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ અન્વયે વિકલાંગ ઉમેદવારોની જગ્યા ભરવા બાબતેની સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૩/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( સીવીલ કન્સ્ટ્રકશન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રચકર ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૪/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( ઓટોમોબાઇલ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૭/ર૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ ક્યુરેટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૮/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (બ્યુટી કલ્ચર એન્ડ હેર ડ્રેસીસ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮, જમાદાર વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા:૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૯/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (ગારમેન્ટસ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૫/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (કેમિકલ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૨/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર ( ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૬૯/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (રેફ્રિજરેશન એન્ડ એર કંડીશનીંગ ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૭૧/ર૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (ઇન્ફોરમેશન ટેકનોલોજી ગ્રૃપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક:૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ નિયામકશ્રી નશાબંધી અને આબકારી “નિરીક્ષક” વર્ગ-3 સંર્વગની Preliminary Examination ભાગ-૧ની કસોટી સંભવત: તા.૨૮/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ યોજાનાર છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા યોજાનાર જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૪/ર૦૧૭૧૮ જમાદાર Main Exam માટે ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૮૧/૨૦૧૯૨૦ “મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી અરજી પત્રકો મંગાવવા માટે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ દરમ્યાન OJAS મારફત ઓનલાઇન અરજી પત્રકો મંગાવવામાં આવે છે.
જાહેરાત ક્રમાંક ૯૮/૨૦૧૬૧૭ સિનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે આખરી પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદી મંડળ ધ્વારા તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. આ પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવિષ્ઠ ઉમેદવારોને ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ ધ્યાને લઇ, તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૬/૨૦૧૯ થી તારીખ ૨૭/૦૬/૨૦૧૯ દરમ્યાન સરકારી માધ્યમિક શાળા સેકટર – ૧૨, ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેંન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી, ઉધ્યોગ કમિશ્ર્નરશ્રી અને સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી ની કચેરીઓ ના વિવિધ સંવર્ગો ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મીકેનિકલ ગ્રુપ) (2) ૧૬૮/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ફેબ્રિકેશન ગ્રુપ) (3) ૧૭૦/૨૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇલેક્ટ્રિકલ ગ્રુપ) (4) ૧૭૬/૨૦૧૮૧૯ સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (પ્લાસ્ટીક ગ્રુપ) તથા (5) જા.ક્ર. ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯ સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કોમ્પ્યુટર ગ્રુપ) વર્ગ- ૩ ના સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી યોજવા માટેના કાર્યક્રમની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૪૭/ર૦૧૮૧૯, આસીસ્ટન્ટ ક્યુરેટર, (2) જા.ક્ર. ૧૬૯/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (રેફ્રીજરેશન એન્ડ એર કંડીશનીંગ ગ્રુપ), (3) જા.ક્ર. ૧૭૧/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ગ્રુપ) (4) જા.ક્ર. ૧૭૨/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇન્સ્ટ્રુમેંટેશન ગ્રુપ) (5) જા.ક્ર. ૧૭૩/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (સિવિલ કન્સ્ટ્રકશન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રુપ), (6) જા.ક્ર. ૧૭૪/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઓટોમોબાઇલ ગ્રુપ), (7) જા.ક્ર. ૧૭૫/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (કેમિકલ ગ્રુપ) (8) જા.ક્ર. ૧૭૮/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (બ્યુટી કલ્ચર એન્ડ હેર ડ્રેસીસ ગ્રુપ), (9) જા.ક્ર. ૧૭૯/ર૦૧૮૧૯, સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ગારમેંટસ ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનોલડ કરવા માટેની અગત્યની સુચના
વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૭/૨૦૧૮૧૯ તથા જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૭૯/૨૦૧૮૧૯ ના સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી યોજવા માટેના કાર્યક્રમની જાહેરાત
નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના “જમાદાર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની ભાગ-૨ (Physical screening Test) નુ પરીણામ તેમજ ભાગ-૩ની મુખ્ય પરીક્ષા સંભવત: તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર છે.
