જાહેરાત અને સમાચાર
જા.ક્ર.૩​૯​/૨૦૧૪૧૫, તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪​, સચિવાલયના ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા​ની​ તા.​૦૪-૦૧-૨૦૧૫​, મલ્ટીપલ અરજીઓના કિસ્સામાં રદ થયેલી અરજીઓ​ની વિગતો ​
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્રારા સચિવાલય સેવાના "ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ" સંવર્ગ વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૩૯/૨૦૧૪૧૫ અન્વયે તા. ૦૪-૦૧-ર૦૧૫ના રોજ લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ તા. ૧૮/ ૧૨/ ૨૦૧૪ ના રોજ બપોરના ૧૬-૦૦ કલાકથી તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૫ ના રોજ સવારના ૧૨.૦૦ કલાક દરમ્યાન પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાનાં રહેશે. ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ મંડળની વેબસાઇટ http://gsssb.gujarat.gov.in/ ઉપરથી મેળવી શકાશે.
જાહેરાત ક્રમાંક:૩૮/૨૦૧૪૧૫, અન્વયેની બિન સચિવાલય કારકુન, વર્ગ-૩, ની તારીખઃ૨૧-૧૨-૨૦૧૪ ના રોજની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના અમદાવાદ, ભરૂચ અને બનાસકાંઠા (પાલનપુર) જિલ્લાના ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના
બિન સચિવાલય કારકુન, વર્ગ-૩, ની સીધી ભરતી માટેની તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૪ ની ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૩૮/૨૦૧૪૧૫ અન્વયે તા. ૨૧-૧૧-ર૦૧૪ના રોજ લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે. ઉમેદવારોએ તા.૦૨/૧૨/૧૪ના રોજ બપોરના ૧૬-૦૦ કલાકથી તા.૨૧/૧૨/૧૪ના રોજ સવારના ૧૦.૦૦ કલાક દરમ્યાન પોતાનો પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાનાં રહેશે.
બિનસચિવાલય કારકુનની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૩૮ ની તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૪ ની વિગતો
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર, એ બિનસચિવાલય કારકુન, વર્ગ-૩, ની જગ્‍યાઓ ભરવા માટે તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૪ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરેલ ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૩૮/૨૦૧૪૧૫ ને અનુલક્ષીને ​ઉમેદવારોએ ​કરેલ ઓન લાઇન અરજીના સંદર્ભમાં સદરહુ ભરતી પ્રક્રિયાના ભાગ-૧ ની લેખીત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પરીક્ષા તારીખ : ૨૧-૧ર-ર૦૧૪ ​ ના રોજ બપોરે ૧૨ થી ૩ કલાક દરમિયાન યોજાશે. જેના કોલ લેટરો ડાઉનલોડ કરવાની વિગતો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. ​સદર પરીક્ષાના ​ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ ડાઉનલોડ કરીને, ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને તેનો અમલ કરવા ​આથી ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે.
જાહેરાત ક્રમાંક ૩૮/ર૦૧૪-૧પ બિનસચિવાલય કલાર્ક ના ઉમેદવારોને પ્રશ્ન પુસ્તિકાના પ્રથમ પાનાની સુચનાઓ અને OMR/ઉત્તરપત્ર પર આપેલ સુચનાઓ જોવા અને તેનો અભ્યાસ કરવા જણાવવામાં આવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા "બિન સચિવાલય કારકુન સંવર્ગ, વર્ગ-૩"ની ભાગ-૧ ની લેખિત પરીક્ષા તા.ર૧-૧ર-ર૦૧૪ના રોજ અને "સચિવાલયના ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ-૩" ની ભાગ-૧ની લેખિત પરીક્ષા તા.૪-૦૧-ર૦૧૫ ના રોજ લેવામાં આવશે.ઉમેદવાર અને જાહેર જનતા જોગ વિગતવાર સૂચનાની આથી નોંધ લેવા જણાવવામાં આવે છે.
જાહેરાત ક્રમાકઃ૩૯/૨૦૧૪૧૫:- ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ઘ્વારા સચિવાલય સેવાના ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ ૫ર ઉમેદવાર ૫સંદ કરવા માટે ઓન લાઈન અરજી૫ત્રકો મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે http://ojas.guj.nic.in વેબસાઈટ ૫ર તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૪(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૪ (સમય રાત્રીના ર૩-૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન અરજી કરવાની રહેશે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદામાં છુટછાટ, પરીક્ષા પધ્‍ધતિની વિગતો, ઓનલાઇન અરજી કરવાની પધ્‍ધતિ, પરીક્ષા ફી વગેરે અંગેની સૂચનાઓ જોવા માટે આ લીન્ક http://gsssb.gujarat.gov.in/images/Advt-39-011014.pdf ઉપર જવું. પરંતું ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે http://ojas.guj.nic.in વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે.
