જાહેરાત અને સમાચાર
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૬/૨૦૧૭૧૮ - ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૬/૨૦૧૭૧૮ - ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૨/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ ઓન-લાઇન અરજી કરવાનો સમય ગાળો વધારી આપવા બાબત.
મંડળ ધ્વાોરા તારીખ ૧૮/૦૯/૨૦૧૭ થી તારીખ ૨૩/૦૯/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજવામા આવેલ સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી ની કચેરીની ઉચ્ચ શ્રેણી, ફોરેસ્ટ વિભાગ હેઠળ ના બીટ ગાર્ડ સંવર્ગ ની તથા આદિજાતી વિકાસ અધિકારી વર્ગ - ૨ ની ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ – મ્યુનિસિપલ ઇજનેર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની રીવાઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૫/૨૦૧૭૧૮ - કંપાઉન્ડર (આયુર્વેદ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૨/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે ‘‘મ્યુનસીપલ ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સંબંધીત સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૬/૨૦૧૭૧૮ - ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની રિવાઇઝ પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૪૩/ર૦૧૭૧૮ અન્વયે ‘‘કાર્યાલય અધિક્ષક‘‘ વર્ગ-૩, સંવર્ગની જગ્‍યાઓ સંબંધીત સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ મ્યુનિસિપલ ઇજનેર વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજવામા આવેલ એલ.આર.ક્યુ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી
ગૃહ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના નિયામકશ્રી, નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની કચેરી હસ્‍તકના બિન તાંત્રિક સંવર્ગોની “જમાદાર” અને ’’નિરીક્ષક’’ વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૪૪/૨૦૧૭-૧૮ અને ૧૪૫/૨૦૧૭-૧૮
નિયામકશ્રી, રાજય અગ્નિ નિવારણ સેવા, કમીશનરશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોધ્યોગ, અને ઉદ્યોગ કમીશનરશ્રીની કચેરી ગાંધીનગર હસ્‍તકની કચેરી માટેની અધિક્ષક/ કાર્યાલય અધિક્ષક/ અધિક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૪3/૨૦૧૭-૧૮
મત્સ્યોદ્યોગ કમીશનરશ્રી, ગાંધીનગર કચેરી હસ્‍તકની કચેરી માટેની “કાર્યાલય અધિક્ષક’’ વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૪૨/૨૦૧૭-૧૮
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૯/૧૦/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૩/૧૦/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજવામા આવેલ ઉધ્યોગ કમિશ્ન્રરશ્રી ની કચેરી, નિયામકશ્રી અનુસુચિત જાતી કલ્યાણ ની કચેરી, સરકારી મુદ્ર્ણ અને લેખન સામગ્રી ની કચેરી તથા ગુજરાત રાજ્ય અભિલેખાગાર ની કચેરી ના કર્મચારીઓ ની લોઅર લેવલ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષા તથા પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ની નાયબ ચિટનીસ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષા મા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૫/૨૦૧૭૧૮ - કંપાઉન્ડર (આયુર્વેદ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૪/ર૦૧૬૧૭ સંશોધન મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ MCQ-OMR પદ્ધતિની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રીવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૩/ર૦૧૬૧૭ આંકડા મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ MCQ-OMR પદ્ધતિની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રીવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૯/ર૦૧૬૧૭ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ MCQ-OMR પદ્ધતિની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૨/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૩૮/ર૦૧૭૧૮ થી ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૦/ર૦૧૬૧૭ અધિક મદદનીશ ઇજનેર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૮/ર૦૧૬૧૭ પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ (૧) ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭ આંકડા મદદનીશ (૨) ૧૦૪/૨૦૧૬૧૭ સંશોધન મદદનીશ, વર્ગ-૩ ના સંવર્ગોની જગ્યાઓમાં થયેલ વધારા અંગેની સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૧૦/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ MCQ-OMR પદ્ધતિની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની સુધારેલ રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.-૧૧૧/ર૦૧૬૧૭મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પ ર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઈઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.-૧૧ર/ર૦૧૬૧૭ મ્યુનિસિપલ ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પસર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઈઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગરની કચેરી દ્વારા સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ ખાતેની સીનીયર ક્લાર્ક સંવર્ગ વર્ગ-૩જાહેરાત ક્રમાંક : ૯૮/૨૦૧૬૧૭ની ૮૩૫ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા સંબંધમાં સુધારા જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ પણ ખાલી જગ્યાઓમાં વધારો થતા કેટેગરી વાઇઝ ખાલી જગ્યાઓની વિગતો.