Reopen Advt. no. of (1) Advt. No. 146 / 201819 - Laboratory Technician (2) 148 / 201819 - Mines Supervisor(3) 149 / 201819 - Technical Assistant
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની નિયામકશ્રી અનુસૂચિત જાતી કલ્યાણ કચેરી, હસ્તકના “ સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યા માટે ઉમેદવારોને પોતાના ગુણ જાણવા તા. 0૬/૦૬/૨૦૧૯ થી તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ સુધી મંડળની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ થશે
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા કલેકટર કચેરીઓ, ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ (બિન સચિવાલય સેવા) ના કારકુન વર્ગ - ૩ અને સચિવાલય સેવાના "ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ" વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલ- ૨૨૨૧ જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા ઓન લાઈન મૂળ જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯, તા. ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી, ઉક્ત જાહેરાત રીઓપન કરવામાં આવે છે તથા કેટેગરીવાઈઝ જગાઓની સંખ્યામાં નીચે મુજબ સુધારો કરવામાં આવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા, મત્સ્યોદ્યોગ કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકની કચેરીઓમાં “કાર્યાલય અધિક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગોની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા મૂળ જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪ર/૨૦૧૭૧૮, તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી, ઉકત જાહેરાત રીઓપન કરવામાં આવે છે તથા કેટેગરીવાઈઝ જગાઓની સંખ્યામાં સુધારો કરવામાં આવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ હસ્તકના "કચેરી અધિક્ષક / કાર્યાલય અધિક્ષક / અધિક્ષક" વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા મૂળ જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮, તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી, ઉકત જાહેરાત રીઓપન કરવામાં આવે છે તથા કેટેગરીવાઈઝ જગાઓની સંખ્યામાં સુધારો કરવામાં આવે છે
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૭/૨૦૧૮૧૯ તથા જા.ક્ર. ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૭૯/૨૦૧૮૧૯ ના સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની અગત્યની જાહેરાત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૬/૦૩/૨૦૧૯ થી તારીખ ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી ની કચેરીના બીટગાર્ડ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી.
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૭/૧૨/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓના લોઅર લેવલ સંવર્ગ ની કોમન પેપરો ની તથા વિવિધ સમયે લેવામા આવેલ પાંચમા પેપર ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી.
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ ની ઓન-લાઇન જાહેરાત અન્વયે અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશન કરવાની સમયમર્યાદા વધારવા અંગે અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.: ૧૭૪/૨૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (ઓટોમોબાઇલ ગ્રુપ) ની જાહેરાત અન્વયે ભરતી નિયમો મુજબની શૈક્ષણિક લાયકાત સંદર્ભે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ ની ઓન-લાઇન જાહેરાત અન્વયે અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશન કરવાની સમયમર્યાદા વધારવા અંગે અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ ની જાહેરાત અન્વયે ભરતી નિયમો મુજબની શૈક્ષણિક લાયકાત અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૧3/૨૦૧૬૧૭ હિસાબનીશ/નિરીક્ષક વર્ગ-૩, જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી વર્ગ-૩, જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર નિરીક્ષક અને જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર ના ઉમેદવારોને પોતાના ગુણ જાણવા બાબત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૬/૦૩/૨૦૧૯ થી તારીખ ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી ની કચેરીના બીટગાર્ડ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
સચિવાલયના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા નિયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમની કચેરી હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ ની વિગતવાર જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક ૮૩/૨૦૧૬૧૭ બિન સચિવાલય કારકુન વર્ગ-૩ પ્રતિક્ષા યાદી માં સમાવિષ્ઠ ઉમેદવારો માટે ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓની વિગતો
Candidate instruction - Waiting list Advt. 83 Bin Sachivalaya Clerk
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૮/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ સ્વામિ વિવેકાનંદ હાઇસ્કુલ, ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓના લોઅર લેવલ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષા ના પાંચમા પેપર મા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭, “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે તારીખ ૨૫/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭, “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે તારીખ ૨૬/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૫/ર૦૧૬૧૭ “ સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧ તા.૦૭/૧૦/ર૦૧૮ના રોજ લેવાયેલ તથા તા.૦૪/૦૨/ર૦૧૯ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી / પ્રતીક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવનાર છે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૬/ર૦૧૬૧૭ “ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧ તા.૦૭/૧૦/ર૦૧૮ના રોજ લેવાયેલ તથા તા.૦૫/૦૨/ર૦૧૯ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી / પ્રતીક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવનાર છે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ થી તારીખ ૦૭/૦૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગાંધીનગર મંડળ ની કચેરી ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓના લોઅર લેવલ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષા ના પાંચમા પેપર મા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૬/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક ની કચેરીના, રેન્જફોરેસ્ટ ઓફીસર વર્ગ - ૨, સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની FINAL ANSWER KE
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ અને ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ ”મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ની લેખિત પરીક્ષામાં ઉત્તિર્ણ થયેલ ઉમેદવારોની ભાગ-૨ની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) કસોટીના કોલ લેટર માટે ઉમેદવારો ની સુચનાઓ.
