જાહેરાત અને સમાચાર
Online-Jaherat-133-137-201718
મંડળની જા.ક્ર. ૧૨૮/૨૦૧૬૧૭, પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર પરીક્ષા મોકુફ રાખવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૨/ર૦૧૬૧૭ વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજવામા આવેલ એલ.આર.ક્યુ તથા વાણિજ્યવેરા નિરીક્ષક સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૦/ર૦૧૬૧૭ ઓપ્થલ્મીક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૨૨/ર૦૧૬૧૭ એક્ષ-રે ટેકનીશીયન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૧/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૮/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટનટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
બીન હથિયારધારી પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર વર્ગ -૩ સંવર્ગ, મોડ-૨, ભાગ-૨ ની વર્ણનાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર મેળવવા અંગે
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૪/૨૦૧૬૧૭, સબ એકાઉન્ટન્ટ/ સબ ઓડિટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની રિવાઇઝડ ફાયનલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૬/ર૦૧૬૧૭ સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા હેડ કલાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક સંવર્ગ વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૮/૨૦૧૬૧૭ અન્વયે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી(કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ ભાગ-૨તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ યોજાનાર છે. આ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી(કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ ભાગ-૨ માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોએ તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૭ બપોરના ૧૪:૦૦ કલાકથી પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે.
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૧૨૦/૨૦૧૬૧૭ ઓપ્થલ્મીક આસીસ્ટન્ટ, (2) ૧૨૨/૨૦૧૬૧૭ એક્ષ-રે ટેકનીશીયન, (3) ૧૨૮/૨૦૧૬૧૭ પ્રાન્ત યુવા વિકાસ અધિકારી (4) ૧૩૦/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ અધિક્ષક (સિનીયર), (5) ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૮૭/૨૦૧૬૧૭, વાયરમેન (૨) જા.ક્ર. ૮૯/૨૦૧૬૧૭, મિકેનીક (૩) જા.ક્ર. ૯૦/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, (૪) જા.ક્ર. ૯૨/૨૦૧૬૧૭, કોપી હોલ્ડર, (૫) જા.ક્ર. ૯૩/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર આસીસ્ટન્ટ, (૬) જા.ક્ર. ૯૪/૨૦૧૬૧૭, પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, (૭) જા.ક્ર. ૯૫/૨૦૧૫૧૬, જુનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, (૮) જા.ક્ર. ૯૬/૨૦૧૬૧૭ સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, (૯) જા.ક્ર. ૯૭/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ તેમજ જા.ક્ર. (1) ૧૨૦/૨૦૧૬૧૭ ઓપ્થલ્મિક આસીસ્ટન્ટ, (2) જા.ક્ર. ૧૨૨/૨૦૧૬૧૭ એક્ષ-રે ટેકનીશીયન, (3) જા.ક્ર. ૧૨૮/૨૦૧૬૧૭ પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી, (4) જા.ક્ર. ૧૩૦/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ અધિક્ષક (સિનીયર) (5) જા.ક્ર. ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત તેમજ સુચનાઓ
મંડળ ધ્‍વારા નિયામક્શ્રી કામદાર રાજ્ય વિમા યોજના કચેરીના પાંચમા પેપર ની પૂનઃ ખાતાકીય પરીક્ષા મંડળની કચેરી ખાતે તારીખ ૨૯/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામા આવેલ હતી. તેમા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૩૦/૦૫/૨૦૧૭ થી તારીખ ૦૩/૦૬/૨૦૧૭ દરમ્યાન જુદા જુદા ખાતાના વડાની ખાતાકીય પરીક્ષા સા.વ.વિ. ના તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ના ઠરાવમા દર્શવ્યા મુજબ યોજવામા આવેલ હતી જ્યારે માહિતી કમિશ્ન્રરની કચેરી ના સંપાદન નિમ્ન શ્રેણી સંવર્ગ ની પરીક્ષા તેઓના જુના અભ્યક્રમ મુજબ યોજવામા આવેલ હતી, ઉક્ત પરીક્ષા ના કોમન પેપર તથા સબંધીત પેપર નંબર – ૫ ની આખરી આંન્સરકી.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૫/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે પ્રમાણપત્ર ચકાસણી કાર્યક્રમ તારીખઃ-૧૯-૦૭-૨૦૧૭ ના રોજ છે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૧/૨૦૧૫૧૬ બિનહથિયારધારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર મોડ-રની ભાગ-ર ની વર્ણનાત્મક લેખિત પરીક્ષા તારીખ ૨૩/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવશે તથા પરીક્ષાનો વિગતવાર અભ્યાસક્રમ
મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭ આંકડા મદદનીશ (2) જા.ક્ર. ૧૦૪/૨૦૧૬૧૭ સંશોધન મદદનીશ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની સુચના
જાહેરાત ક્રમાંક:-૯૮/૨૦૧૬૧૭ સચિવાલય વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ માટે સિનિયર ક્લાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા (ભાગ – ૧) O.M.R. પધ્ધતિથી તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. - પરીક્ષા નો અભ્યાસક્રમ
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૮/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટનટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૧/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૬/ર૦૧૬૧૭ સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની (1) જા.ક્ર. ૧૨૦/૨૦૧૬૧૭ ઓપ્થલ્મિક આસીસ્ટન્ટ, (2) જા.ક્ર. ૧૨૨/૨૦૧૬૧૭ એક્ષ-રે ટેકનીશીયન, (3) જા.ક્ર. ૧૨૮/૨૦૧૬૧૭ પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી, (4) જા.ક્ર. ૧૩૦/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ અધિક્ષક (સિનીયર) (5) જા.ક્ર. ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ વર્ક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના સમયમાં ફેરફાર કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૮/૨૦૧૬૧૭, વિવિધ ખાતાના વડા હસ્તકની હેડ ક્લાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ (ભાગ-૨) માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કોમ્પ્યુટર કાર્યક્ષમતા) કસોટી તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે.
