જાહેરાત અને સમાચાર
મંડળની જા.ક્ર.: ૩૬/૨૦૧૩૧૪, મદદનીશ ગ્રંથપાલની તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ યોજાયેલ ઓન લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્‍સર કી
CQ ટાઇપીંગ ટેસ્ટ ટ્રેઇનીંગ મટીરિયલ​
કારકુન કમ ટાઇપીસ્ટ (ગુજરાતી) અને ટાઇપીસ્ટ (ગુજરાતી) સંવર્ગના ઉમેદવારો માટે લેવાનાર ટાઇપીંગ ટેસ્ટની બેઠક વ્યવસ્થા. તા.૧૩-૦૭-૧૪
કારકુન કમ ટાઇપીસ્ટ (અંગ્રેજી) અને ટાઇપીસ્ટ (અંગ્રેજી) સંવર્ગના ઉમેદવારો માટે લેવાનાર ટાઇપીંગ ટેસ્ટની બેઠક વ્યવસ્થા. તા.૧ર-૦૭-૧૪
જાહેરાત ક્રમાંક - ૩૬/૨૦૧૩૧૪ મદદનીશ ગ્રંથપાલ, ૨૯/૨૦૧૩૧૪ પ્લાતનીંગ આસીસ્ટ્ન્ટક અને ૩૩/૨૦૧૩૧૪ ગ્રંથાલય કારકુન સંવર્ગની સ્પીર્ધાત્મ૯ક લેખિત કસોટી માટેના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક ૨૭, ૨૮, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬/૨૦૧૩૧૪ ના સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તે કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાંક : ર૧/ર૦૧૧૧ર અન્વયે; બિન સચિવાલય (૧) કારકુન, (ર) કારકુન-કમ-ટાઈપીસ્ટ (અંગ્રેજી), (૩) કારકુન-કમ-ટાઈપીસ્ટ (ગુજરાતી), (૪) ટાઈપીસ્ટ(અંગ્રેજી) અને (૫) ટાઇપીસ્ટ (ગુજરાતી) વર્ગ-૩ સંવર્ગની લેખિત પરીક્ષા તા.૧૮/૮/૨૦૧૨ના રોજ લેવામાં આવ્યા બાદ, કારકુન સંવર્ગની કામચલાઉ પસંદગી યાદી/ પ્રતિક્ષા યાદી તા.૧૯-૯-૧ર ના રોજ જાહેર કરીને કારકુન સંવર્ગની ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ર૧/૨૦૧૧૧ર અન્વયે તા. ૧૮-૮-ર૦૧રના રોજ આયોજીત લેખિત કસોટીમાં ઉત્તિર્ણ થતા ઉમેદવારોની ભરતી પ્રક્રિયાના દ્વિતીય તબક્કા અન્વયે ટાઇપીંગ ટેસ્ટ તા.૧ર/૭/ર૦૧૪ થી તા.૧૩/૭/ર૦૧૪ દરમિયાન એલ.ડી.આર.પી. ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રીસર્ચ કેમ્પસ, ખ-૫ સર્કલ પાસે, સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર છે.