Document Verification Second List of Advt. No. 124/201617
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૪૮/૨૦૧૮૧૯ - માઇન્સ સુપરવાઇઝર (૨) ૧૪૭/૨૦૧૮૧૯, આસીસ્ટન્ટ કયુરેટર (૩) ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ - ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની અનુક્રમે તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૯, તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૯ અને તા. ૦૩/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર, પરીક્ષા મોકુફ રાખવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ થી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ કલેક્ટર કચેરી ના કારકુન, રેવન્યુ તલાટી તથા નાયબ મામલતદર સંવર્ગ ની એલ.આર.ક્યુ. ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક ૯૮/૨૦૧૬૧૭ સિનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવિષ્ઠ ઉમેદવારોને ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ, અધિક પોલીસ મહા નિદેશક અને જેલોના ઇન્સપેકટર જનરલ ની કચેરી ખાતે સામાન્ય પુરૂષની ૦૩ જગા માટે બીજા તબક્કે તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને ખાતા પસંદગી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારો માટેની સૂચના.
જા.ક્ર. ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ – “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ તથા ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ભાગ-૨ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેની તારીખની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ - ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની MCQ- OMR પદ્ધતિની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની પેટા સેવા તથા ઉચ્ચ સેવા સંવર્ગ તથા અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી ની કચેરી ના હિસાબનીશ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૧૪૭/૨૦૧૮૧૯ - આસીસ્ટન્ટ કયુરેટર (2) જા.ક્ર. ૧૪૮/૨૦૧૮૧૯ - માઇન્સ સુપરવાઇઝર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની MCQ- OMR પદ્ધતિની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળ ધ્વા રા તારીખ ૧૭/૧૨/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગરખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓના લોઅર લેવલ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, દ્વારા સિનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંક ૯૮/૨૦૧૬૧૭ અન્વયે પ્રતિક્ષા યાદી મંડળ ધ્વારા તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. આ પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવિષ્ઠ ઉમેદવારોને ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ ધ્યાને લઇ, તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવે છે. તેવા ઉમેદવારો ની સૂચના.