મંડળની (૧) જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭, સર્વેયર (૨) જા.ક્ર. ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન (૩) જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ ના તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતીના ઉમેદવારો માટે સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો કાર્યક્રમ અને સૂચના
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૩૦/૦૫/૨૦૧૭ થી તારીખ ૦૩/૦૬/૨૦૧૭ દરમ્યા યોજવામા આવેલ જુદા જુદા ખાતાના વડાની કચેરીઓ ની ખાતાકીય પરીક્ષા ની પ્રોવિજનલ આન્સરકી.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૧/૨૦૧૫૧૬ બિનહથિયારધારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર મોડ-ર ની ખાસ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા(હેતુલક્ષી ઓએમઆર પધ્ધતિ) ભાગ-૧ના પ્રોવિઝનલ પરિણામ
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૭/ર૦૧૬૧૭ જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા ‘‘પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડીટર ‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે જાહેરાત ક્રમાંક : ૮૪/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે ઓનલાઇન પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) મેળવવા માટેની સુચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર. ૯૬/૨૦૧૬૧૭ સિનિયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૭/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઈનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૮/૨૦૧૬૧૭, હેડ કલાર્ક, સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાના સાચા જવાબોની ફાયનલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૯૫/૨૦૧૬૧૭ જુનિયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઈનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૭/ર૦૧૬૧૭ વાયરમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯3/ર૦૧૬૧૭ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૯/ર૦૧૬૧૭ મિકેનીક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળ ની જાહેરાત નંબર : GSSSB/61/2015-16 બિન હથિયાર ધારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર વર્ગ-૩ સંવર્ગની(મોડ-ર)ની ખાસ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તા.23/04/2017 ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના જવાબોની ફાયનલ આન્સર કી
મંડળની (૧) જા.ક્ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭, સર્વેયર (૨) જા.ક્ર. ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન (૩) જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ ના તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતીના ઉમેદવારો માટેની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા સંદર્ભે અગત્‍યની સૂચના
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ ઘ્વારા રેવન્યુ તલાટી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંક:૬૦/૨૦૧૫૧૬ અન્વયે પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવિષ્ઠ ઉમેદવારોને ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ ધ્યાને લઈ, તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૭ અને તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૭ના રોજ યોજાનાર પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમ માટેની સૂચનાઓ.
મંડળની જા.ક્ર. (૧) જા.ક્ર. ૭૧/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ) (૨) જા.ક્ર. ૭૩/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ) (૩) જા.ક્ર. ૭૪/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) જા.ક્ર. ૭૬/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન), (૫) જા.ક્ર. ૭૭/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ), (૬) જા.ક્ર. ૭૮/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર), (૭) જા.ક્ર. ૬૫/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની તા. ૧૯-૦૫-૨૦૧૭ અને તા. ૨૦-૦૫-૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવનાર બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે કોલ લેટર ડાઉનોલડ કરવા માટેનો કાર્યક્રમ
મંડળની જા.ક્ર.-૯૬/ર૦૧૬૧૭સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પ૭ર્ધાત્મક લેખિત કસોટીનીપ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.-૯3/ર૦૧૬૧૭જુનીયર આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પરર્ધાત્મક લેખિત કસોટીનીપ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર. ૭૫/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (સીવીલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારોની બીજા તબક્કાની યાદી કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક ૮ર/૨૦૧૬૧૭, સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની પ્રોબેશન ઓફીસર અને તેની સમકક્ષ વર્ગ-૩ સંવર્ગની સુધારેલ વચગાળાની કામચલાઉ પસંદગી યાદી એનેક્ષર-૧ અને પ્રતીક્ષા યાદી એનેક્ષર-ર
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૪/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે‘‘પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડિટર‘‘ વર્ગ-૩, સંવર્ગની જગ્‍યાઓ ભરવા માટેની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા સંબંધીત અગત્યની જાહેરાત.