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ મ્યુનિસિપલ ઇજનેર વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.-૧૦૦/ર૦૧૬૧૭અધિક મદદનીશ ઇજનેર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પનર્ધાત્મક લેખિત કસોટીનીફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.-૧૦૧/ર૦૧૬૧૭રેખનકાર (Tracer), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પ ર્ધાત્મક લેખિત કસોટીનીફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૧૦/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ MCQ-OMR પદ્ધતિની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૬/ર૦૧૬૧૭ ખેતી મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૯/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૮/ર૦૧૬૧૭ પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૧૩૫/૨૦૧૭૧૮, કંપઉન્ડર (આયુર્વેદ), (૨) જા.ક્ર. ૧૩૬/૨૦૧૭૧૮ ગ્રંથપાલ (૩) જા.ક્ર.- ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ મ્યુનિસિપલ ઇજનેર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી/ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત અને પરીક્ષા સંબંધી સૂચનાઓ
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૧૩૫/૨૦૧૭૧૮ કંપાઉન્ડર (આયુર્વેદ), (2) ૧૩૬/૨૦૧૭૧૮ ગ્રંથપાલ, (3) ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ મ્યુનિસિપલ ઇજનરે, વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૮/૦૯/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૯/૦૯/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક ની કચેરી ના બિટ ગાર્ડ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૮/૦૯/૨૦૧૭ થી તારીખ ૨૩/૦૯/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજવામા આવેલ સરકારી મુદ્રણ અને લેખન સામગ્રી કચેરીની ઉચ્ચ શ્રેણી તથા આદિજાતી વિકાસ કમિશ્ર્નર ની કચેરી ની અદિજાતી વિકાસ અધિકારી વર્ગ – ૨ ની ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૯/ર૦૧૬૧૭ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ MCQ-OMR પદ્ધતિની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૩/ર૦૧૬૧૭ આંકડા મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૪/ર૦૧૬૧૭ સંશોધન મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૧/૨૦૧૬૧૭,મત્સ્ય અધિકારી,વર્ગ-૩ સંવર્ગનીતા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૯/ર૦૧૬૧૭ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માત્ર મહિલા ઉમેદવારો માટેની હોઇ, આ સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માં પુરૂષ ઉમેદવારોએ ઉપસ્થિત ન રહેવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૪/૨૦૧૬૧૭, સબ એકાઉન્ટન્ટ/ સબ ઓડિટર વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંક ૯૮/૨૦૧૬૧૭ સીનીયર કલાર્ક ,વર્ગ-૩ સંવર્ગની ફાયનલ આન્સર કી માં સુધારો
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૦/ર૦૧૬૧૭ અધિક મદદનીશ ઇજનેર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૧/ર૦૧૬૧૭ રેખનકાર (Tracer), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૯/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૧૦/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ MCQ-OMR પદ્ધતિની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૬/ર૦૧૬૧૭ ખેતી મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૧/ર૦૧૬૧૭ મત્સ્ય અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૩૫/૨૦૧૭૧૮ કંમ્પઉન્ડર (આયુર્વેદ) (2) જા.ક્ર. ૧૩૬/૨૦૧૭૧૮ ગ્રંથપાલ (3) જા.ક્ર. ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ મ્યુનિસિપલ ઇજનેર વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૮।ર૦૧૬૧૭ સિનીયર કલાર્ક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૩-૦૮-૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.-૧૨૮/ર૦૧૬૧૭પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પ ર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૦/ર૦૧૬૧૭ ઓપ્થલ્મીક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭, અધિક મદદનીશ ઇજનેર (૨) જા.ક્ર.- ૧૦૬/૨૦૧૬૧૭ ખેતી મદદનીશ, (૩) જા.ક્ર.- ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, (૪) જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી (જનરલ કેટેગરી) તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર (તમામ કેટેગરી) જે અરજીપત્રકો રદ કરવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭ અધિક મદદનીશ ઇજનેર (2) જા.ક્ર. ૧૦૬/૨૦૧૬૧૭ ખેતી મદદનીશ (3) જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (4) જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનોલડ કરવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૭૧/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ) (૨) ૭૩/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (મિકેનીકલ), (૩) ૭૪/૨૦૧૬૧૭ -ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) ૭૬/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ -બી (ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન) (૫) ૭૭/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ) (૬) ૭૮/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર) વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Select) ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૪/ર૦૧૬૧૭ સંશોધન મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૦૩/ર૦૧૬૧૭ આંકડા મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ જા. ક્ર: ૧૧૧/ર૦૧૬૧૭ અને જા.ક્ર: ૧૧૨/૨૦૧૬૧૭ ઉમેદવારોએ, પોતાનો ઓનલાઇન પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક - કોલ લેટર તથા ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ.