Roll Number And Exam Programme of Lower Level Departmental Exam on Date : 17/12/2018 to 20/12/2018
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ થી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ કલેક્ટર કચેરી ના કારકુન, રેવન્યુ તલાટી તથા નાયબ મામલતદર સંવર્ગ ની એલ.આર.ક્યુ. ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (મોડ-૨) વર્ગ-3 સંવર્ગની જગાઓ ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા યોજીને ભરતી કરવા બાબત(જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૧/૨૦૧૮૧૯)
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૪/૨૦૧૬૧૭, “હિસાબનીશ” વર્ગ-૩ સંવર્ગના પસંદગી / પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૭/૨૦૧૬૧૭ “ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની પસંદગી યાદી/ પ્રતિક્ષા યાદી.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭, સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની રિવાઈઝડ ફાયનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૬ /૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની રિવાઈઝડ ફાયનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નર / સંપાદન / ટેકનીકલ ઉચ્ચ શ્રેણી સંવર્ગ ની, નોંધણી સર નિરીક્ષક ના સબ રજીસ્ટાર સંવર્ગ ની તથા માહિતી કમિશ્ર્નરની સંપાદન નિમ્ન શ્રેણી ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના નિયામકશ્રી વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતાના વડાની કચેરીઓ ખાતેની “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ ની કુલ-૪૩ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ આ જગ્યાઓમાં ફેરફાર થતા હવે સદરહું જાહેરાતમાં દર્શાવેલ કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાઓની વિગતો
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૬/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક ની કચેરીના, કચેરી અધિક્ષક વર્ગ - ૨, રેન્જફોરેસ્ટ ઓફીસર વર્ગ - ૨, તથા પંચાયત પસંદગી સેવા મંડળ ના નાયબ ચીટનીસ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭, સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની ફાયનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૬ /૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની ફાયનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/ર૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રશ્નપત્ર- ૧ ની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઈઝડ ફાઇનલ આન્સર કી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.
ગૃહ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગરના નિયંત્રણ હેઠળની નિયામકશ્રી નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ “જામાદાર” વર્ગ-3 સંવર્ગની ભાગ-2 (Physical Screening Test) ના ઉમેદવારો ને સુચના
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૩/૨૦૧૬-૧૭, “હિસાબનીશ / નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગના પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૭/૨૦૧૬૧૭, વિકસતી જાતી કલ્યાણ ખાતાના “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવા પાત્ર વધારાના માજી સૈનિક ઉમેદવારો ની યાદી.
ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ તેમજ મહેસૂલ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની કલેકટર કચેરીઓ માટે કારકુન, વર્ગ-૩ સંવર્ગ અને સચિવાલયના વિભાગો માટે “ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ અન્વયે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/ર૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રશ્નપત્ર- ૧ અને પ્રશ્નપત્ર- ૨ ની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭, સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નર / સંપાદન / ટેકનીકલ ઉચ્ચ શ્રેણી સંવર્ગ ની, નોંધણી સર નિરીક્ષક ના સબ રજીસ્ટાર સંવર્ગ ની તથા માહિતી કમિશ્ર્નરની સંપાદન નિમ્ન શ્રેણી ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક:૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ની નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની “જમાદાર” વર્ગ-3 સંવર્ગની ભાગ-૨ Physical screening test નુ આયોજન તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવલ છે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૭/૨૦૧૬૧૭, “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગના ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમની સૂચનાઓ
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની પેટા સેવા સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી આથી પૂન: મુકવામા આવે છે. અગાઉ આ બધા પેપરો ની કી માત્ર એક સીરીઝ ના પેપર માટે મુકવામા આવેલ હતી, અત્રે A,B,C,D ચારેય સીરીઝ ની આન્સર કી પુન: મુકવામા આવેલ છે
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની પેટા સેવા અને ઉચ્ચ લાયકાત સંવર્ગ તથા અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી ની કચેરી ના હિસાબનીશ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૫/ર૦૧૬૧૭ “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી અન્વયે લેખિત પરીક્ષા તા.૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ બપોરના ૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ કલાક દરમિયાન યોજાનાર છે. પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) માટેની સુચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૬/ર૦૧૬૧૭“મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની અન્વયે લેખિત પરીક્ષા તા. ૦૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ બપોરના ૧૦-૦૦ થી ૧૨-૦૦ કલાક દરમિયાન યોજાનાર છે. પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) માટેની સુચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/ર૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રશ્નપત્ર- ૧ અને પ્રશ્નપત્ર- ૨ ની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક ૮૩/૨૦૧૬૧૭ બિનસચિવાલય કલાર્કની પ્રતિક્ષાયાદી બાબતે દિવ્ય ભાસ્કર/ગુજરાત સમાચાર માં પ્રસિધ્ધ થયેલ સમાચાર/જાહેરાત બાબતે ખુલાસો
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ્યુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પરીક્ષા ફી ભરવાની મુદત તા. ૨૫/૦૮/૨૦૧૮ સુધી લંબાવવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની “જમાદાર” વર્ગ-3 સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક:૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ની OMR Sheet ની ઇમેજ તથા ગુણપત્રક બાબત.