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૮/૨૦૧૬૧૭, ‘‘હેડ ક્લાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની હેતુલક્ષી પ્રશ્નોવાળી O.M.R. પધ્ધતિની ભાગ-૧ની લેખિત કસોટી તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ હતી. ઉકત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના જવાબોની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી નીચે પ્રમાણે મુકવામાં આવે છે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૩/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે તારીખઃ ૧૬-૧૦-ર૦૧૬ ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તથા તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૭ થી ૧૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ કમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) કસોટી આપનાર દરેક ઉમેદવારની MARK-SHEET ની નકલ મેળવવામાટે
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૯/ર૦૧૬૧૭ મિકેનીક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જા.ક્ર. 118/201617, હેડક્લાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓમાં સુધારા જાહેરાત તથા ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સૂચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૭/ર૦૧૬૧૭ જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૭/ર૦૧૬૧૭ વાયરમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૯૬/૨૦૧૬૧૭, સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩, સંવર્ગની જગ્યાઓમાં થયેલ સુધારા અંગેની સુધારા જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૧/ર૦૧પ૧૬ અન્વયે તારીખઃ ર૩-૪-ર૦૧૭ ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર દરેક ઉમેદવારની જવાબવહી( OMR )ની નકલ
જાહેરાત નંબર : GSSSB/61/201516બિન હથિયાર ધારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર વર્ગ-૩ સંવર્ગની (મોડ-ર)ની ખાસ સ્પર્ધાત્મકલેખિત પરીક્ષાનીપ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૭૧/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ), (2) જા.ક્ર. ૭૩/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ), (3) જા.ક્ર. ૭૪/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ), (4) જા.ક્ર. ૭૬/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી ( ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન ), (5) જા.ક્ર. ૭૭/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ), (6) જા.ક્ર. ૭૮/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સંવર્ગોની ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ તથા જાન્યુઆરી - ૨૦૧૭ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની જાહેરાત- સંવર્ગવાર યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૫/ર૦૧૬૧૭ જુનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૬૧/૨૦૧૬-૧૭ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા “બિન હથિયારધારી પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર વર્ગ-૩ સંવર્ગની મોડ-૨ની ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અન્વયે શારીરિક ક્ષમતા કસોટીમાં ઉર્તીણ થયેલ ઉમેદવારોની ખાસ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તા.૨૩-૦૪-૨૦૧૭ તા. જી. ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ પોતાનો પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કર્વા માટેની સૂચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮ર/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે તારીખઃ ર૪-૩-ર૦૧૭ ના રોજ પસંદગી યાદી અને પ્રતિક્ષા યાદી બહાર પાડવામાં આવેલ. પરંતુ આ અંગે નામદાર હાઇકોર્ટમાં સ્પે. સિવિલ એ૫લી. નં. પ૯૧૧/ર૦૧૭ અને પ૯૧૨/૨૦૧૭ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. નામ. હાઇકોર્ટના આદેશને ધ્યાને લઇ, સુધારેલ યાદી
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૬૭/૨૦૧૬૧૭ - સિનીયર સર્વેયર (૨) ૬૮/૨૦૧૬૧૭ - કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ (Junior Technical Assistant), (૩) ૭૨/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- એ (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) ૭૫/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (સીવીલ), (૫) ૭૯/૨૦૧૬૧૭ -ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- સી (ઇલેકટ્રીકલ), (૬) ૮૦/૨૦૧૬૧૭ - ગ્રંથપાલ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૯૫/૨૦૧૫૧૬, જુનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, (૨) જા.ક્ર. ૮૭/૨૦૧૬૧૭, વાયરમેન (૩) જા.ક્ર. ૯૭/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, (૪) જા.ક્ર. ૮૯/૨૦૧૬૧૭, મિકેનીક (૫) જા.ક્ર. ૯૩/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર આસીસ્ટન્ટ, (૬) જા.ક્ર. ૯૬/૨૦૧૬૧૭ સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૮૭/૨૦૧૬૧૭ વાયરમેન, (૨) જા.ક્ર. ૮૯/૨૦૧૬૧૭ મિકેનીક (૩) જા.ક્ર.- ૯૩/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ (૪) જા.ક્ર.- ૯૫/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક (૫) જા.ક્ર.- ૯૬/૨૦૧૬૧૭, સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક (૬) જા.ક્ર.- ૯૭/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોમાં ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી (જનરલ કેટેગરી) તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર (તમામ કેટેગરી) જે અરજીપત્રકો રદ કરવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૮૨/૨૦૧૬-૧૭ (પ્રોબેશન ઓફીસર વર્ગ-૩) સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષાની કચેરી ગાંધીનગર હસ્તકના પ્રોબેશન ઓફીસર વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલ ૩૨ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેના ઉમેદવારો માટેની ભાગ-૧ લેખિત પરીક્ષા અને ભાગ-૨ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ બાદ, ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન થયા બાદ, આખરી પરિણામ
જાહેરાત ક્રમાંક : ૫૩/૨૦૧૫-૧૬ (સિનિયર કલાર્ક વર્ગ-૩) વાણિજ્યિકવેરા કમિશ્નરશ્રીની કચેરી/પુરાતત્વ અને સંગ્રહાલય નિયામકની કચેરી/નિયામકશ્રી વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતાની કચેરી/નિયામકશ્રી અનુસુચિત જાતિ કલ્યાણ ખાતાની કચેરી/નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા ખાતું/ કમિશ્નરશ્રી આદિજાતિ વિકાસની કચેરીના સિનિયર કલાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીની જગ્યાના ઉમેદવારો માટેની ભાગ-૧ લેખિત પરીક્ષા અને ભાગ-૨ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ બાદ, ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન થયા બાદ, આખરી પરિણામ.