મંડળની જા.ક્ર.(1) ૬૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર,(2) ૮૮/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન,(3) ૯૧/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર,વર્ગ-૩ સંવર્ગોની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા “પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડિટર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક: ૮૪/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે. ઓનલાઇન પ્રવેશપત્ર – હાજરી પત્રક (કોલ લેટર) “On Line” મેળવવા (ડાઉનલોડ કરવા) માટે સૂચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર,જાહેરાત ક્રમાંક: ૮૪/ર૦૧૬૧૭ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) કસોટી સંબંધમાં અભ્યાસક્રમ તથા ગુણભાર અને ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દવારા આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ હસ્તકના ખાતાના વડા કમિશ્નરશ્રી આદિજાતિ વિકાસની કચેરી હસ્તકની મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬પ/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે પ્રમાણપત્ર ચકાસણીને અંતે,આખરી પરિણામ.
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૨/ર૦૧૬૧૭ એક્ષ-રે ટેકનીશીયન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૨/ર૦૧૬૧૭ વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
(સુધારા જાહેરાત : જાહેરાત ક્રમાંક : ૯૮/૨૦૧૬૧૭) મંડળ દ્વારા સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ ખાતેની સીનીયર ક્લાર્ક સંવર્ગની વર્ગ-૩ની ૫૬૮ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ ઓન લાઈન જાહેરાત ક્રમાંક:૯૮/૨૦૧૬૧૭, પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ ખાલી જગ્યાઓમાં ફેરફાર થતા હવે સદરહું જાહેરાતમાં દર્શાવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાઓની ની વિગતો દર્શાવતું કોસ્ટક
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૦/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ અધિક્ષક (સિનીયર), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળ દ્વારા સીનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંક ૯૮/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે અમદાવાદ તથા રાજકોટ કેન્દ્રના ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના.
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) જા.ક્ર.- ૧૦૧/૨૦૧૬૧૭, રેખનકાર (Tracer) (૨) જા.ક્ર.- ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭, આંકડા મદદનીશ (૩) જા.ક્ર.- ૧૦૪/૨૦૧૬૧૭, સંશોધન મદદનીશ (૪) જા.ક્ર.- ૧૨૯/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ ગ્રંથપાલ, (૫) જા.ક્ર. ૧૩૧/૨૦૧૬૧૭ મત્સ્ય અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૦૧/૨૦૧૬૧૭, રેખનકાર (Tracer), (2) જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭, આંકડા મદદનીશ, (3) જા.ક્ર. ૧૦૪/૨૦૧૬૧૭, સંશોધન મદદનીશ, (4) જા.ક્ર. ૧૨૯/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ ગ્રંથપાલ (5) જા.ક્ર. ૧૩૧/૨૦૧૬૧૭, મત્સ્ય અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ માટે અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશનની મુદત લંબાવવા અંગેની સુધારા જાહેરાત
મંડળની (૧) જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭, સર્વેયર (૨) જા.ક્ર. ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન (૩) જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ ના તાંત્રિક સંવર્ગોની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૭ અને તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવા માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર, જા.ક્ર: ૧૧૧/ર૦૧૬૧૭ ‘‘મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટન્ટ”ની અને જા.ક્ર: ૧૧૨/૨૦૧૬૧૭ “ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટન્ટ”ની અને જા.ક્ર: ૧૧૨/૨૦૧૬૧૭ “ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટન્ટ”ની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા.૦૩-૦૯-ર૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર છે.
