જાહેરાત અને સમાચાર
સુધારો જાહેરાત​ : ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ (બિન સચિવાલય સેવા) ના કારકુન, કારકુન કમ ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી/ અંગ્રેજી), ટાઇપીસ્‍ટ (ગુજરાતી/ અંગ્રેજી) વર્ગ-૩ સંવર્ગની કુલ – ૩૮૮૪ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંક : ર૧/ર૦૧૧૧ર
ખાતાના વડાઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૩૩/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૬/૨૦૧૩૧૪
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૧/૨૦૧૧૧૨ બિન સચિવાલય કારકુનના તા.૧૯/૯/૨૦૧૨ના રોજ જાહેર થયેલ પરિણામ અન્વયે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને ખાતા ફાળવણીનો કાર્યક્રમ. તા.૧૧-૦૨-૨૦૧૪ ના રોજ યોજવામાં આવ્યો છે. અગાઉ ગેરહાજર રહેલા ઉમેદવારો માટેની વધારાની સૂચનાઓ.
ખાતાના વડાઓ હસ્‍તકના વિવિધ ટેકનીકલ સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૭-૨૦૧૩-૧૪ થી ૩૨-૨૦૧૩-૧૪
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૧/૨૦૧૧૧૨ બિન સચિવાલય કારકુનના તા.૧૯/૯/૨૦૧૨ના રોજ જાહેર થયેલ પરિણામ અનુસાર કામચલાઉ પ્રતિક્ષાયાદીમાં સ્થાન પામનાર ઉમેદવારો માટેનો પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને ખાતા ફાળવણીનો કાર્યક્રમ. તા.૧૧-૦૨-૨૦૧૪ અને ૧૨-૦૨-૨૦૧૪ ના રોજ યોજવામાં આવેલ છે. તે અંગેની સૂચનાઓ.
મંડળ ધ્‍વારા યોજાતી વર્ગ-૩ના તમામ સંવર્ગોની ખાતાકીય પરીક્ષાઓ M.C.Q. પ્રશ્‍નપત્ર અને O.M.R. પધ્‍ધતિથી યોજવા અંગેની અગત્‍યની જાહેરાત....
વધારે »
banner
parinam
ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૧/ગ્રેડ-૨ અને અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨ સંવર્ગની તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરિણામ........ New

સુપ્રિટેન્‍ડન્‍ટ ઓફ સ્‍ટેમ્‍પ્‍સની કચેરીના રીટેન્‍શન સંવર્ગની તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૪ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૪ દરમ્‍યાન યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરિણામ........ New

અગ્ર મુખ્‍ય વન સંરક્ષકશ્રીની કચેરીના બિટગાર્ડ સંવર્ગની તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૪ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૪ દરમ્‍યાન યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરિણામ........ New

રજીસ્‍ટ્રાર સહકારી મંડળીઓની કચેરીના નિયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓના કર્મચારીઓની નિમ્‍ન શ્રેણીની ખાતાકીય પરીક્ષાનું (તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૪ થી તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૪) નું પરીણામ. New

ન્‍યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા કચેરીના નિયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓના કર્મચારીઓની સીનીયર ક્લાર્ક, જુનીયર ક્લાર્ક શ્રેણીની ખાતાકીય પરીક્ષાનું (તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૪ થી તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૪) નું પરીણામ. New

મહેસૂલ વિભાગ હસ્‍તકના વિવિધ કલેકટર કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓની ગુજરાત નીમ્‍ન મહેસૂલ લાયકાત સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષાનું (તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૪ થી તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૪) નું પરીણામ. New

ચેરીટી કમિશ્નરની કચેરીના નિયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓના કર્મચારીઓની નિમ્ન શ્રેણી ઉચ્ચ શ્રેણી અને કારકુન શ્રેણીની ખાતાકીય પરીક્ષા (તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૪ થી તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૪) નું પરીણામ. New

જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૩-૨૦૧૧૨ અંગત મદદનીશ (અંગ્રેજી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨), વર્ગ-૩ સંવર્ગની પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ ન થયેલ (Not Selected List) ઉમેદવારોની યાદી New

જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૨-૨૦૧૧૨ અંગત મદદનીશ (ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૨), વર્ગ-૩ સંવર્ગની આખરી પસંદગી યાદી - પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ ન થયેલ (Not Selected List) ઉમેદવારોની યાદી સહિત New

અનુસૂચિત જાતી કલ્યાણની કચેરીનુ નિમ્ન શ્રેણી સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરિણામ - ૧૮/૧૨/૨૦૧૩ થી તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૩ New
પરીણામ જાણો
ઓનલાઇન અરજી માટે અહીં કલીક કરો
Search your name in 
the voter’s lists
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે..
read more