મંડળની જા.ક્ર.: ૨૮/૨૦૧૩૧૪, આંકડા મદદનીશ વર્ગ - ૩ સંવર્ગની તા. ૨૧/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની આખરી કરેલ આન્‍સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ઘ્વારા કલેકટર કચેરીઓ માટે તથા ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ (બિન સચિવાલય સેવા) ના કારકુન વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ ૫ર ઉમેદવાર ૫સંદ કરવા માટે ઓન લાઈન અરજી૫ત્રકો મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે http://ojas.guj.nic.in વેબસાઈટ ૫ર તા.૧૭/૯/૨૦૧૪(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૪ (સમય રાત્રીના ર૩-૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન અરજી કરવાની રહેશે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદામાં છુટછાટ, પરીક્ષા પધ્‍ધતિની વિગતો, ઓનલાઇન અરજી કરવાની પધ્‍ધતિ, પરીક્ષા ફી વગેરે અંગેની સૂચનાઓ જોવા માટે http://gsssb.gujarat.gov.in/images/Binsachivalya-Karkun-Advt-38.pdf ઉપર જવું. પરંતું ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે http://ojas.guj.nic.in વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ લેવામાં આવેલ જા.ક્ર. ૨૭/૨૦૧૩૧૪ પ્રગતિ મદદનીશ વર્ગ - ૩ સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની આખરી કરેલ આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૩૦/૨૦૧૩૧૪, વર્ક આસીસ્‍ટન્‍ટ ની તા. ૦૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની આખરી આન્‍સર કી
મંડળની જા.ક્ર.: ૩૫/૨૦૧૩૧૪, કેમિકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ ની તા. ૦૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ યોજાયેલ સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની આખરી આન્‍સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૨૫/૭/૨૦૧૪ ના રોજ લેવામાં આવેલ જા.ક્ર. ૨૯/૨૦૧૩૧૪ પ્‍લાનીંગ આસીસ્‍ટન્‍ટ સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની આખરી કરેલ આન્‍સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૩૧/૭/૨૦૧૪ ના રોજ લેવામાં આવેલ જા.ક્ર. ૩૩/૨૦૧૩૧૪ ગ્રંથાલય કારકુન સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત પરીક્ષાની આખરી કરેલ આન્‍સર કી
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૨૦/૭/૨૦૧૪ ના રોજ લેવામાં આવેલ જા.ક્ર. ૩૬/૨૦૧૩૧૪ મદદનીશ ગ્રંથપાલ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની આખરી કરેલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.: (૧) ૨૭/૨૦૧૩૧૪ પ્રગતિ મદદનીશ, (૨) ૩૦/૨૦૧૩૧૪ વર્ક આસીસ્‍ટન્‍ટ, (૩) ૩૫/૨૦૧૩૧૪ કેમિકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (૪) ૨૮/૨૦૧૩૧૪ આંકડા મદદનીશ સંવર્ગના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક : ર૧/ર૦૧૧૧ર અન્વયે બિન સચિવાલય કારકુન કમ ટાઇપીસ્ટ (ગુજરાતી), કારકુન કમ ટાઇપીસ્ટ (અંગ્રેજી), ટાઇપીસ્ટ‍ (ગુજરાતી) તથા ટાઇપીસ્ટ-(અંગ્રેજી) સંવર્ગોની જગ્યા માટે કામચલાઉ પસંદગી યાદી પરના ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને ખાતા ફાળવણીનો કાર્યક્રમ તારીખઃ૫, ૬ અને ૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૪ (ત્રણ દિવસ) દરમિયાન સ્‍ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, ચ-પ ફુવારા પાસે, સેકટર નં. ૧૭, ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ છે. (૧) ફાળવણી કાર્યક્રનું સમયપત્રક અને ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ, (૨) ઉમેદવારોના સીરીયલ નંબરોની યાદીઓ, (૩) સંવર્ગવાર કેટેગરીવાઇઝ ખાલી જગ્યાઓની યાદીઓ ધ્યાનથી વાંચીને અમલ કરવા માટે પ્રીન્ટ મેળવી લેવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે.