મંડળની જા.ક્ર. ૧૨૮/૨૦૧૬૧૭, પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની મોકુફ રાખેલ પરીક્ષા તા. ૨૪-૦૮-૨૦૧૭ ના રોજ યોજવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દવારા આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ હસ્તકના ખાતાના વડા કમિશ્નરશ્રી, આદિજાતિ વિકાસની કચેરી હસ્તકની મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૫/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે પસંદગી યાદી/પ્રતિક્ષા યાદી માટે ૧૮ ઉમેદવારોને PHASE II માં, તારીખઃ ૦૯-૦૮-૨૦૧૭ ના પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે બોલાવવામા આવશે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા હેડ ક્લાર્ક/સમાજ ક્લ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની જા.ક.૧૧૮/૨૦૧૬-૧૭, અન્વયે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમ માટે ઉમેદવારો માટેની સૂચના.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારાસચિવાલયનાં વિભાગનાં નિયંત્રણ હેઠળ ખાતાના વડાની કચેરીઓ માટેના હેડ ક્લાર્ક/સમાજ ક્લ્યાણ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૧૮/૨૦૧૬૧૭ અન્વયેપસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોનીચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે, તેવા ઉમેદવારોની યાદી.
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૯૮/૨૦૧૬૧૭ સિનિયર ક્લાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખીત પરીક્ષા ભાગ-૧નું આયોજન તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૭, ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. જેની સંબંધિત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવી.
મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭ અધિક મદદનીશ ઇજનેર (2) જા.ક્ર. ૧૦૧/૨૦૧૬૧૭ રેખનકાર (3) જા.ક્ર. ૧૦૬/૨૦૧૬૧૭ ખેતી મદદનીશ (4) જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (5) જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર (6) જા.ક્ર. ૧૨૯/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ ગ્રંથપાલ (7) જા.ક્ર. ૧૩૧/૨૦૧૬૧૭ મત્સ્ય અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૦/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ અધિક્ષક (સિનીયર), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
પરીક્ષા મોકુફ રાખવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત, મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૯૮/૨૦૧૬૧૭ સિનિયર ક્લાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૩૦-૦૭-ર૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧, રાજયની હાલની અતિવૃષ્ટિની પરિસ્થિતીને ધ્યાને લઇ, મંડળ દ્વારા મોકુફ રાખવામાં આવેલ છે.
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૧૨૮/૨૦૧૬૧૭, પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર પરીક્ષા મોકુફ રાખવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૨/ર૦૧૬૧૭ વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજવામા આવેલ એલ.આર.ક્યુ તથા વાણિજ્યવેરા નિરીક્ષક સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૦/ર૦૧૬૧૭ ઓપ્થલ્મીક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૨/ર૦૧૬૧૭ એક્ષ-રે ટેકનીશીયન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૧/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૮/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટનટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
બીન હથિયારધારી પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર વર્ગ -૩ સંવર્ગ, મોડ-૨, ભાગ-૨ ની વર્ણનાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર મેળવવા અંગે
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૪/૨૦૧૬૧૭, સબ એકાઉન્ટન્ટ/ સબ ઓડિટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની રિવાઇઝડ ફાયનલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૬/ર૦૧૬૧૭ સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા હેડ કલાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સંવર્ગ વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૮/૨૦૧૬૧૭ અન્વયે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી(કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ ભાગ-૨તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ યોજાનાર છે. આ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી(કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ ભાગ-૨ માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોએ તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૭ બપોરના ૧૪:૦૦ કલાકથી પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે.