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૯/૨૦૧૦ નિયામકશ્રી , વિકસતી જાતિ કલ્યાણ અને નિયામક અનુસૂચિત જનજાતિ કલ્યાણ ખાતા હસ્તકની હેડ ક્લાર્ક અને તેની સમકક્ષ વર્ગ-૩ની જગ્યાઓ ભરવા અંગેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૯/૨૦૧૦ સંબંધમાં તા. ૧૮-૯-ર૦૧૧ના રોજ આયોજીત પ્રાથમિક લેખિત કસોટીના તા.૧૬/૦૬/ર૦૧૪ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ પરિણામને અનુલક્ષીને ઉત્તિર્ણ થયેલ ઉમેદવારોની મૌખિક કસોટી તા.૧૬/૭/ર૦૧૪ થી તા.૩૦/૭/ર૦૧૪ દરમિયાન ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની કચેરી ખાતે યોજાનાર છે. આ મૌખિક કસોટી માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૧/૨૦૧૧૧૨ બિન સચિવાલય (૧) કારકુન કમ ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી) (૨) કારકુન કમ ટાઇપીસ્‍ટ (અંગ્રેજી), (૩) ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી) (૪) ટાઇપીસ્‍ટ (અંગ્રેજી) ના સંવર્ગોના ટાઇપીંગ ટેસ્ટ માટે ઉત્તીર્ણ ઠરતાં ઉમેદવારોના ટાઇપીંગ ટેસ્ટ(અંગ્રેજી) તા.૧૨-૦૭-૨૦૧૪ ના રોજ અને ટાઇપીંગ ટેસ્ટ (ગુજરાતી) તા.૧૩-૦૭-૨૦૧૪ ના રોજ યોજવામાં આવશે. ટાઇપીંગ ટેસ્ટ સંબંધમાં ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ
જા.ક્ર.- ૩૧/૨૦૧૩૧૪ રેખનકાર(માર્ગ અને મકાન વિભાગ), ૩૨/૨૦૧૩૧૪ રેખનકાર (સિંચાઇ વિભાગ), ૩૪/૨૦૧૩૧૪ ટેક્ષી ડર્મીસ્ટ સંવર્ગની મૌખિક કસોટી માટેના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૬/૨૦૧૩૧૪ મદદનીશ ગ્રન્થપાલ સંવગૅની સુધારા જાહેરાત
હેડ કલાર્ક અને તેની સમકક્ષ વર્ગ-૩ની જગ્‍યાઓ ભરવા માટે ઓનલાઇન તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૦ના રોજ પ્રસિધ્‍ધ કરેલ જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૯/૨૦૧૦ સંબંધમાં સુધારા જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૧/૨૦૧૧૧૨, કારકુન કમ ટાઇપીસ્ટ (ગુજરાતી/અંગ્રેજી) અને ટાઇપીસ્ટ (ગુજરાતી/અંગ્રેજી)ના ઉમેદવારો માટે ટાઇપીંગ ટેસ્ટ માટેની સૂચનાઓ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ધ્‍વારા તાજેતરમાં તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૬/૨૦૧૩૧૪ પ્રસિધ્‍ધ કરવામાં આવેલ છે.
સુધારો જાહેરાત​ : ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ (બિન સચિવાલય સેવા) ના કારકુન, કારકુન કમ ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી/ અંગ્રેજી), ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી/ અંગ્રેજી) વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલ – ૩૮૮૪ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંક : ર૧/ર૦૧૧૧ર
ખાતાના વડાઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૩૩/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૬/૨૦૧૩૧૪
વધારે »
banner
parinam
જાહેરાત ક્રમાંક : ર૧/ર૦૧૧૧ર અન્વયે બિન સચિવાલય કારકુન કમ ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી), કારકુન કમ ટાઇપીસ્‍ટ (અંગ્રેજી), ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી) તથા ટાઇપીસ્‍ટ (અંગ્રેજી) સંવર્ગોની જગ્યા માટે તા.૧ર-૦૭-ર૦૧૪ અને તા.૧૩-૦૭-ર૦૧૪ના રોજ એલ.ડી.આર.પી. ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રીસર્ચ કેમ્પસ, ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ ટાઇપીંગ ટેસ્ટ બાદનું પરીણામ. New જા.ક્ર. ૩૧/૨૦૧૩૧૪ રેખનકાર (ટ્રેસર) ( S.T.બેકલોગ) (માર્ગ અને મકાન વિભાગ) સંવર્ગની મૌખિક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર. ૩૨/૨૦૧૩૧૪ રેખનકાર (ટ્રેસર) ( S.T.બેકલોગ) (સિંચાઇ વિભાગ) સંવર્ગની મૌખિક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર. ૩૪/૨૦૧૩૧૪ ટેક્ષી ડર્મીસ્‍ટ સંવર્ગની મૌખિક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New
પરીણામ જાણો
ઓનલાઇન અરજી માટે અહીં કલીક કરો
Search your name in 
the voter’s lists
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે..
read more