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૦/ર૦૧૬૧૭ જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૧/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૨/ર૦૧૬૧૭ કોપી હોલ્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૪/ર૦૧૬૧૭ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
ગુજરત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા મંડળ દ્વારા વિવિધ ખાતાના વડા જેવાકે ચેરીટી કામિશ્રરશ્રી ની કચેરી, ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડ, નિયામકશ્રી નાગરીક સંરક્ષણ, ઉધ્યોગ કામિશ્ર્નરશ્રી, અન્ન અને નાગરીક પૂરવઠા નિયામકશ્રી , નિયામકશ્રી કામદાર રાજ્ય વિમા યોજના, મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષક ની કચેરી તથા નિયામકશ્રી વિકસતી જાતી કલ્યાણ ની કચેરી ના ઉચ્ચ શ્રેણી ની ખાતાકીય પરીક્ષા તારીખ ૧-૩-૧૭ થી તારીખ ૬-૩-૧૭ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ હતી.. તેમા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી.
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૮/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટનટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક : ૬૧/૨૦૧૫-૧૬ “બિન હથિયારધારી પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર વર્ગ-૩ સંવર્ગની મોડ-૨ની ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અન્વયે લેખિત કસોટી પેપર-૧ અને પેપર-ર નો અભ્યાસક્રમ તથા પરીક્ષા ની સંભવત: તારીખ.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની કચેરી દ્રારા હેડ ક્લાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરિક્ષક સંવર્ગ ની વર્ગ-૩ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૧૮/૨૦૧૬૧૭ ની સુધારા જાહેરાત, સુધારેલ અભ્યાસક્રમ તથા લેખિત કસોટી ભાગ-૧ સંભવત: તારીખ.
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ ની વિગતવાર જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ઘ્વારા સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની પ્રોબેશન ઓફીસર અને તેની સમકક્ષ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંક:૮૨/૨૦૧૬૧૭ અન્વયે અનેક્ષર -૨ માંથી મેરિટ ના ધોરણે પસંદગી યાદી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવા પાત્ર વધુ ચાર ઉમેદવારોને તેમના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ઘ્વારા સચિવાલય વિભાગના ખાતાના વડાની કચેરીઓ માટે “સિનિયર ક્લાર્ક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંક:૫૩/૨૦૧૫૧૬ અન્વયે અનેક્ષર -૨ માંથી મેરિટ ના ધોરણે પસંદગી યાદી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવા પાત્ર વધુ પાંચ ઉમેદવારોને તેમના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવે છે.
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૮૭/૨૦૧૬૧૭ વાયરમેન (2) જા.ક્ર. ૮૯/૨૦૧૬૧૭ મિકેનીક (3) જા.ક્ર. ૯૩/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ (4) જા.ક્ર. ૯૫/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક (5) જા.ક્ર. ૯૬/૨૦૧૬૧૭ સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક (6) જા.ક્ર. ૯૭/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની MCQ- OMR પદ્ધતિની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૩/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૭/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૮/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઇઝડ ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૧/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક: ૫૩/૨૦૧૫૧૬, સિનીયર ક્લાર્ક સંવર્ગ વર્ગ-૩ની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમ માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૭/૨૦૧૬૧૭ સીનીયર સર્વેયર પ્રશ્નપત્ર સંદર્ભે ઉમેદવારે આપેલ જવાબો ની OMR શીટની નકલ મેળવવા માટે
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૬૭/૨૦૧૬૧૭ - સિનીયર સર્વેયર (૨) ૬૮/૨૦૧૬૧૭ - કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ (Junior Technical Assistant), (૩) ૭૨/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- એ (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) ૭૫/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (સીવીલ), (૫) ૭૯/૨૦૧૬૧૭ -ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- સી (ઇલેકટ્રીકલ), (૬) ૮૦/૨૦૧૬૧૭ - ગ્રંથપાલ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની તા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવનાર બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે કોલ લેટર ડાઉનોલડ કરવા માટેનો કાર્યક્રમ
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૧/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૪/ર૦૧૬૧૭ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૮/ર૦૧૬૧૭ આસીસ્ટનટ મશીનમેન, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૦/ર૦૧૬૧૭ જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૯૨/ર૦૧૬૧૭ કોપી હોલ્ડર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ (૧) ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭ અધિક મદદનીશ ઇજનેર (૨) ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (૩) ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર સંવર્ગોની જગ્યાઓમાં થયેલ સુધારો તેમજ જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૭ ફિમેલ હલ્થ વર્કર ની શૈક્ષણિક લાયકાતમાં થયેલ સુધારા તથા અરજીપત્રક રજીસ્ટ્રેશન કરવાની મુદત લંબાવવા અંગેની સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન, (૨) જા.ક્ર. ૯૦/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ (૩) જા.ક્ર.- ૯૧/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર (૪) જા.ક્ર.- ૯૨/૨૦૧૬૧૭ કોપી હોલ્ડર (૫) જા.ક્ર. ૯૪/૨૦૧૬૧૭ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત અને પરીક્ષા સંબંધી સૂચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.-૭૧/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પ૭ર્ધાત્મક લેખિત કસોટીનીપ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.-૭૭/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૮/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્પ૭ર્ધાત્મક લેખિત કસોટીનીપ્રોવિઝનલ આન્સર કી