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ્યુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની જાહેરાત અન્વયે સરકારી સેવામાં હોય તેવા ઉમેદવારોના ઓન-લાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશન અંગેની સુધારા જાહેરાત તેમજ આ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની તારીખ અંગેની અગત્યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩અને જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૬/ર૦૧૬૧૭‘‘ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા. ૦૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ યોજાનાર છે જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
વધારે »
banner
parinam

તારીખ ૩/૧૨/૨૦૧૯ થી તારીખ ૭/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગુજરાત ગૌણ સેવા મંડળ દ્વારા પી.કે.ચૌધરી મહિલા કોલેજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વન અને પર્યાવરણ વિભાગ હેઠળ ના ફોરેસ્ટર ની આર.એફ.ઓ. માટેની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામમંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨3/૦૯/૨૦૧૯ થી તારીખ 30/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગુજરાત ગૌણ સેવા મંડળ દ્વારા પી.કે.ચૌધરી મહિલા કોલેજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ ખાતાની હાયર લેવલ ની ખાતાકીય પરીક્ષા ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. (1) ૧૬૮/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ફેબ્રીકેશન ગ્રુપ), (2) જા.ક્ર. ૧૭૦/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇલેકટ્રીકલ ગ્રુપ), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની અનુક્રમે તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ અને તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા અભ્યાસક્રમ અને અગત્યની સુચના નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના “નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૪૫/૨૦૧૭- ભાગ-૨ (Physical Test) નું પરીણામનશાબંધી અને આબકારી ખાતાના નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ ભાગ-૨ PHYSICAL TEST માટે ક્વોલીફાય થયેલ ઉમેદવારો ના કેટેગરી વાઇઝ કટઓફ માર્કસ નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના “નિરીક્ષક” વર્ગ-3 સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ ની ભાગ-૧ની પ્રિલીમીનરી એક્ઝામીનેશન ભરવાની થતી જગાઓના પાંચ ગણા ઉમેદવારોને મેરીટના ધોરણે બીજા તબક્કાની ફીઝીકલ ટેસ્ટ માટે લાયક(ક્વોલીફાય) ગણવામાં આવેલ છે, તેવા ઉમેદવારોની યાદી. મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૬/૦૮/૨૦૧૯ થી તારીખ ૨૯/૦૮/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગુજરાત ગૌણ સેવા મંડળ ની કચેરી કર્મયોગી ભવન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ યોજવામા આવેલ શ્રમ આયુક્તશ્રી ની કચેરી ના કોર્ષ - ૩, વહાન વ્યવહાર કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરી ના મોટર વહાન નિરીક્ષક વર્ગ -૨ ની તથા સુપ્રિટેન્ડટ ઓફ સ્ટેમ્પ ની કચેરી ની રીટેંન્શન શ્રેણી ની ખાતાકીય પરીક્ષામા નુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭, મ્યુનિસિપલ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારની યાદી અને સુચનાઓ મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ્યુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીની નવેસરથી તૈયાર કરવામાં આવેલ રિવાઇઝડ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી તેમજ માં પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી સ્થાન ન પામેલ (Not Select ) ઉમેદવારોની રિવાઇઝડ સંયુકત યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૬/૨૦૧૯ થી તારીખ ૨૭/૦૬/૨૦૧૯ દરમ્યાન સરકારી માધ્યમિક શાળા સેકટર – ૧૨, ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેંન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી, ઉધ્યોગ કમિશ્ર્નરશ્રી અને સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી ની તથા રોજગાર અને તાલીમ ની કચેરીઓ ના વિવિધ સંવર્ગો ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮, પશુધન નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ત્રીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારની યાદી અને સુચનાઓ મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૬/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ગાંધીનગર મંડળ ની કચેરી ખાતે યોજવામા આવેલ ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ - ૧ તથા ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ – ૨ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરીણામ.મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮, પશુધન નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારની યાદી અને સુચનાઓ મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭ - ફુડ સેફટી ઓફિસર, સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ તા. ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Disqualified / Absent / Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદીમંડળની જા.ક્ર. ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭, ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૪/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ્યુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રશ્નપત્ર -૧ અને પ્રશ્નપત્ર- ૨ ની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી ને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો, પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Absent/ Disqualified /Not Select ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદીમંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૬/૦૩/૨૦૧૯ થી તારીખ ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી ની કચેરીના બીટગાર્ડ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરીણામમંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીમાં ઉમેદવારોએ પ્રશ્નપત્ર-૧ અને પ્રશ્નપત્ર-૨ માં મેળવેલ એકત્રિત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી અને સુચનામંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૭/૧૨/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન પેપર ૧ થી ૪ ની તથા તારીખ ૬ થી ૭ ફેબ્રુઆરી, ૧૮ ફેબ્રુઆરી અને ૨૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ દરમ્યાન પેપર – ૫ ની વિવિધ ખાતના વડાની કચેરીઓ ના કર્મચરીઓ ની ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ લોઅર લેવલ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામજાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની નિયામકશ્રી અનુસૂચિત જાતી કલ્યાણ કચેરી, હસ્તકના “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ” વર્ગ-૩ સંવર્ગનું આખરી પરીણામ.જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની નિયામકશ્રી અનુસૂચિત જાતી કલ્યાણ કચેરી, હસ્તકના “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગનું આખરી પરીણામ મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૮/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ સરકારી વણિજ્ય કોલેજ, ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓના લોઅર લેવલ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષા ના પાંચમા પેપર મા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી Newમંડળની જા.ક્ર. ૯૯/૨૦૧૬૧૭ - સિવણ સંચાલિકા, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો, પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Absent/ Disqualified /Not Select ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માં ક્વોલીફાય ન થયેલ ( Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૧૨૭/૨૦૧૬૧૭ - ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો, પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Absent/ Disqualified /Not Select ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માં ક્વોલીફાય ન થયેલ ( Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદીમંડળની જા.ક્ર. ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮ - રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો, પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Absent/ Disqualified /Not Select ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માં ક્વોલીફાય ન થયેલ ( Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૬/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક ની કચેરીના, રેન્જફોરેસ્ટ ઓફીસર વર્ગ - ૨, સંવર્ગ ની પરીક્ષાનુ આખરી પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ - વાયરમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select ) ઉમેદવારોની સંયુક્ત યાદીજાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે, વન અને પર્યાવરણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરી અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્‍તકની ‘‘હિસાબનીશ‘‘ વર્ગ ૩ સંવર્ગની, REVISED પસંદગી યાદી તેમજ પ્રતિક્ષા યાદીમંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭ - જુનીયર નિરીક્ષક, સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ તા. ૧૦/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Disqualified / Absent / Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ - સર્વેયર, સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Disqualified / Absent / Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદીમંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ થી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ કલેક્ટર કચેરી ના કારકુન, રેવન્યુ તલાટી તથા નાયબ મામલતદર સંવર્ગ ની એલ.આર.ક્યુ. ની તથા પંચાયત પસંદગી મંડલ ના નાયબ ચીટનીસ સંવર્ગ ની ખાતકીય પરીક્ષા નુ આખરી પરીણામ મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની પેટા સેવા તથા ઉચ્ચ સેવા સંવર્ગ તથા અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી ની કચેરી ના હિસાબનીશ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામમંડળની જા.ક્ર. (૧) ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭, સર્વેયર (૨) જા.ક્ર. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ – વાયરમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુકત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ સુચનાઓ મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીમાં ઉમેદવારોએ પ્રશ્નપત્ર-૧ અને પ્રશ્નપત્ર-૨ માં મેળવેલ એકત્રિત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ મંડળની (૧) જા.