જાહેરાત અને સમાચાર
જાહેરાત ક્રમાંક : ૪૭/ર૦૧૫૧૬ તા.૧ર-૦૫-ર૦૧૫ ના રોજ વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિધ્ધ કરી ઉમેદવારો પાસેથી N.I.C. સંચાલિત OJAS મારફતે ઓનલાઇન અરજીઓ તા.૧ર-૦૫-ર૦૧૫ થી તા.૩૦-૦૫-ર૦૧૫ સુધી મંગાવવામાં આવેલ હતી. આ સંબંધમાં ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે, ઉમેદવારોની લેખિત સ્પર્ધાત્મક કસોટી સંભવત: તા.૦૪-૧૦-ર૦૧૫ના રોજ લેવામાં આવશે.
બીટ ગાર્ડ સંવર્ગની તા. ૨૩/૦૭/૨૦૧૫ અને તા. ૨૪/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ ખાતાકીય પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૪૬/ર૦૧૫૧૬ તા.૦૭-૦૪-ર૦૧૫ ના રોજ વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિધ્ધ કરી ઉમેદવારો પાસેથી N.I.C. સંચાલિત OJAS મારફતે ઓનલાઇન અરજીઓ તા.૦૭-૦૪-ર૦૧૫ થી તા.ર૭-૦૪-ર૦૧૫ સુધી મંગાવવામાં આવેલ હતી. આ સંબંધમાં ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે, ઉમેદવારોની લેખિત સ્પર્ધાત્મક કસોટી સંભવત: પરીક્ષાની તા.૧૩-૦૯-ર૦૧૫ના રોજ લેવામાં આવશે. જે અંગેની નોંધ લેવા સંબંધિત તમામને જણાવવામાં આવે છે.
જાહેરાત ક્રમાંક - ૩૮/૧૪-૧૫ ૦૬-૦૭-૧૫ ના એલોટમેન્‍ટ જીલ્‍લા વાઇઝ / વિભાગ વાઇઝ
બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની જા.ક્ર.૩૮/૨૦૧૪૧૫ અન્વયે તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૪ના રોજ લેવાયેલ લેખિત કસોટી તથા તા.૧૭/૪/૨૦૧૫ થી તા.૨૫/૪/૨૦૧૫ દરમિયાન લેવાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી(કાર્યક્ષમતા) કસોટીના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તે ઉપરાંત અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમ તા.૨૨/૬/૨૦૧૫ થી તા.૨૬/૬/૨૦૧૫ દરમિયાન ગેરહાજર રહેલ ઉમેદવારોની અવેજીમાં તેમજ નામ. સુપ્રિમ કોર્ટના ચુકાદાના અમલના કારણે જે ઉમેદવારોને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેની યાદીમાં સમાવેશ કરવાનો થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી.
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૨/૨૦૧૪૧૫, પ્રોસેસ આસીસ્‍ટન્‍ટ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્‍સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૩/૨૦૧૪૧૫, આસીસ્‍ટન્‍ટ બાઇન્‍ડર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્‍સર-કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૪/૨૦૧૪૧૫, કોપી હોલ્‍ડર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્‍સર-કી
સચિવાલય અને ખાતાના વડાઓ હસ્‍તકની અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી/અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨, વર્ગ-૩) અને ગુજરાતી/અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૮/૨૦૧૫૧૬ થી ૫૧/૨૦૧૫૧૬ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૨/૨૦૧૪૧૫, પ્રોસેસ આસીસ્‍ટન્‍ટ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૩/૨૦૧૪૧૫, આસીસ્‍ટન્‍ટ બાઇન્‍ડર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૪૪/૨૦૧૪૧૫, કોપી હોલ્‍ડર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી
જાહેરાતક્રમાંકઃ૩૮/૨૦૧૪૧૫ બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૪ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષા તથા તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૫ દરમિયાન લેવાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી (કાર્યક્ષમતા) કસોટીના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી તેમજ ખાતા પસંદગી અંગેના કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ વર્ગ-૩ની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની જાહેરાતક્રમાંકઃ૩૮/૨૦૧૪૧૫ અન્વયે તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૪ના રોજ લેવાયેલ લેખિત કસોટી તથા તા.૧૭/૪/૨૦૧૫ થી તા.૨૫/૪/૨૦૧૫ દરમિયાન લેવાયેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી(કાર્યક્ષમતા) કસોટીના અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા માજી સૈનિક/શારિરીક ખોડખાપણ/રમત-ગમત/વિધવા ઉમેદવાર/ફિડર કેડરના ઉમેદવાર જેણે ઉંમરમાં છુટછાટનો લાભ લીધેલ છે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની પૂર્વ ચકાસણી માટે તેમની નામ સામે દર્શાવેલ સમય અને તારીખે રૂબરૂ હાજર રહેવાનું સમયપત્રક