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૬૭/૨૦૧૬૧૭ - સિનીયર સર્વેયર (૨) ૬૮/૨૦૧૬૧૭ - કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ (Junior Technical Assistant), (૩) ૭૨/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- એ (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) ૭૫/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (સીવીલ), (૫) ૭૯/૨૦૧૬૧૭ -ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- સી (ઇલેકટ્રીકલ), (૬) ૮૦/૨૦૧૬૧૭ - ગ્રંથપાલ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની તા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવનાર બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેનો કાર્યક્રમ, અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા સંબંધી સુચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૫/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૧ /ર૦૧૬૧૭ થી ૧૧૬ /ર૦૧૬૧૭ અંગેની વિગતવાર સુચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૭/ર૦૧૬૧૭
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૮/ર૦૧૬૧૭ ‘‘હેડ ક્લાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક ‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલ-૧૨૭ જગ્યાઓ ઉમેદવારો માટે સૂચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૮/ર૦૧૬૧૭
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૪/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૬/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૯/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૩/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળ દ્વારા મહેસુલ વિભાગ હસ્તકના ખાતાના વડા, સેટલમેન્ટ કમિશ્રનરશ્રી ની કચેરી ના પેટાસેવા શ્રેણી સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા તારીખ ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ થી તારીખ ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ હતી તેની આખરી આન્સર કી .
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૩/૨૦૧૬૧૭ બિન સચિવાલય સેવાના કારકુન અને સચિવાલય ની OMR શીટની નકલ મેળવવા માટે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૯/૨૦૧૬૧૭ શ્રેયાન તાંત્રિક મદદનીશ, ૭૦/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ ગ્રંથપાલ, ૮૦/ર૦૧૬૧૭ ગ્રંથપાલ, ૮૧/૨૦૧૬૧૭ કેટલોગર ના Online Online પ્રશ્નપત્ર સંદર્ભે ઉમેદવારે આપેલ જવાબો ની નકલ મેળવવા માટે.
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) જા.ક્ર.- ૭૧/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ) (૨) જા.ક્ર.- ૭૩/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ) (૩) જા.ક્ર.- ૭૭/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ) (૪) જા.ક્ર.- ૭૮/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર ) સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૫૩/૨૦૧૫૧૬ સિનીયર કલાર્ક, જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૨/૨૦૧૬૧૭ પ્રોબેશન ઓફિસર, જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૨/૨૦૧૫૧૬ ઓકયુપેશનલ થેરાપીસ્ટ, જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૩/૨૦૧૫૧૬ સ્પીચ થેરાપીસ્ટ, જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૮/ર૦૧૬૧૭ કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ ની OMR શીટ / Online Online પ્રશ્નપત્ર સંદર્ભે ઉમેદવારે આપેલ જવાબો ની નકલ મેળવવા માટે
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૮૮/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન (2) જા.ક્ર. ૯૦/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ (3) જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર (4) જા.ક્ર. ૯૨/૨૦૧૬૧૭ કોપી હોલ્ડર (4) જા.ક્ર. ૯૪/૨૦૧૬૧૭ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ઓન-લાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળ દ્વારા ભાગ-૧ ની નીચેના સંવર્ગોની લેખિત પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેલ તમામ ઉમેદવારોની OMR શીટની નકલ મેળવવા માટે http://gsssbresults.in (પર ક્લિક કરો). આ માટે ઉમેદવારે પોતાનો કન્ફર્મેશન નંબર તથા જન્મ તારીખ આપવા જરૂરી રહેશે. ઉમેદવાર પોતાની OMR શીટની નકલ તા. ૨૩-૦૧-૨૦૧૭ ના રોજ ૨૩:૫૯ કલાક સુધીમાં ડાઉનલોડ કરી શકશે.
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૭/ર૦૧૬૧૭ સિનીયર સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર- કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૪/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૬/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૯/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૫/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૮/ર૦૧૬૧૭ કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૨/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ- એ (ઇલેકટ્રીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૫/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૫/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-બી (સીવીલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૯/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-સી (ઇલેકટ્રીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૬/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૦/ર૦૧૬૧૭ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૩/૨૦૧૬૧૭ બિન સચિવાલય સેવાના કારકુન અને સચિવાલય સેવાના ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ સંવર્ગ વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતી માટે તા.૧૬-૧૦-ર૦૧૬ ના રોજ આયોજીત લેખિત કસોટીમાં ઉતિર્ણ થતા ઉમેદવારો ની ભરતી પ્રકિયાના દ્વિતીય તબક્કા અન્વયે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ ભાગ-૨ તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૭ થી તા. ૧૨/૦૧/૨૦૧૭ દરમિયાન યોજાનાર છે. આ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ ભાગ-૨ માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોએ પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરવા ની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૨/૨૦૧૬૧૭ પ્રોબેશન ઓફિસર સંવર્ગ વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતી માટે તા.૦૪-૦૯-ર૦૧૬ ના રોજ આયોજીત લેખિત કસોટીમાં ઉતિર્ણ થતા ઉમેદવારો ની ભરતી પ્રકિયાના દ્વિતીય તબક્કા અન્વયે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર છે. આ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોએ પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરવા ની સૂચનાઓ..