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૧૨૦/૨૦૧૬૧૭ ઓપ્થલ્મીક આસીસ્ટન્ટ, (2) ૧૨૨/૨૦૧૬૧૭ એક્ષ-રે ટેકનીશીયન, (3) ૧૨૮/૨૦૧૬૧૭ પ્રાન્ત યુવા વિકાસ અધિકારી (4) ૧૩૦/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ અધિક્ષક (સિનીયર), (5) ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળ ધ્‍વારા નિયામક્શ્રી કામદાર રાજ્ય વિમા યોજના કચેરીના પાંચમા પેપર ની પૂનઃ ખાતાકીય પરીક્ષા મંડળની કચેરી ખાતે તારીખ ૨૯/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામા આવેલ હતી. તેમા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૩૦/૦૫/૨૦૧૭ થી તારીખ ૦૩/૦૬/૨૦૧૭ દરમ્યાન જુદા જુદા ખાતાના વડાની ખાતાકીય પરીક્ષા સા.વ.વિ. ના તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ના ઠરાવમા દર્શવ્યા મુજબ યોજવામા આવેલ હતી જ્યારે માહિતી કમિશ્ન્રરની કચેરી ના સંપાદન નિમ્ન શ્રેણી સંવર્ગ ની પરીક્ષા તેઓના જુના અભ્યક્રમ મુજબ યોજવામા આવેલ હતી, ઉક્ત પરીક્ષા ના કોમન પેપર તથા સબંધીત પેપર નંબર – ૫ ની આખરી આંન્સરકી.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૫/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે પ્રમાણપત્ર ચકાસણી કાર્યક્રમ તારીખઃ-૧૯-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ છે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૧/૨૦૧૫૧૬ બિનહથિયારધારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર મોડ-રની ભાગ-ર ની વર્ણનાત્મક લેખિત પરીક્ષા તારીખ ૨૩/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવશે તથા પરીક્ષાનો વિગતવાર અભ્યાસક્રમ
મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭ આંકડા મદદનીશ (2) જા.ક્ર. ૧૦૪/૨૦૧૬૧૭ સંશોધન મદદનીશ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની સુચના
જાહેરાત ક્રમાંક:-૯૮/૨૦૧૬૧૭ સચિવાલય વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ માટે સિનિયર ક્લાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા (ભાગ – ૧) O.M.R. પધ્ધતિથી તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. - પરીક્ષા નો અભ્યાસક્રમ
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૮/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટનટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
વધારે »
banner
parinam

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ કલેકટર કચેરીઓના કર્મચારીઓની ગુજરાત નિમ્ન મહેસુલ લાયકાત સંવર્ગની ખાતાકીય ૫રીક્ષાનું આખરી પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ - સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૭ અને તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select / Absent/ Disqualified ) ઉમેદવારોની યાદી નાણાં વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા હિસાબ અને તિજોરી નિયામકશ્રીની કચેરી હસ્તકની “પેટા હિસાબનીશ/ સબ ઓડિટર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંક: ૮૪/૨૦૧૬૧૭ નુ આખરી પરિણામ મંડળની જા.ક્ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ -સિનીયર સર્વેયર,વર્ગ-૩ સંવર્ગનીતા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોતેમજ તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Select / Absent/ Disqualified) ઉમેદવારોની યાદી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દવારા ગૃહ વિભાગ હસ્તકના પોલીસ મહાનિર્દેશકશ્રી અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની કચેરી હસ્તકની બિનહથિયારધારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર વર્ગ-૩ સંવર્ગ (મોડ-ર) ની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૧/ર૦૧૫-૧૬ તારીખઃ ર૩-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ વર્ણનાત્મક લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ભાગ-ર ના અંતે સફળ થયેલ ઉમેદવારો એ મેરીટ મુજબ મેળવેલ કુલ ગુણના આધારે પસંદગી પામેલ કેટેગરી વાઈઝ ઉમેદવારોની યાદી. Newમંડળની જા.ક્ર. ૯૬/૨૦૧૬૧૭ - સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Absent ) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭, સિનીયર સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારની યાદી અને સુચનાઓ Newમંડળની જા.ક્ર. (1) ૮૭/૨૦૧૬૧૭ વાયરમેન (2) ૮૯/૨૦૧૬૧૭ મિકેનિક (3) ૯૦/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ (4) ૯૨/૨૦૧૬૧૭ કોપી હોલ્ડર (5) ૯૪/૨૦૧૬૧૭ પ્રોસેસ આસીસ્ર્ટન્ટ (6) ૯૫/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક (7) ૯૭/૨૦૧૬૭ જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Absent / Disqualify ) ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૯૬/૨૦૧૬૧૭, સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારની યાદી અને સુચનાઓ Newગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વાણિજ્યવેરા નિરીક્ષક સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ જે અગાઉ તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ જાહેર કરવમા આવેલ હતુ તેને રીવાઇઝ કરવામા આવેલ છે અને તે અન્વયે નુ આખરી પરીણામ Newમંડળની જા.ક્ર. (1) ૮૮/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, (2) ૯૧/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ મંડળની જા.