જાહેરાત ક્રમાંક:૪૭/૨૦૧૫૧૬ કૃષિ અને સહકાર વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની ખાતાના વડાની કચેરી, મત્સ્યોદ્યોગ કમિશનરની કચેરી, ગાંધીનગરની કચેરીના કાર્યાલય અધિક્ષક સંવર્ગ વર્ગ-૩ની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર.-૪૨/ર૦૧૪૧પ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટહ, જા.ક્ર. ૪૩/૨૦૧૪૧૫ આસીસ્ટ ન્ટ બાઇન્ડ ર તથા જા.ક્ર. ૪૪/ર૦૧૪૧૫ કોપી હોલ્ડસર સંવર્ગોની સ્પલર્ધાત્મ/ક લેખિત કસોટી માટેની અગત્યાની જાહેરાત
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૪૧/૨૦૧૪૧૫, સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ મંડળ ધ્‍વારા યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
મંડળની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૪૦/૨૦૧૪૧૫, આંકડા મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ મંડળ ધ્‍વારા યોજવામાં આવેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જા.ક્ર.-૪૦/ર૦૧૪૧પ આંકડા મદદનીશ તથા જા.ક્ર. ૪૧/ર૦૧૪૧૫ સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગોની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટેની અગત્‍યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૬/૨૦૧૫૧૬ અંગેની વિગતવાર સુચનાઑ
મંડળની જા.ક્ર.-૪૦/ર૦૧૪૧પ થી ૪પ/ર૦૧૪૧૫ ના તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટી માટે સંબંધિત ઉમેદવારોને અગત્‍યની સૂચના
ખાતાના વડાઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૪૦/૨૦૧૪૧૫ થી ૪૫/૨૦૧૪૧૫ ની વિગતવાર જાહેરાત
બિનસચિવાલય કારકુનની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૩૮ ની તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૪ ની વિગતો
વધારે »
banner
parinam

મંડળની જા.ક્ર.: ૪૨/૨૦૧૪૧૫, પ્રોસેસ આસીસ્ટરન્ટદ સંવર્ગની ઓન-લાઇન સ્પ ર્ધાત્મનક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન મેળવેલ તેમજ સ્થા‍ન ન મેળવેલ (Non Selected) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર.: ૪૩/૨૦૧૪૧૫, આસીસ્ટસન્ટિ બાઇન્ડથર સંવર્ગની ઓન-લાઇન સ્પ ર્ધાત્મનક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન મેળવેલ તેમજ સ્થા‍ન ન મેળવેલ (Non Selected) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર.: ૪૪/૨૦૧૪૧૫, કોપી હોલ્ડ્ર સંવર્ગની ઓન-લાઇન સ્પળર્ધાત્મ‍ક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન મેળવેલ તેમજ સ્થાાન ન મેળવેલ (Non Selected) ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૨૮/૨૦૧૩૧૪, આંકડા મદદનીશ સંવર્ગની તા. ૨૧/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પાર્ધાત્મ.ક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારો તેમજ પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ થયેલ નથી તેવા (Non Selected) ઉમેદવારોનું પરિણામ Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૨/૨૦૧૪૧૫, પ્રોસેસ આસીસ્ટપન્ટ સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્પરર્ધાત્મ૧ક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૪/૨૦૧૪૧૫, કોપી હોલ્ડગર સંવર્ગની તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ ઓન-લાઇન સ્પ્ર્ધાત્મ/ક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૦/૨૦૧૪૧૫, આંકડા મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પ ર્ધાત્માક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવા આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૦/૨૦૧૪૧૫, આંકડા મદદનીશ સંવર્ગની તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પ ર્ધાત્માક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવા આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newમંડળની જા.ક્ર. ૪૧/૨૦૧૪૧૫, સંશોધન મદદનીશ સંવર્ગની તા. ૦૩/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ યોજવામાં આવેલ સ્પ ર્ધાત્માક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવા આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી Newજાહેરાત ક્રમાંક ૩૯/૨૦૧૪૧૫, સચિવાલય ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ ની પોસ્ટ માટેની પસંદગી યાદી New


પરીણામ જાણો
ઓનલાઇન અરજી માટે અહીં કલીક કરો
Search your name in the voter’s listsગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે..
read more