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૫૩/૨૦૧૫૧૬ સિનીયર કલાર્ક સંવર્ગ વર્ગ-૩ ની તા.૨૬-૦૬-ર૦૧૬ ના રોજ આયોજીત લેખિત કસોટીમાં ઉતિર્ણ થતા ઉમેદવારો ની ભરતી પ્રકિયાના દ્વિતીય તબક્કા અન્વયે કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર છે. આ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) ટેસ્ટ માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોએ પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરવા ની સૂચનાઓ.
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૭૬/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન) (૨) જા.ક્ર.- ૭૪/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ) સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર.- (૧) ૭૬/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન) (૨) જા.ક્ર.- ૭૪/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ) (૩) જા.ક્ર.- ૬૯/૨૦૧૬૧૭, શ્રેયાન તાંત્રિક મદદનીશ (Senior Technical Assistant), (૪) જા.ક્ર.- ૭૦/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ ગ્રંથપાલ (૫) જા.ક્ર.- ૮૧/૨૦૧૬૧૭, કેટલોગર (૬) જા.ક્ર.- ૭૮/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ( (૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર) (૭) જા.ક્ર.- ૭૩/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ) (૮) જા.ક્ર.- ૭૭/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ) (૯) જા.ક્ર. ૭૧/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ) સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા મદદનીશ આદિજાતી વિકાસ અધિકારી વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૬૫/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે શહેર રાજકોટ જિ. રાજકોટના પરીક્ષા કેન્દ્રના બેઠક નં. 65057304 થી 65057753 ના ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના.
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૭૪/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (ઇલેકટ્રીકલ), (2) જા.ક્ર. ૭૬/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન) વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની તારીખમાં થયેલ ફેરફાર અંગેની અગત્યની સુચના
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૭૧/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ), (2) જા.ક્ર. ૭૩/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ), (3) જા.ક્ર. ૭૭/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ), (4) જા.ક્ર. ૭૮/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર), વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા માટેની અગત્યની સુચના
જાહેરાત ક્રમાંક : ૬૫/ર૦૧૬૧૭ “મદદનીશ આદિજાતી વિકાસ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે તા. ૧૮-૧૨-ર૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ થી ૧૪-૦૦ કલાક દરમિયાન લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ પ્રવેશપત્ર-કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની સુચનાઓ.
મંડળની (૧) જા.ક્ર.- ૬૯/૨૦૧૬૧૭ શ્રેયાન તાંત્રિક મદદનીશ (Senior Technical Assistant), (૨) જા.ક્ર. ૭૦/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ ગ્રંથપાલ અને (૩) જા.ક્ર.- ૮૧/૨૦૧૬૧૭ કેટલોગર સંવર્ગોની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટનો અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા સંબંધી સુચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક ૮ર/૨૦૧૬૧૭, સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની પ્રોબેશન ઓફીસર અને તેની સમકક્ષ વર્ગ-૩ સંવર્ગની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ (ભાગ-ર) તા. ૦ર-૦૧-ર૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક ૫૩/૨૦૧૫૧૬, વિવિધ ખાતાના વડા હસ્તકની સીનીયર કલાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ (ભાગ-ર) તા. ૦ર-૦૧-ર૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૬/ર૦૧૬૧૭ સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૦/ર૦૧૬૧૭ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૮/ર૦૧૬૧૭ કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૨/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૭/ર૦૧૬૧૭ સિનીયર સર્વેયર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૨/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ- એ (ઇલેકટ્રીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૫/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૭૪/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (ઇલેકટ્રીકલ), (2) જા.ક્ર. ૭૬/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન) વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા યોજવા માટેની અગત્યની સુચના
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૯/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-સી (ઇલેકટ્રીકલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૬/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૫/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-બી (સીવીલ), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક :- ૮૪/૨૦૧૬૧૭, પેટા હિસાબનીશ/સબ ઓડીટર વર્ગ-૩ અને જાહેરાત ક્રમાંક :- ૯૮/૨૦૧૬૧૭, સીનીયર કર્લાક વર્ગ-૩ ફી ભરવા અંગે અગત્યની સૂચના
જાહેરાત ક્રમાંકઃ૫૨/૨૦૧૫૧૬ ‘‘એકાઉન્ટન્ટ/ ઓડીટર/પેટા તિજોરી અધિકારી/અધિક્ષક વર્ગ-૩ના સામાજીક અને શૈક્ષણિક પછત વર્ગના ઉમેદવારોના નોન- ક્રિમીલેયર પ્રમાણપત્ર બાબતે અગત્યની સુધારા જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૯/ર૦૧૬૧૭ શ્રેયાન તાંત્રિક મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ થી તારીખ ૨૬/૧૦/૨૦૧૬ દરમ્યાન સેટલમેન્ટ કમિશ્રનરશ્રીની કચેરી હેઠળની પેટા સેવા શ્રેણી ની ખાતાકીય પરીક્ષા યોજવામા આવેલ હતી. ઉક્ત પરીક્ષા ના ઓ.એમ.આર. થી લેવાયેલ પરીક્ષાની પ્રોવિજનલ આન્સરકી.