જાહેરાત ક્રમાંક - ૩૬/૨૦૧૩૧૪ મદદનીશ ગ્રંથપાલ, ૨૯/૨૦૧૩૧૪ પ્લાતનીંગ આસીસ્ટ્ન્ટક અને ૩૩/૨૦૧૩૧૪ ગ્રંથાલય કારકુન સંવર્ગની સ્પીર્ધાત્મ૯ક લેખિત કસોટી માટેના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક ૨૭, ૨૮, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬/૨૦૧૩૧૪ ના સંવર્ગોમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તે કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાંક : ર૧/ર૦૧૧૧ર અન્વયે; બિન સચિવાલય (૧) કારકુન, (ર) કારકુન-કમ-ટાઈપીસ્ટ (અંગ્રેજી), (૩) કારકુન-કમ-ટાઈપીસ્ટ (ગુજરાતી), (૪) ટાઈપીસ્ટ(અંગ્રેજી) અને (૫) ટાઇપીસ્ટ (ગુજરાતી) વર્ગ-૩ સંવર્ગની લેખિત પરીક્ષા તા.૧૮/૮/૨૦૧૨ના રોજ લેવામાં આવ્યા બાદ, કારકુન સંવર્ગની કામચલાઉ પસંદગી યાદી/ પ્રતિક્ષા યાદી તા.૧૯-૯-૧ર ના રોજ જાહેર કરીને કારકુન સંવર્ગની ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ર૧/૨૦૧૧૧ર અન્વયે તા. ૧૮-૮-ર૦૧રના રોજ આયોજીત લેખિત કસોટીમાં ઉત્તિર્ણ થતા ઉમેદવારોની ભરતી પ્રક્રિયાના દ્વિતીય તબક્કા અન્વયે ટાઇપીંગ ટેસ્ટ તા.૧ર/૭/ર૦૧૪ થી તા.૧૩/૭/ર૦૧૪ દરમિયાન એલ.ડી.આર.પી. ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રીસર્ચ કેમ્પસ, ખ-૫ સર્કલ પાસે, સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર છે.
વધારે »
banner
parinam
જા.ક્ર.: ૨૭/૨૦૧૩૧૪ પ્રગતિ મદદનીશ/ ગણક/ ઇન્‍વેસ્‍ટીગેટર સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને સ્‍થાન ન પામેલ (Non Selected) તેમજ ગેરલાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર.: ૩૦/૨૦૧૩૧૪ વર્ક આસીસ્‍ટન્‍ટ, સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને સ્‍થાન ન પામેલ (Non Selected ) ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર.: ૩૫/૨૦૧૩૧૪ કેમિકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક લેખિત કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને સ્‍થાન ન પામેલ (Non Selected ) ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર. ૩૬/૨૦૧૩૧૪ મદદનીશ ગ્રંથપાલ સંવર્ગની ઓન-લાઇન સ્‍પર્ધાત્‍મક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર. ૩૩/૨૦૧૩૧૪ ગ્રંથાલય કારકુન સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર. ૨૯/૨૦૧૩૧૪ પ્‍લાનીંગ આસીસ્‍ટન્‍ટ ( બેકલોગ) સંવર્ગની સ્‍પર્ધાત્‍મક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New જાહેરાત ક્રમાંક ૧૯/૨૦૧૦, નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ અને કમિશ્નરશ્રી આદિજાતિ વિકાસની કચેરીના હેડ ક્લાર્ક અને તેને સમકક્ષ વર્ગ-૩, ની જગ્યા માટેના ઉમેદવારોની તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૧ ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખિત પ્રાથમિક કસોટીના તા.૧૬-૦૬-૧૪ ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ પરિણામ અન્વયે તા.૧૬-૦૭-૨૦૧૪ થી તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૪ દરમ્યાન યોજાયેલ મૌખિક કસોટી પરીણામ New જાહેરાત ક્રમાંક:૩૭/૨૦૧૩૧૪ અન્વયે વાણિજયક વેરા કમિશ્નરની કચેરીના, સિનિયર કારકુન સંવર્ગની વર્ગ-૩ની જગ્યાઓ ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના આધારે ભરવા માટે તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૪ થી તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૪ દરમ્યાન યોજાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીનું આખરી પરીણામ. New જાહેરાત ક્રમાંક : ર૧/ર૦૧૧૧ર અન્વયે બિન સચિવાલય કારકુન કમ ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી), કારકુન કમ ટાઇપીસ્‍ટ (અંગ્રેજી), ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી) તથા ટાઇપીસ્‍ટ (અંગ્રેજી) સંવર્ગોની જગ્યા માટે તા.૧ર-૦૭-ર૦૧૪ અને તા.૧૩-૦૭-ર૦૧૪ના રોજ એલ.ડી.આર.પી. ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રીસર્ચ કેમ્પસ, ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવેલ ટાઇપીંગ ટેસ્ટ બાદનું પરીણામ. New જા.ક્ર. ૩૧/૨૦૧૩૧૪ રેખનકાર (ટ્રેસર) ( S.T.બેકલોગ) (માર્ગ અને મકાન વિભાગ) સંવર્ગની મૌખિક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર. ૩૨/૨૦૧૩૧૪ રેખનકાર (ટ્રેસર) ( S.T.બેકલોગ) (સિંચાઇ વિભાગ) સંવર્ગની મૌખિક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New જા.ક્ર. ૩૪/૨૦૧૩૧૪ ટેક્ષી ડર્મીસ્‍ટ સંવર્ગની મૌખિક કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન પામેલ અને પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્‍થાન ન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી New
પરીણામ જાણો
ઓનલાઇન અરજી માટે અહીં કલીક કરો
Search your name in 
the voter’s lists
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે..
read more