ક્ર ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭- નર્સ (૨) જા.ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭- જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ, (૩) જા.ક્ર. ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭- વિદ્યુત પેટા નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંન્ને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર-હાજર અને ગેર-લાયક ઠરેલ (Absent / Disqualified) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Select/ Not Qualified) ઉમેદવારોની સંયુક્ત યાદી જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ – "સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ અને જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ –"મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી" વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૮, ના રોજ યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ગણવામાં આવેલ છે, તેવા ઉમેદવારોની યાદી. મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૬/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક ની કચેરી ના કચેરી અધિક્ષક સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરીણામ મંડળની (૧) જા.ક્ર ૧૦૫/૨૦૧૬૧૭- ફિલ્ડ ઓફિસર (ઇન્સ્પેક્ટર) (૨) જા.ક્ર. ૧૨૩/૨૦૧૬૧૭- સ્ટાફ નર્સ, (૩) જા.ક્ર. ૧૩૯/૨૦૧૭૧૮- હોમિયોપથી મેડીકલ ઓફિસર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંન્ને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર-હાજર અને ગેર-લાયક ઠરેલ (Absent / Disqualified) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Select/ Not Qualified) ઉમેદવારોની સંયુક્ત યાદી મંડળનીજા.ક્ર. (૧) ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭, નર્સ(૨) જા.ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ – જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ(૩) જા.ક્ર. ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭– ઇલેકટ્રીકલ સબ ઇન્સ્પેકટર,વર્ગ-૩ સંવર્ગોનીપ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજબીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુકત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેબીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદીતેમજ સુચનાઓ જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭,વન અને પર્યાવરણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકના ‘‘હિસાબનીશ‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાના ઉમેદવારોના, ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન બાદ, આખરી પરિણામ. મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭ - આંકડા મદદનીશ, વર્ગ- ૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર- હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ ( Absent /Disqualified) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select/ Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૨૦/૨૦૧૬૧૭ - ઓપ્થલ્મીક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ- ૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી અને પરિણામની સુધારેલ રિવાઈઝ યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ - સાઉન્ડ સિસ્ટમ પેનલ ઓપરેટર, વર્ગ- ૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી અને ગેર-લાયક ઠરેલ ( Disqualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮ - સ્ટાફ નર્સ (આયુર્વેદ સેવા), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર- લાયક ઠરેલ ( Disqualified ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માં ક્વોલીફાય ન થયેલ ( Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭, આંકડા મદદનીશ વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ત્રીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નર / સંપાદન / ટેકનીકલ ઉચ્ચ શ્રેણી સંવર્ગ ની, નોંધણી સર નિરીક્ષક ના સબ રજીસ્ટાર સંવર્ગ ની તથા માહિતી કમિશ્ર્નરની સંપાદન નિમ્ન શ્રેણી ની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭, આંકડા મદદનીશ વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૩/ર૦૧૬૧૭, ચેરીટી કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકના હિસાબનીશ / નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની પસંદગી યાદી/ પ્રતિક્ષા યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૭/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ નર્મદા જળ સંપતિ પાણી પૂરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ હેઠળ ના વર્ક આસિસસ્ટંટ સંવર્ગ ના કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. (1) ૯૯/૨૦૧૬૧૭ સિવણ સંચાલિકા (2) જા.ક્ર. ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર (3) જા.ક્ર. ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ સાઉન્ડ સિસ્ટમ પેનલ ઓપરેટર (4) જા.ક્ર. ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮ સ્ટાફ નર્સ (આયુર્વેદ સેવા) (5) જા.ક્ર. ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭ મ્યુનિસિપલ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર (6) જા.