જાહેરાત ક્રમાંક ૬૫/૨૦૧૬૧૭ આદિજાતી વિકાસ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા કમિશ્નરશ્રી આદિજાતી વિકાસની કચેરી હસ્તકની ‘‘મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની ભાગ-૧ની સ્પાર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન મંડળ ધ્વારા તારીખ ૧૮/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. આ પરીક્ષા ના ભાગ-૧ લેખિત કસોટી તેમજ ભાગ-૨ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીયન્સી (કોમ્પ્યુટર કાર્ય ક્ષમતા) ની કસોટીનો સુધારેલ અભ્યાસક્રમ.
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૬૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર, (2) જા.ક્ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ સીનીયર સર્વેયર, (3) જા.ક્ર. ૬૮/૨૦૧૬૧૭ કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ (Junior Technical Assistant), (4) જા.ક્ર. ૭૨/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (ઇલેકટ્રીકલ), (5) જા.ક્ર. ૭૫/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (સીવીલ), (6) જા.ક્ર. ૭૯/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (ઇલેકટ્રીકલ), (7) જા.ક્ર. ૮૦/૨૦૧૬૧૭ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા માટેની અગત્યની સુચના
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૭/૨૦૧૬૧૭ થી ૯૭/૨૦૧૬૧૭ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૮૩/૨૦૧૬૧૭ બિન સચિવાલય સેવાના કારકુન અને સચિવાલય સેવાના ઓફિસ આસીસ્‍ટન્‍ટ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્‍સર-કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૨/૨૦૧૬૧૭ પ્રોબેશન ઓફીસર વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૪.૦૯.૨૦૧૬ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક ( ક્વોલીફાય ) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૪/૨૦૧૬૧૭ “ હિસાબ અને તિજોરી નિયામક કચેરીના પેટા હિસાબનીશ/ સબ ઓડિટર વર્ગ-૩ સંવર્ગ ની જગ્યા માટે વિગતવાર સૂચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૯૮/૨૦૧૬૧૭ વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરી માટે સિનિયર કલાર્ક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યા માટે વિગતવાર સૂચનાઓ.
મંડળની જા.ક્ર.- ૭૦/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૬૯/ર૦૧૬૧૭ શ્રેયાન તાંત્રિક મદદનીશ, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૮૧/ર૦૧૬૧૭ કેટલોગર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૬૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર, (2) જા.ક્ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ સીનીયર સર્વેયર, (3) જા.ક્ર. ૬૮/૨૦૧૬૧૭ કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ (Junior Technical Assistant), (4) જા.ક્ર. ૭૨/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (ઇલેકટ્રીકલ), (5) જા.ક્ર. ૭૫/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (સીવીલ), (6) જા.ક્ર. ૭૯/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (ઇલેકટ્રીકલ), (7) જા.ક્ર. ૮૦/૨૦૧૬૧૭ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા માટેની અગત્યની સુચના
વધારે »
banner
parinam

મંડળની જા.ક્ર. ૮૧/૨૦૧૬૧૭ - કેટલોગર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select / Dis Qualified ) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. (૧) ૭૧/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ) (૨) જા.ક્ર. ૭૩/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ) (૩) જા.ક્ર. ૭૪/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) જા.ક્ર. ૭૬/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી ( ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન) (૫) જા.ક્ર. ૭૭/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ( મિકેનીકલ) અને (૬) જા.ક્ર. ૭૮/૨૦૧૬૧૭, ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર ) વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૧૯, ૨૦/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ Newગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દવારા આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ હસ્તકના ખાતાના વડા કમિશ્નરશ્રી, આદિજાતિ વિકાસની કચેરી હસ્તકની મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૬૫/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંબંધિત ઉમેદવારો કે જેઓના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી. મંડળની જા.ક્ર. (1) ૮૭/૨૦૧૬૧૭ વાયરમેન, (2) ૮૯/૨૦૧૬૧૭ મિકેનીક, (3) ૯૦/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, (4) ૯૨/૨૦૧૬૧૭ કોપી હોલ્ડર, (5) ૯૩/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર આસીસ્ટન્ટ (સ્ટાન્ડર્ડ બ્રાન્ચ), (6) ૯૪/૨૦૧૬૧૭ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ, (7) ૯૫/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, (8) ૯૬/૨૦૧૬૧૭ સીનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક, (9) ૯૭/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, મે -૨૦૧૭ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા / ઓનલાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા અભ્યાસક્રમ અને ઉમેદવારોની સુચનાઓ મંડળની જા.