ક્ર.- ૭૩/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી રદ કરીને નવેસરથી તૈયાર કરવામાં આવેલ રિવાઇઝ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી તેમજ ગેરહાજર રહેલ તેમજ ગેરલાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ - સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૭ અને તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જે(૧) ઓને બીજા તબક્કામાં અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી તેમજ (૨) જે ઉમેદવારો ક્વોલિફાય થયેલ છે પરંતુ પ્રમાણપત્રની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ નથી તેવા ઉમેદવારોની યાદી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા, નાણા વિભાગ હસ્તકના ખાતાના વડા હિસાબ અને તીજોરી નિયામકશ્રીની કચેરી હસ્તકની પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડિટર વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૪/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે પસંદગી / પ્રતીક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વાણિજ્યવેરા નિરીક્ષક સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૩૦/૦૫/૨૦૧૭ થી તારીખ ૦૩/૦૬/૨૦૧૭ દરમ્યાન જુદા જુદા ખાતાના વડાની કચેરીઓ જેવાકે ચેરીટી કમિશ્ર્નર, વાણિજ્યવેરા કમિશ્ર્નર, રજીસટાર સહકારી મંડળીઓ, નિયામક્શ્રી કામદાર રાજ્ય વિમા યોજના, ટેકનીકલ શિક્ષણ, જેલોના ઇન્સપેક્ટર જનરલ, વાહન વ્યવહાર કમિશ્ર્નર, નિયામકશ્રી વિકસતી જાતી કલ્યાણ, માહિતી કમિશ્ન્રર અને અન્ન અને નાગરીક પૂરવઠા ની કચેરીની ખાતાકીય પરીક્ષા યોજવામા આવેલ હતી તેનુ પરીણામ. જાહેરાત ક્રમાંક : ૮૪/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે “પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડિટર” વર્ગ-૩ની ભાગ-૧ની પરીક્ષાનાપરિણામ સંદર્ભમાં ઉમેદવારોના નામ રદ કરવા બાબત જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૮/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે સચિવાલયાના વિવિધ વિભાગ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરી હસ્તકના હેડ ક્લાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીના અંતે, આખરી પરિણામ. મંડળની જા.ક્ર. (1) ૮૭/૨૦૧૬૧૭ વાયરમેન, (2) ૮૯/૨૦૧૬૧૭ મિકેનીક, (3) ૯૦/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, (4) ૯૨/૨૦૧૬૧૭ કોપી હોલ્ડર, (5) ૯૩/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ (સ્ટાન્ડર્ડ બ્રાન્ચ), (6) ૯૪/૨૦૧૬૧૭ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, (7) ૯૫/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, (8) ૯૬/૨૦૧૬૧૭ સીનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, (9) ૯૭/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજ તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૭ અને તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા ‘‘ પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડિટર‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક : ૮૪/ર૦૧૬૧૭ ના સંબંધમાં તા. ૧૧-૦૬-ર૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ માં ઉપસ્થિત ઉમેદવારો પૈકી ભાગ-૨ ની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિયન્સી ટેસ્ટ માટે સફળ થયેલ ઉમેદવારોની યાદી મંડળ ધ્‍વારા ગુજરતી સ્ટેનોગ્રાફ્રર ગ્રેડ – ૧ તથા ગ્રેડ – ૨ ની ખાતાકીય પરીક્ષા તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ મંડળ ખાતે યોજાયેલ હતી આ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૬૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર, (2) જા.ક્ર. ૮૮/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, (3) જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સંવર્ગોની જુન- ૨૦૧૭ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની જાહેરાત- સંવર્ગવાર યાદી, અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા સંબંધી સુચનાઓ મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૭૧/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ) (૨) જા.ક્ર. ૭૩/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ) (૩) જા.ક્ર. ૭૪/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) જા.ક્ર. ૭૬/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી ( ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન) (૫) જા.ક્ર. ૭૭/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ( મિકેનીકલ) અને (૬) જા.ક્ર. ૭૮/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર ) વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૯, ૨૦/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ


પરીણામ જાણો

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળની ફરજો
બિન સચિવાલય સંવર્ગની વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતીથી ભરાતી જગ્‍યાઓ, રાજય સરકાર હેઠળના વિભાગો/ખાતાના વડાઓની કચેરીઓની વર્ગ-૩ ની બિનતાંત્રિક તથા તાંત્રિક સંવર્ગોની જગ્‍યાઓ ભરવાની, સ્‍વ. કર્મચારીઓના આશ્રિતને રહેમરાહે નોકરી આ૫વાની, રાજય સરકાર હેઠળના તમામ વિભાગો/ખાતાના વડાઓની કચેરીઓના વર્ગ-૩ ના તમામ સંવર્ગોની ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓ યોજવી વગેરે.

read more