ક્ર. ૧૨૩/૨૦૧૬૧૭ સ્ટાફ નર્સ (7) જા.ક્ર. ૧૦૫/૨૦૧૬૧૭ ફિલ્ડ ઓફિસર (8) જા.ક્ર. ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮, રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર, (9) જા.ક્ર. ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭ ફુડ સેફટી ઓફિસર વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ મંડળની જા.ક્ર. (1) જા.ક્ર. ૧૨૭/૨૦૧૬૧૭, ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર (2) જા.ક્ર. ૧૩૯/૨૦૧૭૧૮ હોમિયોપથી મેડિકલ ઓફિસર (3) જા.ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ, (4) ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭ વિદ્યુત પેટા નિરીક્ષક (5) જા.ક્ર. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ વાયરમેન (6) જા.ક્ર. ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ નર્સ (7) જા.ક્ર. ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર ઇન્સ્પેકટર, (8) જા.ક્ર. ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮ પશુધન નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ કાયદા વિભાગ હસ્તકના ખાતાનાવડા ચેરીટી કમિશનરશ્રીનીકચેરીહસ્તકનીહિસાબનીશ / નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૩/ર૦૧૬૧૭ અને વન અને પર્યાવરણ વિભાગ હસ્તકના ખાતાના અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સની કચેરીહસ્તકનીહિસાબનીશવર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭ પસંદગી / પ્રતીક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સબંધીત ઉમેદવારો કે જેઓને, અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ - ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ- ૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૨, ૨૩/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર- હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ ( Disqualified / Absent ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select ) તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટમાં કવોલીફાય ન થયેલ ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭-વર્ક આસીસ્ટન્ટ, સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજતા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગીયાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોતેમજ પસંદગીયાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Disqualified / Absent / Not Qualified)ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળ ધ્વા્રા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની, શ્રમ આયુક્તાશ્રી ની કચેરીની, નોંધણી સર નિરીક્ષકશ્રી ની કચેરીતથા મત્સ્યોધ્યોગ કમિ. ની કચેરી ના કર્મચારીઓની વિવિધ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદીમંડળ ધ્વારા તારીખ ૦૧/૦૫/૨૦૧૮ થી તારીખ ૦૪/૦૫/૨૦૧૮ દરમ્યાન તથા તારીખ ૨૦/૭/૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ રોજગાર અને તાલીમની કચેરી ના કર્મચારીઓની હાયર લેવલ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૭/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે તારીખઃ-૨૭-૦૫-ર૦૧૮ ના લેવાયેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવેલ, આ અંગે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે તેવા ઉમેદવારોની યાદી. મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની, શ્રમ આયુક્તાશ્રી ની કચેરીની, નોંધણી સર નિરીક્ષકશ્રી ની કચેરી, નર્મદા જળ સંપતી અને પાણી પૂરવઠા વિભાગ તથા મત્સ્યોધ્યોગ કમિ. ની કચેરી ના કર્મચારીઓની વિવિધ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો નીફાઇનલઆન્સર કી (FINAL ANSWER KEY)મંડળની જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ - આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર, વર્ગ- ૩સંવર્ગોનીપ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર-હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ (Absent / Disqualified ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Select)ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના “જમાદાર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધીભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ની બીજા તબક્કાની ફીઝીકલ સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ગણવામાં આવેલ છે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭, આસિસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મંડળ ના બિલ્ડીંગમા રોજગાર અને તાલીમની કચેરી ના કર્મચારીઓની હાયર લેવલ સંવર્ગ પેપર નંબર – ૫ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષા યોજવામા આવેલ હતી તેમા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી


પરીણામ જાણો

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળની ફરજો
બિન સચિવાલય સંવર્ગની વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતીથી ભરાતી જગ્‍યાઓ, રાજય સરકાર હેઠળના વિભાગો/ખાતાના વડાઓની કચેરીઓની વર્ગ-૩ ની બિનતાંત્રિક તથા તાંત્રિક સંવર્ગોની જગ્‍યાઓ ભરવાની, સ્‍વ. કર્મચારીઓના આશ્રિતને રહેમરાહે નોકરી આ૫વાની, રાજય સરકાર હેઠળના તમામ વિભાગો/ખાતાના વડાઓની કચેરીઓના વર્ગ-૩ ના તમામ સંવર્ગોની ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓ યોજવી વગેરે.

read more