ક્ર. ૭૫/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (સિવિલ) વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Absent ) ઉમેદવારોની યાદી Supplementary Waiting List Advt.83/2016-17 જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૮/૨૦૧૬૧૭, હેડકલાર્ક/સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક વર્ગ – ૩ સંવર્ગ ની લેખિત પરીક્ષા (હેતુલક્ષી ઓએમઆર પધ્ધતિ) ભાગ-૧ના પ્રોવિઝનલ પરિણામ મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૭૦/૨૦૧૬૧૭ - મદદનીશ ગ્રંથપાલ (૨) ૭૨/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- એ (ઇલેકટ્રીકલ), (૩) ૭૯/૨૦૧૬૧૭ -ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) ૮૦/૨૦૧૬૧૭ - ગ્રંથપાલ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Select) ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી ગુજરત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સચિવાલયના વિવિધ વિભાગ હસ્તકના ખાતાના વડા જેવાકે ચેરીટી કમિશ્નર, ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડ, નિયામકશ્રી નાગરીક સંરક્ષણ, ઉધ્યોગ કમિશ્નર, અન્ન અને નાગરીક પૂરવઠા વિભાગ, નિયામકશ્રી કામદાર રાજ્ય વિમા યોજના, નિયામક્શ્રી વિકસતી જાતી કલ્યાણ તથા મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષક ની હાયર લેવલ તથા લોઅર લેવલ ની ખાતાકીય પરીક્ષા તારીખ ૦૧/૦૩/૨૦૧૭ થી તારીખ ૦૬/૦૩/૨૦૧૭ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ હતી આ પરીક્ષા નુ પરીણામ જા.ક્ર.:૮૩/૨૦૧૬૧૭, બિન સચિવાલય કારકુન અને સચિવાલય સેવાના ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ વર્ગ-૩ સંવર્ગ ની પસંદગી યાદી અને પ્રતિક્ષા યાદી મંડળની (1) જા.ક્ર.- ૭૧/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-એ (મિકેનીકલ), (2) જા.ક્ર. ૭૩/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (મિકેનીકલ), (3) જા.ક્ર. ૭૪/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી (ઇલેકટ્રીકલ), (4) જા.ક્ર. ૭૬/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-બી ( ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન ), (5) જા.ક્ર. ૭૭/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી (મિકેનીકલ), (6) જા.ક્ર. ૭૮/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર), (7) જા.ક્ર. ૬૫/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની તા. ૧૯/૦૫/૨૦૧૭ અને તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેનો કાર્યક્રમ, અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા સંબંધી સુચનાઓમંડળની જા.ક્ર.- ૭૮/ર૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર- ગ્રેડ-સી ((૧) ઇલેકટ્રોનીકસ એન્ડ કોમ્યુનીકેશન (૨) કોમ્પ્યુટર), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૬૯/૨૦૧૬૧૭, શ્રેયાન તાંત્રિક મદદનીશ, (૨) જા.ક્ર. ૭૦/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ ગ્રંથપાલ, અને (૩) જા.ક્ર. ૮૧/૨૦૧૬૧૭, કેટલોગર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી જાહેરાત ક્રમાંકઃ૮૩/૨૦૧૬૧૭ અન્વયે તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ લેવાયેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૭ થી ૧ર/૦૧/૨૦૧૭ સુધી યોજવામાં આવેલ કમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારોની યાદી સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની પ્રોબેશન ઓફીસર અને તેની સમકક્ષ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮ર/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે તારીખઃ-૦૪-૦૯-૨૦૧૬ ના રોજ લેવાયેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તારીખઃ ૦ર-૦૧-ર૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવેલ કમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંબંધિત ઉમેદવારો કે જેઓના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી જાહેરાત ક્રમાંકઃ૫૩/૨૦૧૫૧૬ અન્વયે તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ લેવાયેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં ઓલ કમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૬૫/ર૦૧૬૧૭ મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૬ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીના અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક ( કવોલીફાય ) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા તમામ ઉમેદવારોની OMR શીટની નકલ મેળવવા ક્લિક કરો ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર. તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૮ થી તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ લેવાયેલ બિનહિથયારધારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર(મોડ-ર) જાહેરાત ક્રમાંક ૬૧/૨૦૧૫૧૬ ની ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અન્વયે શારીરિક ક્ષમતા કસોટી નું પરીણામ. મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૭૨/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- એ (ઇલેકટ્રીકલ), (૨) ૭૫/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (સીવીલ), (૩) ૭૯/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- સી (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) ૬૮/૨૦૧૬૧૭ કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ (Junior Technical Assistant), (૫) ૮૦/૨૦૧૬૧૭ ગ્રંથપાલ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની નવેમ્બર-૨૦૧૬ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા / ઓનલાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ સિનીયર સર્વેયર વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જા.ક્ર. (૧) ૭૨/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- એ (ઇલેકટ્રીકલ), (૨) ૭૫/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- બી (સીવીલ), (૩) ૭૯/૨૦૧૬૧૭ ઇન્સ્ટ્રકટર ગ્રેડ- સી (ઇલેકટ્રીકલ), (૪) ૬૮/૨૦૧૬૧૭ કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ (Junior Technical Assistant), (૫) ૮૦/૨૦૧૬૧૭ ગ્રંથપાલ વર્ગ-૩ સંવર્ગોની નવેમ્બર-૨૦૧૬ માં જુદી જુદી તારીખોએ યોજવામાં આવેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા / ઓનલાઇન સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી


પરીણામ જાણો
ઓનલાઇન અરજી માટે અહીં કલીક કરો
Search your name in the voter’s lists

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે..
read more